اثرتغییر اقلیم بر مقدار و شدت باران در شمال ایران

نویسندگان

1 آبخیزداری، دانشگاه تربیت مدرس، نور، ایران

2 گروه مهندسی آبخیزداری، دانشگاه تربیت مدرس، نور، ایران

3 دانشیار گروه مهندسی آب، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، ایران،

چکیده

تغییرات خصوصیات بارش تحت تاثیر تغییر اقلیم شامل تغییر تعداد روزهای مرطوب، مدت بارش، شدت بارش و هم چنین تغییر در مقدار بارش می­باشد. هدف این تحقیق تعیین اثر تغییر اقلیم بر مقدار و شدت باران در سواحل جنوبی دریای خزر است. به همین منظور مولفه­های بارش در سه دوره (2030-2011)، (2065-2045) و (2099-2080) در شمال ایران با استفاده از پیش بینی­های مدل چرخش عمومی جوHadCM3 ، سناریوی انتشارA1B  و همچنین مدل ریزمقیاس سازی LARS-WG پیش­بینی گردید. بر اساس نتایج به­طور کلی میانگین بارش ماهانه افزایش یافته اما الگوی مشخصی برای این تغییرات در مقیاس ماهانه در بین ایستگاه­های مطالعاتی به دست نیامده است. تغییرات فصلی بارندگی طی دوره­های آتی مورد مطالعه به گونه­ای خواهد بود که در فصل زمستان افزایش و در فصل تابستان کاهش بارش را شاهد خواهیم بود. بررسی شدت بارش در قالب منحنی­های IDF نیز نشان دهنده افزایش حداکثر شدت بارش 30 دقیقه­ای طی دوره­های آتی نسبت به دوره مشاهداتی در تمامی ایستگاه­ها به استثناء ایستگاه بابل می­باشد. بیش­ترین و کمترین میزان حداکثر شدت 30 دقیقه­ای طی دوره­های مورد مطالعه و در دوره بازگشت­های 2، 5، 10، 20، 50 و 100 ساله به ترتیب مربوط یه ایستگاه انزلی و سنگده می­باشد. هم­چنین بیشترین میزان تغییرات حداکثر شدت 30 دقیقه­ای به میزان 3/38 درصد مربوط به ایستگاه گرگان در دوره بازگشت 100 ساله و طی سال­های 2099-2080 روی خواهد داد. کمترین میزان این تغییرات به میزان 88/0 درصد مربوط به ایستگاه بهشهر در دوره بازگشت 5 سال و طی سال­های 2030-2011 می­باشد. نتایج تحقیق حاضر بیانگر تشدید وقایع بارش و پیامدهای آن بر رواناب، نفوذ، فرسایش خاک و رسوب سواحل جنوبی دریای خرز در آینده می­باشد که مستلزم برنامه­ریزی جامع در راستای سازگاری با تغییرات اقلیمی پیش­رو در منطقه شمال کشور خواهد بود. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Climate change effect on the rainfall amount and intensity in the southern coast of the Caspian Sea

نویسندگان [English]

  • Shahla Tavangar 1
  • Hamidreza Moradi 2
  • Ali Reza Massah Bavani 3
3 Associate, Department of Water Engineering,College Aboureihan, Tehran University
چکیده [English]

Rainfall properties is impacted by climate change that includes change in number of wet days, duration, intensity and amount of precipitation. This article shows impact of climate change on intensity and rainfall amount in south coast of Caspian Sea. In this research, rainfall is estimated by the aid of HadCM3, A1B and LARS-WG for triple periods 2011-2030, 2045-2065 and 2080-2099. According to estimation results, average precipitation will increase but there is not any evident pattern for monthly scale in study stations. Additionally, according to results, seasonal rainfall changes will increase in winter and in contrary, it will decrease in summer. Intensity simulation results by IDF curves determine that maximum 30-minute intensity will increase in future periods in compares with observational periods except Babol station. In addition, the maximum and minimum 30-minutes intensities in studied return periods, 2, 5, 10, 20, 50, and 100 years are belonged to Anzali and Sangdeh, respectively. Furthermore, maximum 30-minutes intensities in studied return period of 100 years will be %38 will occur in Gorgan in 2080-2099 and minimum will be %0.88 that will occurred in Behshahr in 2030-2011 Finally, this research shows that precipitation events will exacerbate in future periods, which will have consequence in runoff, percolation, sediment and soil erosion in south coast of Caspian Sea that it needs to proper planning for more adaption to climate change in Iran northern region.

کلیدواژه‌ها [English]

  • climate change
  • Downscaling
  • LARS-WG Model
  • HadCM3 Model