بررسی تأثیر سطوح نیمه‌عایق و طبیعی در تغییرات رطوبت پروفیل خاک سامانه‌های سطوح آبگیر بهینه‌سازی شده

نویسندگان

1 معاونت مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی کرمان

2 کارشناس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمان

3 استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی ومنابع طییعی استان کرمان

چکیده

این پروژه به منظور بررسی تأثیر سامانه‌های سطوح آبگیر با تیمارهای مختلف، در ذخیره‌‌سازی مطلوب رطوبت در پروفیل خاک چاله نهال، جهت استقرار و توسعه پوشش گیاهی مثمر به مدت 5 سال در استان کرمان به اجرا در آمده است. اندازه‌گیری و ثبت داده‌های رطوبت خاک در زمان‌های 1 روز بعد از بارندگی، 1 روز قبل از آبیاری، 1 روز بعد از آبیاری و هر 5 روز یکبار در طول دوره رشد گیاه، با استفاده از دستگاه رطوبت‌سنج TDR در عمق‌های 25، 50  و 75 سانتی‌متری چاله نهال برای هر یک از سامانه‌های سطوح آبگیر انجام گرفت. نتایج مقایسه میانگین درصد رطوبت خاک در تیمارهای مختلف نشان داد که در عمق 25 سانتی‌متری چاله نهال، تیمارها نقشی در تغییرات میزان رطوبت خاک نداشته‌اند. در عمق 50 سانتی‌متری خاک، بین تیمارهای مختلف در سطح احتمال 5 درصد تفاوت معنی‌دار وجود داشته است. در عمق 75 سانتی‌متری خاک، بین تیمارهای جمع‌آوری پوشش گیاهی سامانه با فیلتر سنگریزه‌ای و جمع‌آوری پوشش گیاهی سامانه بدون فیلتر سنگریزه‌ای در سطح احتمال 5 درصد و بین تیمارهای عایق نمودن بخشی از سطح سامانه با فیلتر سنگریزه‌ای و عایق نمودن بخشی از سطح سامانه بدون فیلتر سنگریزه‌ای در سطح احتمال 4 درصد تفاوت معنی‌دار وجود داشته است. بدین ترتیب استفاده از سامانه‌های سطوح آبگیر باران به ویژه سامانه عایق به همراه به کارگیری فیلتر سنگریزه‌ای جهت افزایش ذخیره رطوبت پروفیل خاک در ناحیه توسعه ریشه درختان مثمر در باغات دامنه‌ای توصیه می‌گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of impact of semi-isolated and natural surfaces in moisture variations of optimized microcatchment systems

نویسندگان [English]

  • mohsen Baniasadi 1
  • Najmeh Seyed alikhani 2
  • Hormozd Naghavi 3
1 kerman agriculture and natural resources research and education center
2 Agricultural, Research, Education and Extension Organization Soil Conservation and Watershed Management Research Institute Emai
3 Assistant professer of Agricultural and Natrual Resources Research center of Kerman province
چکیده [English]

Present research has been executed in Chaharmahal va Bakhtiary Province during 5 years in order to investigation of impact of optimized microcatchment systems in moisture storage of soil profile for establishment and development of hillside orchards. Essential hypothesis in this research is the practicability of moisture storage in soil profile by using microcatchment systems. Towards this attempt, in a rangeland of 20 percent slope, microcatchments were made with 5 different treatments including natural surface, removed surface with gravelly filter, removed surface without gravelly filter, isolated surface with gravelly filter and isolated surface without gravelly filter, with 5 replicates and 3 cultivar of almond. Soil moisture was measured in the times of, one day after rainfall, one day befor irrigation, one day after irrigation and once in each 5 days by TDR in depth of 25, 50 and 75 centimeters of soil profile of cultivated ditch. Comparison of means of soil moisture showed that in depth of 25 centimeters of soil profile, different treatments had not effective role in soil moisture variations. In depth of 50 centimeters, the means of moisture value had significant difference between different treatments. In depth of 75 centimeters, the means of moisture value had significant difference between removed surface with gravelly filter and removed surface without gravelly filter(p<0.05) and also between isolated surface with gravelly filter and isolated surface without gravelly filter(p<0.04). So utilization of optimized microcatchment systems especially isolated surfaces with gravelly filter can be recommended for increasing of moisture storage of soil profile in hillside orchards

کلیدواژه‌ها [English]

  • Microcatchments
  • soil moisture
  • moisture storage
  • rainwater harvesting
  • hillside orchards