تعیین محل مناسب جهت تغذیه مصنوعی آب زیرزمینی آبخوان هشتگرد به روش منطق فازی GIS مبنا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد شرکت آب منطقه ای تهران

2 استادیار گروه عمران دانشکده مهندسی، دانشگاه زنجان

چکیده

در طول دو دهه گذشته به علل مختلف از جمله کاهش بارندگی ها، افزایش جمعیت، مدیریت نامناسب آب، برداشت از منابع آب زیرزمینی به صورت مدیریت نشده در کشور افزایش یافته است که کاهش تراز آب زیرزمینی، ایجاد فرونشست ها و فروچاله ها در دشت ها از پیامدهای آن بوده است. مدیریت صحیح منابع آب زیرزمینی از طریق دو مولفه اصلی کاهش برداشت از آبخوان و افزایش تغذیه آن امکان پذیر می باشد. هدف از انجام تحقیق حاضر، مکان یابی مناسب جهت تغذیه مصنوعی آبخوان هشتگرد در ایران از طریق ایجاد بندهای تاخیری و یا حوضچه های تغذیه با در نظر داشتن عدم قطعیت‌های موجود در این زمینه و رعایت معیارهای لازم با استفاده از روش منطق فازی می باشد. در این روش هر یک از معیارهای فنی و اقتصادی موثر در انتخاب محل مناسب، به صورت لایه رستر تولید گردیده و توابع عضویت فازی معیارها تعیین گردید. در نهایت به روش های مختلف، همپوشانی فازی لایه ها بررسی و مناطق مناسب تعیین گردید. نتایج نشان داد مناطق مناسب در بستر و اطراف رودخانه کردان در بالادست اتوبان تهران- تبریز به مساحت 90 هکتار و در پایین دست راه آهن تهران- تبریز به مساحت 350 هکتار مشخص گردید. با عنایت به جهت جریان آب زیرزمینی و تامین مساحت مورد نیاز تغذیه مصنوعی، منطقه 90 هکتاری اطراف رودخانه کردان در بالادست اتوبان تهران- تبریز به عنوان مناسب ترین گزینه جهت ایجاد بندهای تاخیری و حوضچه های مصنوعی تعیین گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Ge of the Hashtgerd Aquifer by Fuzzy Logic-GIS Based Approaches

نویسندگان [English]

  • Mehran Ghodrati 1
  • Iraj Saeedpanah 2
1 M.Sc., Tehran Regional Water Company
2 Assistant Professor, Department of Civil Engineering ,University of Zanjan, Iran
چکیده [English]

Over the last two decades, unmanaged using of groundwater resources has increased in Iran. Also decreasing of precipitation, increasing of population and lack of culture creation for water consumers have caused reduction of groundwater level and downing of the plains and deserts. Reduction of using of groundwater resources and increasing of recharge of groundwater resources are two main methods for correct management groundwater resources. In this research, suitable locations will be determined in the Hashtgerd aquifer. In these locations, delayed dams and recharge ponds will be constructed. For considering of uncertainty and necessary criteria, this research utilizes fuzzy logic method. Fuzzy logic method produces effective technical and economic criteria as a grid and determines their fuzzy membership functions. By using of fuzzy overlapping, suitable locations were distinguished. These locations are in around and the bed of the Kordan River (the upstream of Tehran- Tabriz highway) with a total area of 90 hectares and the downstream of Tehran- Tabriz railway with a total area of 350 hectares. By attention to groundwater flow direction and selection of optimum area for artificial recharge of aquifer, around and the bed of the Kordan River (the upstream of Tehran- Tabriz highway) with a total area of 90 hectares was selected for construction of delayed dams and recharge ponds. The water volume for artificial recharge was predicted 12 MCM per year.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hashtgerd aquifer
  • Groundwater
  • Artificial recharge
  • Fuzzy logic
  • GIS