بررسی تاثیر عملیات آبخیزداری در کاهش سیلاب حوزه آبخیز دره مرید بافت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی بخش تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمان، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، کرمان

2 کارشناس ارشد بخش تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمان، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، کرمان، ایران

10.22125/iwe.2018.101687

چکیده

افزایش رو به رشد تلفات منابع آب و خاک موجود در عرصه حوزه‌های آبخیز در چند دهه اخیر در اثر بهره‌برداری غیر اصولی از منابع شدت فزاینده‌ای یافته است. این موضوع سبب سیر قهقرایی حوزه‌ها و افزایش نرخ تولید رسوب و کاهش عمر مفید مخازن سدها، موجب کاهش تولید و تلفات سرمایه‌های ملی کشور را فراهم نموده است. این تحقیق که در حوزه آبخیز دره مرید بافت انجام گرفت، در پی ارزیابی تأثیر عملیات آبخیزداری بر روی تغییر رفتار حوضه در کاهش سیلاب و سیلخیزی حوزه آبخیز یاد شده می باشد. روش کار بر اساس بررسی گزارش مطالعات انجام شده و مقایسه آن با پیشنهادات اجرایی و همچنین حجم عملیات اجرا شده انجام گرفت. در این مرحله ضمن انجام بررسی‌های صحرایی و آگاهی از تعداد سازه‌های اجرا شده، وضعیت و مشخصات آنها مورد بررسی قرار گرفت. در مرحله بعد با استفاده از مدل ریاضی HEC-HMS نسبت به برآورد سیلاب با دوره بازگشت‌های مختلف و همچنین رواناب متوسط سالانه اقدام گردید. با محاسبه حجم مخازن سازه‌های اجرا شده، قابلیت آنها در ذخیره رواناب و سیلاب‌ها و کاهش خطر سیلاب برای اراضی پایین دست مورد بررسی قرار گرفت. در مرحله بعد با استفاده از روشهای توصیفی و آماری نظیر همبستگی، ضمن تعیین میزان اثرگذاری عملیات انجام شده بر کاهش سیل خیزی حوضه، چشم انداز آینده آن مورد بررسی و ارزیابی قرارگرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessment of Watershed management projects on flood mitigation in baft province (dare morid catchment)

نویسندگان [English]

  • mohsen Baniasidi 1
  • najmeh hajsedalikhani 2
چکیده [English]

For uncontrolled utilization of resources, existing Water and soil Resources has reduced, in the watershed  areas in the recent decades. This issue has caused decreasing seriously watershed areas, the increase in sediment production rate, reduction in useful life dams and reduction of production and was wasted national capitals. This research that took place in Dare Morid watershed(in Baft) Following the impact assessment watershed  management operations on change of basin behavior in reducing flood in watershed  areas. Method of work includes consideration of the report and studies have been done in the past and comparing it with executive operations and also the volume of the operations has been performed. At this stage while doing field studies and knowledge of the number of implemented constructions Simultaneously, The condition and their specifications were investigated. In the next stage in order to estimate the flood Return Periods and also average annual run off  mathematical model( HEC-HMS) used. Their ability in reserve run off and floods, and flood risk reduction for low lands were investigated by calculating the volume of the implemented reservoirs. In the next stage with the use of the descriptive methods and statistics such as correlation, effectiveness of executive operations on the flood mitigation have been  determined.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Watershed management
  • operations optimization
  • mechanical structure
  • flood mitigation
  • flood generation