بررسی نقش و اهمیت کارکردهای اکوسیستمی رودخانه‌ها با استفاده از مدل‌های تصمیم‌گیری چند معیاره (مطالعه موردی: رودخانه تجن محدوده شهر ساری)

نویسندگان

1 گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده مهندسی زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع‌طبیعی ساری

2 ، دانشکده منابع‌طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع‌طبیعی ساری،

10.22125/iwe.2020.120717

چکیده

رودخانه­های شهری به ­عنوان یکی از ساختارهای طبیعی شهر، به دلیل ارزش­های محیط­زیستی، اقتصادی، فرهنگی و ارائه خدمات اکوسیستمی از منابع با اهمیت شهرها می­باشند. هدف از این مطالعه بررسی نقش و اهمیت کارکردهای اکوسیستمی رودخانه تجن یکی از مهم­ترین رودخانه­های ایران در استان مازندران، شهر ساری است. به منظور نیل به این هدف از مدل­های تصمیم­گیری چند معیاره شامل تکنیک اِنتروپی (Entropy) به منظور محاسبه وزن کارکردهای اکوسیستمی رودخانه و تکنیک ترجیحات بر اساس مشابهت به راه­حل ایده‌آل (TOPSIS) و مدل مجموع ساده وزین (SAW­) برای اولویت­بندی کارکردها استفاده گردید. در این مطالعه داده­های پژوهش به­صورت پیمایش میدانی، نمونه­گیری تصادفی و از 239 پرسشنامه که در زمستان 1397 و بهار 1398 توسط ساکنین شهر ساری (شهروندان ساروی) تکمیل گردید استخراج شد تا نمایان شود کدامیک از کارکردهای اکوسیستمی رودخانه­ی تجن شامل کارکردهای تنظیمی، زیستگاهی، تولیدی و اطلاعاتی دارای اهمیت بیشتری برای ساکنین شهر ساری می­باشند. تجزیه و تحلیل یافته­های وزن­دهی کارکردهای اکوسیستمی رودخانه تجن شهر ساری از طریق تکنیک Entropy نشان داد که کاکردهای زیستگاهی، تولیدی، اطلاعاتی و تنظیمی به­ترتیب با کسب وزن­های 2511/0، 2501/0، 2500/0 و 2488/0­، بیشترین وزن را به­خود اختصاص داده­اند. براساس نتایج بدست­آمده از اولویت­بندی کارکردهای اکوسیستمی رودخانه تجن با مدل­های TOPSIS و SAW­­، کارکردهای زیستگاهی، تولیدی، تنظیمی و اطلاعاتی در اولویت اول تا چهارم قرار گرفتند. نتایج این تحقیق نشان داد برای 39 درصد از شهروندان ساروی (پاسخگویان) کارکرد زیستگاهی، 27 درصد از شهروندان کارکرد تولیدی، 25 درصد از شهروندان کارکرد تنظیمی، 9 درصد از شهروندان کارکرد اطلاعاتی دارای اولویت اول می­باشند. با مشخص­شدن اولویت کارکردهای اکوسیستمی رودخانه تجن، پیشنهاد می­شود نتایج پژوهش حاضر به­عنوان یک الگو در اختیار طراحان و تصمیم­گیران مهندسی رودخانه­ و بهسازی منظر حاشیه رودخانه شهری قرار گیرد تا طرح­هایی را در جهت تعادل اکوسیستم رودخانه و پایداری کیفیت محیط زیست شهری اجرا نمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role and Importance of the River Ecosystem Functions Using Multi Criteria Decision Making Models (Case Study: Tajan River in Sari City)

نویسندگان [English]

  • Hamid Amirnejad 1
  • Sareh Hosseini 2
1 Associate Prof, Department of Agricultural economic, Faculty of Agricultural Engineering, Agricultural Sciences and Natural Resources University Sari
2 Forestry, Faculty of Natural Resources, Agricultural Sciences and Natural Resources University Sari
چکیده [English]

Urban rivers as one of the natural structures of the city are important cities sources because of their environmental, economic and cultural values and the provision of ecosystem services. The purpose of this study investigate the role and importance of Tajan River ecosystem functions as one of the most important rivers of Iran in Mazandaran province, Sari. In order to achieve this purpose, multi-criteria decision models includes Entropy to calculate functions weight of the river ecosystem and Technique Order of Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS) and the Simple additive weighting (SAW) to prioritize functions. In this study, research data were extracted from field survey, random sampling and from 239 questionnaires completed by Sari citizens in winter 1397 and spring 1398 to show which of the ecosystem functions of the Tajan River, including regulatory, habitat, productivity and information functions, is importance for Sari citizens. Analysis of weighting Tajan River ecosystem functions in Sari with Entropy technique showed that habitat, productivity, information and regulatory functions gained 0.2511, 0.2501, 0.2500 and 0.2488 weights, respectively. According to the results of the prioritization Tajan River ecosystem functions with TOPSIS and SAW models, habitat, productivity, regulatory and information functions take the first to fourth priority respectively.  Also, the results showed that habitat function for 39% of the citizens, productivity function 27% of the citizen, regulatory function 25% of citizen, information function 9% of the citizen had priority. By identifying and determination the priority of Tajan River ecosystem functions, it is suggested that the results of the present study used as a model for designers and decision makers of river engineering and improvement of urban river landscape, and projects be done for the balance of the river ecosystem and the sustainability of the quality of the urban environment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ecosystem Functions
  • Multi Criteria Decision Making Models
  • Tajan River
  • Sari