دوره و شماره: دوره 11، شماره 2 - شماره پیاپی 42، دی 1399 
تحلیل دومتغیره شدت و مدت خشکسالی در ایستگاه های سنندج و سقز

صفحه 131-146

10.22125/iwe.2020.120726

نشاط جهان نمایی؛ پیام خسروی نیا؛ هادی ثانی خانی؛ رسول میرعباسی