کاربرد الگوریتم فراابتکاری رقابت استعماری (ICA) در تخصیص بهینه‌ی آب مخزن سد گلستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی، دانشگاه سیستان وبلوچستان

2 گروه قتصاد کشاورزی، دانشگاه سیستان و بلوچستان،زاهدان، ایران

3 استادیار گروه اقتصاد کشاورزی، دانشگاه سیستان و بلوچستان

10.22125/iwe.2020.120722

چکیده

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات اﻗﻠﯿﻤﯽ و در ﭘﯽ آن ﮐﺎﻫﺶ آﺑﺪﻫﯽ رودﺧﺎﻧﻪ­ﻫﺎی حوزه آبریز گرگانرود و همچنین کاهش شدید حجم آب ذخیره شده در پشت سد گلستان طی سال­های اخیر، ﺑﺎزﻧﮕﺮی در مسأله ﺗﺨﺼﯿﺺ آب امری ﺿﺮوری ﺑﻨﻈﺮ ﻣﯽرسد. از اینرو در این تحقیق مقادیر بهینه­ی برداشت آب از مخزن سد گلستان با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری (ICA) که یکی از الگوریتم­های پیوسته­ی فراکاوشی مبتنی بر تکامل سیاسی- اجتماعی است، محاسبه شده است. در این پژوهش پارامترهای مناسب الگوریتم رقابت استعماری با سعی و خطا محاسبه گردید و سپس در پنج مرتبه اجرای این الگوریتم در اولین اجرا در تکرار 1240 مقدار 6233/2 میلیون مترمکعب برای تابع هدف، در اجرای دوم در تکرار 1256 مقدار تابع هدف 4947/2 میلیون مترمکعب، در سومین اجرا در تکرار 1271 مقدار تابع هدف 9271/1 میلیون مترمکعب، تکرار 1300 در چهارمین اجرا مقدار 304/1 میلیون مترمکعب برای تابع هدف، و در اجرای پنجم و تکرار 1450 مقدار تابع هدف 2473/1 میلیون متر مکعب بدست آمده است. مقایسه بین مقادیر تابع هدف بیانگر آن است که با افزایش تعداد تکرارها مقدار تابع هدف کاهش یافته است. نتایج بدست آمده نشان­دهنده عملکرد خوب این الگوریتم می­باشد. مقادیر بهینه رهاسازی حاصل از الگوریتم در طول دوره آماری همواره دارای نوسان بوده است بطوریکه در سه سال اول روند افزایشی، سال چهارم و پنجم کاهش، ششم و هفتم افزایش، هشتم و نهم کاهش و در نهایت در سال دهم مجدداً افزایش یافته است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Application of Imperialist Competitive Algorithm (ICA) For Optimal Allocation of Reservoir Water in Golestan Dam

نویسندگان [English]

  • Samira Kord 1
  • seyed mehdi hosseini 2
  • Ali Sardar Shahraki 3
1 Graduate Student of Agricultural Economics, University of Sistan and Baluchestan
2 Department of Agricultural Economics, University of Sistan and Baluchestan, Zahedan, Iran
3 Department of Agricultural Economics, University of Sistan and Baluchestan.
چکیده [English]

Regarding climate change, and consequently the decrease in the Gergranod River catchment area, as well as the sharp decrease in the volume of water stored behind the Golestan dam in recent years, a review of the water allocation problem is necessary. Therefore, in this research, the optimal values of water harvesting from the Golestan dam reservoir are calculated using the colonial competition algorithm (ICA), which is one of the interconnected algorithms based on socio-political evolution. In this study, the proper parameters of the colonial competition algorithm were calculated with try and error, and then in five times the implementation of this algorithm in the first run in the 1240 repetition of 2,363.2 million cubic meters for the target function, in the second run in repeat 1256, the value of the target function 4947/2 Million cubic meters, in the third run in Repetition 1271 the value of the objective function was 1,971.1 million cubic meters, the 1300 repetition in the fourth run was 304.1 million cubic meters for the target function, and in the fifth implementation and repeat 1450, the value of the target function was 1,2473.1 million cubic meters Come. The comparison between the values of the objective function indicates that with increasing the number of repetitions, the value of the objective function is reduced. The results indicate that this algorithm is good. The optimal release values obtained from the algorithm have always fluctuated during the statistical period, so that in the first three years of the increasing trend, the fourth and fifth declines, the sixth and seventh increases, the eighth and ninth, and finally increased again in the tenth.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Imperialist Competitive Algorithm
  • Optimization
  • Water Allocation
  • Reservoir of Golestan Dam