تحلیل اقتصادی خطای کنتور مشترکین خانگی و تاثیر آن بر میزان آب بدون درآمد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی عمران، دانشگاه بیرجند

2 دانشجوی دکتری منابع آب، گروه علوم و مهندسی آب، دانشگاه بیرجند

10.22125/iwe.2020.120732

چکیده

اصلاح کنتورها و افزایش دقت در آنها موجب افزایش بهره وری شبکه توزیع آب، استفاده بهینه از منابع آب و کاهش میزان آب بدون درآمد می­شود.تحقیق حاضر با هدف شناسایی مقدار آب بدون درآمد ناشی از عدم دقت کنتورهای مشترکین روستاهای شهرستان بیرجند انجام گرفت. در این تحقیق با روش نمونه­گیری تصادفی سیستماتیک 1007 کنتور معادل 5 درصد مشترکین خانگی روستاهای شهرستان بیرجند انتخاب شده و با در نظر گرفتن پارامتر عمر کنتور به شش طبقه با عمر 3-1 سال، 6-4 سال، 9-7 سال، 12-10 سال، 15-13 سال و 18-16 سال تقسیم بندی شدند. نتایج تحقیق نشان داد که 3/75 درصد کنتورها دارای خطای در محدوده مجاز و 7/24 درصد دارای خطای بیشتر از محدوده مجاز بوده که 5/19 درصد آنها دارای خطای مثبت و 2/5 درصد دارای خطای منفی بودند. با افزایش عمر کنتور از دقت کنتور کاسته شده و عمدتاً حجم آب واقعی عبوری را بیشتر ثبت می­گردد. با توجه به مصارف سال 1396، متوسط وزنی ضریب تصحیح کنتورهای تست شده 049/1 بدست آمد و اعمال این ضریب در مصرف سال مشترکین مورد مطالعه و محاسبه مجدد آب بها قبوض، باعث افزایش 7/4 درصدی میزان مصارف و 89/16 درصدی درآمد این شرکت شد. همچنین با این اعمال ضریب تصحیح در آب مصرفی سال 1396 کل مشترکین استان، مشخص شد که سهم آب بدون درآمد ناشی از عدم دقت کنتور مشترکین 97/2 درصد حجم آب تولیدی و 9/4 درصد حجم مصارف مجاز با درآمد این شرکت است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Economic Study and Analysis of the Flowmeters Error of the Home Subscribersand its Effect on the Amount of Non-Revenue Water

نویسندگان [English]

  • ABOLFAZL AKBARPOUR 1
  • Mohsen Azizi 2
1 - Associate Prof., Dept. of Civil Engineering, University of Birjand
2 PhD Student, Dept. of Science and Water Engineering, University of Birjand
چکیده [English]

Checking of flow meters and increasing their accuracy will increase the efficiency of the water distribution network, optimal use of water resources and decrease the amount of Non-Revenue water. This study was carried out to identify the amount of Non-Revenue water due to the inaccuracy of the flow meters of subscribers in the villages of Birjand. In this research, a systematic random sampling method of 1007 flow meters was used. This is equivalent to 5% of household subscribers in the villages of Birjand. Taking into account the lifetime of the flow meter, the flow meters were divided into six groups of 1-3 years, 6-4 years, 9-7 years, 10-12 years, 13-15 years and 16-18 years. The results of this study showed that 75.3% of the flow meters had an error in the allowed range and 24.7% had a higher error than the permitted range, 19.5% of them had a positive error and 5.2% had a negative error. By increasing the life of the flow meter, the precision of the flow meter is reduced and the volume of the actual flow of water is mostly recorded. According to the expenditures of 1396, the average weight of the corrected coefficient of the tested meters was 1.049 and the application of this coefficient in the consumption of the year studied subscribers and the recalculation of water bills, increased by 4.7 percent of the cost and 16.98 percent of revenue It was a company. Also, with these correction coefficients in total water consumption in 1396, the total subscribers of the province, it was found that the volume of Non Revenue water due to the lack of  precision of the meter consumed 2.97% of the volume of producing water and 4.9% of the volume of allowable consumption of the company's revenue.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Accuracy of flow meter
  • Non-Revenue water
  • Birjand city
ازلی،ش. 1388. تاثیر تعویض کنتورها مشترکین بر آب بدون درآمد (مطالعه موردی دو شهر فریدونشهر و نایین). سومین همایش ملی آب و فاضلاب با رویکرد اصلاح الگوی مصرف. دانشگاه صنعت آب و برق. تهران.
اکرام نیا،ع.ر و علیخاصی،م. 1390. ارزیابی دقت کنتورهای خانگی و تاثیر آن در مقدار مصرف واقعی آب مشترکین مسکونی. چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران. دانشگاه صنعتی امیرکبیر. تهران.
پوراسحاق،م.، مبینی،ع.ا و پوراسحاق،م. 1396. ارزیابی دقت کنتورهای آب خانگی و تاثیر آن در میزان آب بدون درآمد 13 شهر تابعه شرکت آب و فاضلاب خراسان رضوی. اولین همایش ملی مدیریت مصرف و هدررفت آب. دانشگاه شهید بهشتی. تهران.
پیش یار،م. 1396. مطالعه موردی میزان صحت عملکرد کنتورهای آب مشترکین شهر سبزوار. اولین همایش ملی مدیریت مصرف و هدررفت آب. دانشگاه شهید بهشتی. تهران.
خادمی فر، س.ع.ر.، طیبه،ا و پهلوان زاده،ح. 1388. بررسی اقتصادی تعویض کنتورهای خطادار (اجزای هدررفت ظاهری). سومین همایش ملی آب و فاضلاب با رویکرد اصلاح الگوی مصرف. دانشگاه صنعت آب و برق. تهران.
دلاوری،ب.، ساسانی،ع و کشاورز،س. 1396. بررسی نقش تعویض کنتورهای فرسوده کم کار بر کاهش آب بدون درآمد (مطالعه موردی: بندر گناوه). اولین همایش ملی مدیریت مصرف و هدررفت آب. دانشگاه شهید بهشتی. تهران.
سبحانی فرد،ی. 1397. تحلیل آماری پیشرفته. انتشارات دانشگاه امام جعفر صادق (ع). ویرایش دوم.
شمسیان،م.ر.، شاه منصوریان،ا.، باقری،ا و لشکری،ا. 1387. مطالعه موردی تاثیر تعویض کنتورهای با عمر بالای 10 سال و دستاوردهای حاصل از آن در جامعه نمونه (شهر آرادان). دومین همایش ملی آب و فاضلاب با رویکرد اصلاح الگوی مصرف. دانشگاه صنعت آب و برق. تهران.
طاهری،ص. 1388. بررسی تاثیر کنتورهای آب کلاس C بر کاهش آب بدون درآمد. همایش ملی الگوهای توسعه پایدار در مدیریت آب. مشهد.
لشکری،ا و لطفعلیان،ر. 1388. مطالعه و بررسی خطای اندازه گیری کنتورها در حسابرسی آب (درجامعه نمونه: شهرهای سمنان، شاهرود، گرمسار، دامغان). سومین همایش ملی آب و فاضلاب با رویکرد اصلاح الگوی مصرف. دانشگاه صنعت آب و برق. تهران.
معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و وزارت نیرو. 1391. راهنمای شناخت و بررسی عوامل موثر در آب به حساب نیامده و راهکارهای کاهش آن (نشریه شماره 556). تهران.
Arregui,F.J., Cabrera,E., Cobacho,R and Espert,V. 2011. A graphical method to calculate the optimum replacement period of water meters. Journal of  Water Resources Planning and Management. 137(1):143-146.
Arregui,F.J., Soriano,J., Cabrera,E and Cobacho,R. 2012. Nine steps towards a better water meter management. Journal of  Water Science and Technology. 65(7):1273-1280.
Fontanazza,C.M., Notaro,V., Puleo,V and Freni,G. 2015. The apparent losses due to metering errors: A proactive approach to predict losses and schedule maintenance. Journal of  Urban Water. 12(3):229-239.
Francisco,J.A., Francesc,J.G., Javier,S and Laura,P.J. 2018. Performance Analysis of Ageing Single-Jet Water Meters for Measuring Residential Water Consumption. Journal of Water. 10(5),612:1-18.
Mbabazi,D., Banadda,N., Kiggundu,N., Mutikanga,H and Babu,M. 2015. Determination of domestic water meter accuracy degradation rates in Uganda. Journal of Water Supply: Research and Technology. 64(4) :486-492.
Richards,G.L., Johnson,M.C and Barfuss,S.L. 2010. Apparent losses caused by water meter inaccuracies at ultralow flows. Journal of  American Water Works Association. 102(5):123-132.