بررسی اثرات تاثیر کم آبیاری با استفاده از آب فاضلاب تصفیه شده شهری بر عملکرد و ویژگی‌های فیزیولوژیکی گیاه ارزن (دم روباهی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 روه علوم و مهندسی آب، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران،

2 دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات و علوم خاک دانشگاه بیرجند

3 دانشیار گروه مهندسی آب دانشگاه بیرجند

4 گروه فیزیک و حفاظت خاک، دانشگاه شهید باهنر کرمان

10.22125/iwe.2020.120734

چکیده

علاوه بر خشکسالی ، عدم اعمال روش‌های صحیح مدیریتی سبب کمبود آب در بحث مدیریت مزارع و باغات شده است. از راهکارهای ارائه‌شده در این راستا، کاربرد فاضلاب شهری می‌باشد.   این پژوهش با هدف بررسی اثر مدیریت فاضلاب شهری و روش کم‌آبیاری بر عملکرد و ویژگی‌های فیزیولوژیکی گیاه علوفه‌ای ارزن دم‌روباهی انجام شد. از این‌رو، طرح پلات خرد شده با سه منبع آبیاری (فاضلاب I1، آب چاه I2 و تناوب I3) به عنوان تیمار اصلی و سه روش کم آبیاری (100C1، 50 C2  و 30 C3  درصد) به عنوان تیمار فرعی با 3 تکرار با کشت گیاه ارزن دم‌روباهی در مزرعه شرکت آب و فاضلاب شهرستان بیرجند در تابستان 1397 اجرا شد. نتایج این تحقیق نشان داد که کاربرد فاضلاب شهری به عنوان یک منبع آبیاری تاثیر معنی‌داری بر ویژگی‌های فیزیولوژیکی گیاه ارزن ازجمله عملکرد بوته، وزن هزار دانه و میزان کارایی آب مصرفی دارد. میزان ارتفاع بوته در تیمار تناوب با بهترین عملکرد نسبت به شاهد 20 درصد روند افزایشی نشان داد در حالی که در تیمار تنش آبی در سطح نیاز آبی 30 درصد نسبت به شاهد 5 درصد روند کاهش مشاهده شد. روند تغییرات وزن خوشه برحسب گرم در تیمار فاضلاب نسبت به شاهد 18 درصد دارای روند افزایشی بود.  همچنین با اعمال تنش آبی نیز مشاهده شد که در سطح نیاز آبی 50 و 30 درصد در تیمارهای با منبع آبیاری تناوب نسبت به شاهد میزان کارایی آب مصرفی 5 درصد روند افزایشی دارد. نتایج حاصل بیانگر نقش اثر گذار فاضلاب شهری توام با آب چاه در روند رشد گیاه علوفه‌ای ارزن است که سبب بهبود ویژگی‌های فیزیولوژیکی و همچنین منجر به افزایش عملکرد گیاه ارزن دم‌روباهی  می‌گردد. نتایج کلی نشان داد که استفاه از فاضلاب شهری در جهت مدیریت منابع آب در کشاورزی حائز اهمیت است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the effects of deficit irrigation by using purified urban wastewater on the yield and physiological characteristics of millet

نویسندگان [English]

  • Abbas Khashei siuki 1
  • Mohamadhasan sayari 2
  • Ali Shahidi 3
  • Samaneh Etminan 4
1 Assistant Professor of Water Engineering, University of Birjand, Iran
2 Associate professor of Agronomy and Plant Breeding and soil science department. university of Birjand
3 Associate professor of water engineering Dept. University of Birjand
4 Department of Soil Science, Faculty of Agriculture, Shahid Bahonar University of Kerman,
چکیده [English]

Additionally drought, unused management methods in applied of water resource in agriculture lead to shortage of water in different subjects such as farm and garden management. One of the solutions water source management about shortage water problem in agriculture is applied urban wastewater. This research was conducted to investigate the effect of urban wastewater management and water deficit method on the yield and physiological characteristics of millet. Therefore, a Completely randomized block design with split plot arrangement with Irrigation source is at three levels (I1 and I2 and I3: wastewater, the well and the well-wastewater alternate respectively, irrigation at three levels (C1, C2 and C3: irrigation with 100%, 50% and 30%water requirement respectively), with three replications at the research farm of the water and sewage company of Birjand. The result of this research was indicated that using of urban wastewater as irrigation source had significant effect on physiological characteristics of millet such as plant performance, 1000 seed weight and water use efficiency. The plant height value in alternative treat with the best yield to test treat was indicated 20% increasing of variation of course under deficit irrigation in 30 level percent demand water was observed 5 % decreasing of variation. The weight of each cluster (gr) in wastewater treat to test treat had 18 % increasing of variation. Also, under deficit irrigation, the water use efficiency of the well-wastewater alternate to test had increased to 5 at the 50 and 30 level percent demand water. The obtained results represent the effective role of urban wastewater with the well on growth of the plant millet grass that lead to improve physiological characteristics and also increase yield of millet. So, use of urban wastewater is a valuable to Management of water resources in agriculture.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : millet
  • urban wastewater
  • water deficit management
  • plant nutrient element