بررسی مقطع بهینه هیدرولیکی در کانال‌های سهمی شکل دو بخشی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی گروه مهندسی آب ، دانشکده کشاورزی دانشگاه لرستان

2 گروه مهندسی آب دانشگاه لرستان

3 گروه سازه های آبی، دانشکده کشاورزی, دانشگاه لرستان، خرم آباد، لرستان

10.22125/iwe.2021.128111

چکیده

از میان تمامی مقاطعی که می‌توانند یک دبی مشخص را انتقال دهند، تنها مقطع بهینه هیدرولیکی است که کمترین محیط خیس شده را ایجاد می­کند. در پژوهش حاضر سعی بر یافتن مقطع بهینه هیدرولیکی دو نوع کانال مرکب با سطح مقطع سهمی و سهمی با عرض کف صاف‌شده است. لذا با ثابت در نظر گرفتن مقدار مساحت و انتخاب مقدار محیط مرطوب به‌عنوان تابع هدف، پارامترهای هندسی بهینه هیدرولیکی برای دو تیپ سهمی شکل و سهمی شکل با عرض کف صاف به دست آمد و معادلات بهترین مقطع هیدرولیکی هر تیپ استخراج شد. نتایج نشان داد مدل بهینه تیپ 1، به ازای دبی و ضریب زبری و شیب طولی مشخص، کمترین مقدار محیط خیس شده و درنتیجه کمترین هزینه را از میان مقاطع دیگر نظیر نیمه شش‌ضلعی منتظم، نیمه هشت‌ضلعی منتظم و نیمه ده ضلعی منتظم و تیپ­های استاندارد سهمی و سهمی با عرض کف صاف ایجاد می­کند و به محیط خیس شده نیم‌دایره بسیار نزدیک‌تر است. همچنین هر دو تیپ مقطع پیشنهادی هزینه بسیار کمتری نسبت به مقاطع بهینه تحقیقات پیشین را بدست می­دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of Optimal Hydraulic Cross Section in Two-Section Parabolic Channels

نویسندگان [English]

  • Hojjat allah Yonesi 1
  • Elaheh Hosseininan 2
  • Hassan Torabi podeh 3
1 water Eng. agriculture faculty of lorestan university
2 Water Eng. Dpartment of Lorestan University
3 Ph.D. Student In Water Structure of Lorestan University, Khorramabad, Iran
چکیده [English]

Among all of the sections that can transport a discharge, the best hydraulic section is to provide the least wetted perimeter. In this study, attempted to find the optimal hydraulic cross section of two stage channel with parabolic cross section and flat width parabolic. Therefore, by constant considering the amount of area and wetted perimeter as the objective function, optimal hydraulic geometrical parameters for two types of channel were obtained and the equations of best hydraulic cross section of each type were extracted. The results show that: Optimal Type 1 model, for the certain discharge, roughness coefficient and bed slope, the least wetted perimeter and as a result, it creates the lowest cost among other sections such as regular hexagonal half, and other types also it's much closer to the wetted perimeter of the semicircular section. Both types of proposed cross-sections also cost much less than optimal cross-sections of previous researches

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Best hydraulic cross section
  • two stage channels
  • parabolic channel with smooth floor width