بررسی آزمایشگاهی کارایی پوشش جنگلی ساحلی در کاهش نرخ انتقال رسوب کرانه ساحل

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد سازه‌های آبی، دانشگاه شهرکرد

2 گروه مهندسی آب، دانشگاه شهرکرد

3 گروه مهندسی آب دانشگاه شهرکرد

چکیده

تمرکز این پژوهش، بر مطالعه اثر امواج، پیش­بینی و برآورد نرخ انتقال رسوب تحت تاثیر تراکم­های مختلف پوشش جنگلی ساحلی می­باشد. آزمایش­ها بر پایه اثربخشی درخت مانگرو برای کاهش انرژی سونامی، به وسیله یک ساختار درختچه مصنوعی شبیه­سازی شده پلی­اتیلنی انجام گردید. این پوشش دارای یک ساختار سخت شامل سیستم تنه به قطر 2 سانتی­متر و ارتفاع 25 سانتی­متر و ریشه به قطر 1 سانتی­متر و ساختار نرم شامل شاخه و برگ می­باشد. آزمایش­ها به ازای دو چیدمان درختی مستطیلی و مثلثی با فواصل طولی 15×15، 15×20، 20×15 و 20×20 (سانتی­متر)، 4 عرض پوشش با اندازه­های 30، 45، 60 و 75 سانتی­متر، 3 ارتفاع موج ورودی 6، 9 و 12 سانتی­متر، شیب ساحل ثابت و افقی و قطر رسوب 35/0 میلی­متر انجام گردید. نیروی وارد شده ناشی از موج به بدنه ساحلی و پوشش جنگلی ساحلی با استفاده از روش اندازه­گیری مستقیم به کمک نیروسنج الکترونیکی (لودسل[1]) نصب شده در جلوی قسمت متحرک تکیه­گاه لبه چاقویی و سرعت موج با استفاده دستگاه سرعت­سنج داپلر صوتی (ای­دی­وی[2]) اندازه­گیری شدند. میزان رسوب منتقل شده با استفاده از روش وزنی در هر آزمایش تعیین گردید. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می­دهد که وجود پوشش جنگلی، نرخ انتقال رسوب را معادل 17/41 درصد کاهش می­دهد. به­ طوری که با انتخاب چیدمان پوشش جنگلی به صورت مثلثی و متراکم­تر، نیروی مقاوم کششی بیشتری در مقابل نیروی پیشران موج عمل نموده و در نهایت توان موج برای جابجایی و انتقال رسوب کاهش یافته است.[1] Load cell


[2] ADV

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Experimental investigation on impact of the coastal Forest on reducing sediment transport rate at littoral Zone

نویسندگان [English]

  • Hamed Jalil Masir 1
  • Rohallah Fattahi 2
  • elham ghanbari adivi 3
  • Mahdi Asadi Aghbolaghi
3 Water engineering department at shahrekord university.
چکیده [English]

The emphasis of this study was to study the effects of waves, prediction and estimation of sediment transport rate at different coastal forest cover densities. Experiments were performed on the effectiveness of a mangrove tree to reduce tsunami energy, by a simulated polyethylene artificial shrub structure. The cover has a rigid structure (including 2 cm trunk system and 25 cm height and 1 cm root) and structure (including branch