معرفی روشی مناسب در انتخاب مناطق مستعد جمع‌آوری آب باران در سواحل جنوبی خزر با تاکید بر ایستگاه سینوپتیک بابلسر

نویسندگان

1 استاد گروه مهندسی آبخیزداری، دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی ساری

2 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، دانشکده منابع طبیعی، گروه مهندسی آبخیزداری، ساری، ایران.

چکیده

مصرف آب به عنوان رکن اصلی حیات امری اجتناب ناپذیر در زندگی بشر به حساب می­آید. بسیاری از مناطق ایران، از جمله مازندران، با مشکلات دسترسی به آب در فصل نیاز مواجهند. در مناطق مرطوب که از بارندگی سالانه مناسبی برخوردارند مدیریت صحیح منابع آب موجود و استحصال آب باران راهکاری مناسب می‌باشد. هدف این مطالعه تحلیل بارش طولانی مدت بابلسر بر اساس داده­های سینوپتیک می­باشد تا در پی آن مکان‌یابی مناطق مستعد استحصال آب باران در محدوده شهر انجام شود. در این پژوهش از سری زمانی داده‌های روزانه بارندگی در بازه‌ی زمانی 68 ساله شامل سال‌های  1398-1331 استفاده و پارامتر اقلیمی بارش در سه مقطع ماهانه، فصلی و سالانه مورد تحلیل قرار گرفته است. تجزیه و تحلیل‌ها موید اجرای سیستم‌های استحصال آب باران و مناطق مستعد برای این امر در شهر بابلسر بود. نتایج این تحقیق نشان داد که عملگر Gamma با ضریب 7/0 بهترین گزینه برای منطقه مورد مطالعه می‌باشد. بر اساس محاسبات انجام شده میزان رواناب در سطح این شهر حدود 696570 مترمکعب تخمین زده شد که برای استحصال آب باران بسیار مناسب می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Introducing a suitable method in selecting areas prone to rainwater harvesting on the southern coasts of the Caspian Sea with emphasis on Babolsar synoptic station

نویسندگان [English]

  • Karim Solaimani 1
  • fatemeh Shokrian 2
1 Professor of Sari University of Agricultural Science and Natural Resources.Dept. of Watershed Management
2 Sari Agricultural Sciences and Natural Resources university, Natural Resources faculty, Watershed Management Engineering group, Sari, Iran.
چکیده [English]

Consumption of water as the main request is unavoidable in human life. Many areas of Iran, including Mazandaran, faced problems with access to water in necessity seasons. In wet areas with good annual rainfall, proper management of available water resources and rainwater harvesting is a worthy solution. The aim of this study is to analyze the long-term rainfall in Babolsar based on synoptic data in order to select areas prone to rainwater harvesting in the city. In this study, the time series of daily rainfall data in a period of 68 years including the years 1952-2012 has been used and the climatic parameter of precipitation in three periods of monthly, seasonal and annual has been analyzed. Analysis indicated the implementation of rainwater harvesting systems and areas prone to this in the city of Babolsar is approved. The results of this study showed that the Gamma operator with a coefficient of 0.7 is the best option for the study area. According to the calculations, the amount of runoff in the city was estimated at 696,570 cubic meters, which is very suitable for rainwater harvesting.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rainfall Analysis
  • Gamma Operator
  • GIS
  • Babolsar City
موحد دانش، ع.ا. 1392. هیدرولوژی آب های سطحی. چاپ هشتم، انتشارات سازمان سمت. 386 ص.
 
Adham, A.S., K. Naba, A. Rasha, Abdeladhim, Mohamed Arbi. Wesseling, Jan G.Riksen, Michel. Fleskens, Luuk. Karim, Usama. Ritsema, Coen J. (2018). A GIS-based approach for identifying potential sites for harvesting rainwater in the Western Desert of Iraq. International Soil and Water Conservation Research. 6(4): 297-304.
Aghaloo, K and Y.R. Chiu. 2020. Identifying Optimal Sites for a Rainwater-Harvesting Agricultural Scheme in Iran Using the Best-Worst Method and Fuzzy Logic in a GIS-Based Decision Support System. Water, 12(7):1-24.
Belmeziti, A., O. Coutard and B.D. Gouvello. 2013. A New Methodology for Evaluating Potential for Potable Water Savings (PPWS) by Using Rainwater Harvesting at the Urban Level: The Case of the Municipality of Colombes (Paris Region). ISSN 2073-4441.
Bocanegra-Martínez A., J.M. Ponce-Ortega, F. Nápoles-Rivera, M. Serna-González, A.J. Castro-Montoya and M.M. El-Halwagi . 2014. Optimal Design of Rainwater Collecting Systems for Domestic Use into a Residential Development. Resour Conserv Recycl, 84:44–56.
Campisano A., D. Butler, S. Ward, M.J. Burns, E. Friedler, K. DeBusk, L.N. Fisher-Jeffes, E. Ghisi, A. Rahman, H. Furumai and M. Han. 2017. Urban Rainwater Harvesting Systems: Research, Implementation and Future Perspectives. Water Res 115:195–209.
Cheng, C and Y. Hong . 2004. Evaluating Water Utilization in Primary Schools. Build Environ 39:837–845.
Coombes, P.J., J.R. Argus and G. Kuczera. 1999. Figtree Place: a Case Study in Water Sensitive Urban Development. Urban Water 1:335–343.
Coskun, M and N, Musaoglu. 2004. Investigation of Rainfall Runoff Modelling of the Van Lake Catchment by Using Remote Sensing and GIS Integration”, InTwentieth International Society for ISPRS,In Turkey.
Devkota, J., H. Schlachter and D. Apul. 2015. Life Cycle Based Evaluation of Harvested Rainwater Use in Toilets and for Irrigation. J Clean Prod, 95:311–321.
Ercin A.E and A.Y. Hoekstra. 2014. Water Footprint Scenarios for 2050: a Global Analysis. Environ Int 64:71–82.

Eroksuz, E and A. Rahman. 2010. Rainwater Tanks in Multi-Unit Buildings: a Case Study for Three Australian Cities Resources, Conservation and Recycling, 54(12), 1449-1452.

Fewkes, A. 1999. The Use of Rainwater for WC Flushing: the Field Testing of a cCollection System. Build Environ, 34:765–77.2.
Fewkes, A. 2006. The Technology, Design and Utility of Rainwater Catchment Systems. In: Butler D, Memon FA (eds) Water demand management. IWA Publishing, London, UK.
Ghisi, E and S. Oliveira. 2007. Potential for Potable Water Savings by Combining the Use of Rainwater and Greywater in Houses in Southern Brazil. Build Environ, 42:1731–1742.
Hamed, K.H and A.R. Rao. 1998. A Modified Mann–Kendall Trend Test for Autocorrelated Data. Journal of Hydrology, 204:182–196.

Isioye, O and M.W. Shebe. 2012. A Multi Criteria Decision Support System (MDSS) for Identifying Rainwater Harvesting Site(s) in Zaria, Kaduna State, Nigeria. 1(1): 53-71.

Kahinda, J.M., A.E.Taigbenu and R.J. Boroto. 2010. Domestic Rai