بررسی کیفیت آب آشامیدنی شهر اراک با استفاده از GIS

نویسندگان

1 فارغ التحصیل کارشناسی ارشد، گروه محیط زیست، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه اراک، اراک، ایران

2 گروه علوم گیاهی، دانشگاه خوارزمی، کرج، ایران

3 گروه آموزشی محیط زیست، دانشکده کشاورزی و محیط زیست، دانشگاه اراک ، شهر اراک، کشور ایران نام موسسه آموزشی، شهر، کشور

4 گروه زیست شناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

این پژوهش به بررسی ارتباط کیفیت آب شرب مناطق مختلف شهر اراک با منابع تامین آب شرب جهت شناسایی مناطق دارای آب آشامیدنی با کیفیت نامناسب و پهنه بندی آن با استفاده از GIS و برنامه ریزی جهت رفع مشکلات مربوط به کیفیت آب شرب شهری می پردازد. در این مطالعه از آب شرب 18 منطقه در سطح شهر اراک جهت اندازه گیری پارامترهای فیزیکی و شیمیایی در طی تابستان 1396 نمونه برداری شد. آنالیز پارامترها مطابق با استاندارد آب و فاضلاب انجام گردید. جهت استخراج نقشه های آلودگی، از روش IDW در محیط GIS استفاده شد. میانگین پارامترهای کیفی آب شرب به ترتیب برای pH، TDS، EC، TH، F، Cl، NO3 و SO4 برابر با 4/7، (mg/l)67/503،(µS/cm) 28/840، (mg/lCaCO3) 36/283، (mg/l)17/0، (mg/l)15/95، ( mg/l) 66/19 و (mg/l) 27/49 تعیین شد. به طور کلی مقایسه مقادیر اندازه گیری شده با مقدار مجاز تعیین شده نشان می دهد مقدار میانگین تمامی پارامترها از استانداردهای ملی کمتر بود اما میانگین TDS، TH و NO3 از استاندارهای جهانی بیشتر می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation Water Quality in Arak City Using GIS

نویسندگان [English]

  • Elham Roohi 1
  • Mehrdad HadiPour 2
  • Azadeh Kazemi 3
  • Ali Akbar Malekirad 4
1 M.Sc., University of Arak, Arak, Iran
2 Associate Professor, Kharazmi University, Karaj, Iran
3 Depatrment of Environmental Sciences, Faculty of Agriculture and Environment,, Arak University, Arak, Iran.
4 Associate Professor, Payame Noor University, Tehran, Iran
چکیده [English]

This study aim was to evaluate the relationship between the drinking water quality in Arak city regions and the drinking water sources to identify areas with inappropriate quality drinking water and its zoning with the geographic information system (GIS) and planning to address drinking water quality problems. In this research, drinking water from 18 areas in the city was sampled to measure physical and chemical parameters during 2016. Parameter analysis was carried out by the standard water and wastewater. To extract the contamination maps, IDW method was used in GIS environment. The drinking water quality parameters average  for pH, TDS, EC, TH, F, Cl, NO3 and SO4 was 7.4, 50.67(mg/l), 28.840(µS/cm), 28.38(mg/lCaCO3), 17.0(mg/l), 15.95(mg/l), 19.66(mg/l) and 27.49 (mg/l) respectively. The results showed that the highest concentration of pH, TDS, and EC was in the east.  TH is located in the south. The highest amount of F is in the west of the city and F is highest in the south, the highest NO3 and SO4 are located in the south. In general, the comparison of measured values ​​with the set value indicates that the average value of all elements was lower than national standards, but the mean of TDS, TH, and NO3 is higher than global standards.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Drinking Water
  • Quality Parameters
  • Zoning
  • GIS
انتظاری، ع.، ا. اکبری و ف. میوانه. 1392. بررسی کیفیت آب شرب استحصالی از منابع زیرزمینی بربیماری های انسانی دهه اخیر در دشت مشهد. نشریه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی سال سیزدهم، شماره 3. ص 172-157.
دارابی، م.، ش. جهانی زاده و م. چگنی. 1393. تعیین شاخص های شیمیایی و  فیزیکی منبع و آب شرب شهر بروجرد با استفاده از تحلیل مولفه های اصلی، مجله علوم آزمایشگاهی. دوره هشتم، شماره 2.
سپهرنیا ب، نبی زاده ر، محوی ا و ناصری س (1395). تجزیه و تحلیل کیفیت آب آشامیدنی شبکه های توزیع شهرستان ری با استفاده از نرم افزار IWQIS، مجله سلامت و محیط زیست. فصلنامه ی علمی پژوهشی انجمن علمی بهداشت محیط ایران، دوره نهم، شماره اول، ص 103 تا 114.
مجدی، ح.، ل. غیبی و ط. سلطانی. 1392. بررسی کیفیت میکروبی و فیزیکوشیمیایی آب شرب روستاهای شهرستان تکاب در استان آذربایجان غربی در سال 1392. مجله دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دوره 14، ص 642-631.
محمدی، ع.، عمویی، ع.، ه. طبری نیا و ح. فرجی. 1394. آنالیز فیزیکی و شیمیایی منابع آب های زیرزمینی قابل شرب در مناطق روستایی بابل. مجله دانشکده علوم پزشکی نیشابور، سال سوم، شماره2،ص69-61.
معینیان، خ.، ح. حسین نژاد و ط. راستگو. 1391. بررسی آلودگی چاه های آب شرب شهرستان تالش (شمال ایران) از نظر نیتریت و نیترات و برخی پارامترهای دیگر در پاییز 1390. مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان، دوره بیست و دوم شماره 88، ص 33-26.
نصرالهی عمران، آ.، بای، ا.، پورشمسیان، خ. ف.، کریمی، خ.، م. هاشمی و ب. مقصودلو. 1390. تعیین پارامترهای فیزیکی، شیمیایی و باکتریولوژیک آب شرب شهر گرگان در سال 1389. مجله علوم آزمایشگاهی، دوره پنجم، شماره 1، ص 17-13.
یزدانبخش، ا.، لیلی، م.، رضازاده آذری، م.، م. مسعودی نژاد و م. مجلسی. 1393. بررسی غلظت کلروفرم در آب شرب تهران در سال1388. مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، دوره بیست و چهارم، شماره114، ص 113-102.
Meride, Y. and Ayenew B. 2016... Drinking water quality assessment and its effects on resident’s health in Wondo genet campus, Ethiopia. Environmental Systems Research; 5:1-10.
Millero, F. J., R. Feistel, D. J. Wright and T. J. McDougall. 2008. The composition of Standard Seawater and the definition of the Reference-Composition Salinity Scale. Deep Sea Research, 55(1): 50-72.
Ngari, M.S., Wangui, W.T., Ngoci, N.S. and J.W. Mavura. 2013. Physico-Chemical Properties of Spring Water in Kabare and Baragwi Locations, Gichugu Division Kirinyaga County of Kenya. International Journal of Science and Research (IJSR); 2 (7): 280-285.
Nizel Halder, J., M. Islam. 2015. Water Pollution and its Impact on the HumanHealth. Journal of environment and human; 2 (1): 36-46.
Pindi, P., Yadav, P.R. and A. Kodaparthi. 2013. Bacteriological and Physico-Chemical Quality of Main Drinking Water Sources. Pol. J. Environmental Study; 22 (3):825-830.
Shah, A. and R. Singh. 2016. Monitoring of Hazardous Inorganic Pollutants and Heavy Metals in Potable Water at the Source of Supply and Consumers end of a Tropical Urban Municipality. Int. J. Environ. Research; 10(1): 149-158.
Vinceti, M., Ballotari, P., Steinmaus, C., Malagoli, C., Luberto, F., Malavolti, M. and P. GiorgiRossi .2016. Long-term mortality patterns in a residential cohort exposed to inorganic selenium in drinking water. Environmental Research; 150: 348–356.
WHO, Guidelines for Drinking-Water Quality Volume 2009.
      WHO, Guidelines for Drinking-Water Quality Volume 2011.