بررسی آزمایشگاهی الگوی جریان در خلیج میانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی آب،دانشکده کشاورزی،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران

2 دانشیار گروه مهندسی آب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ایران

3 استادیار گروه عمران، موسسه آموزش عالی میرداماد گرگان، ایران

4 گروه مهندسی آب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده

خلیج­های میانی یا حفره­های جانبی بعنوان یکی از عوارض طبیعی یا مصنوعی ایجاد شده، به نوبه خود بر شرایط هیدرولیکی جریان اثر می­گذارند. این عوارض با ایجاد ساختار­های ثانویه و لایه­های برشی، فرآیندهای مهم هیدرودینامیکی که در اغلب مسائل مهندسی هیدرولیک نقش مهمی در شکل­گیری رفتار عمومی جریان دارند را کاملاً تحت تأثیر قرار می­دهند. در تحقیق حاضر به بررسی الگوی جریان در محدوده خلیج میانی پرداخته شده است. آزمایش­ها برای خلیجی به ابعاد 3/0×3/0 متر و در مجاورت کانالی به عرض 5/0 متر و با اندازه گیری سرعت­ها در شبکه تعریف شده با استفاده از سرعت­سنج سه­بعدی Vectrino انجام گرفت. نتایج مشاهداتی وجود یک سیکل گردشی بزرگ­مقیاس در محدوده داخلی خلیج را تایید نمود. در ادامه بررسی داده­ها نشان داد میزان سرعت در راستای مختلف از جریان کانال اصلی متاثر بوده و با افزایش جریان کانال اصلی، سرعت در خلیج نیز افزایش می­یابد. همچنین بررسی نتایج نشان داد در دبی ثابت عبوری از کانال اصلی، با افزایش عمق جریان، سرعت در نیمه خارجی خلیج همانند کانال اصلی کاهش می­یابد ولی در نیمه داخلی، سرعت جریان با افزایش عمق، افزایش می­یابد که این امر نشان­دهنده نفوذ بیشتر جریان به داخل خلیج می­باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Experimental Investigation of the flow pattern in the Embayment

نویسندگان [English]

  • fatemeh zahra asadi 1
  • Mehdy Meftah Halaghi 2
  • Esmaeil Kordi 3
  • mm mm 4
1 Water Structures /Department of Water Engineering/ Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources / Gorgan/ Iran.
2 Associate Professor, Water Science Engineering Department. Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources .Iran
3 Assistant Professor, Department of Civil Engineering. Mirdamad Institute of Higher Education. Iran
چکیده [English]

Embayment or Side-cavities are built as a natural or artificial complication, which generally has shallow flow conditions, as affecting the hydraulic conditions of the flow. These complications affect important hydrodynamic processes that play an important role in the general behavior of the flow by creating secondary structures and shear layers. Therefore, the experiments were performed in an Embayment with a size of 0.3 * 0.3 m, adjacent to a canal 0.5 m wide. Speed measurements in the defined network were performed using the Vectrino 3D Velocimeter. Observational results confirmed the existence of a large-scale gyre in the interior of the embayment. Further analysis of the data showed that the velocity in different directions is affected by flow of the main canal and with increasing current in the main canal flow, the velocity in the embayment also increases. Also, the results showed that at a constant flow through the main channel, with increasing flow depth, the speed in the outer half of the embayment decreases as the main channel but in the inner half, the speed increases with increasing depth. This indicates as increasing depth, a greater advancing of the stream into the embayment would be observed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Artificial Embayment
  • Flow pattern
  • 3D Velocimeter
  • Experimental Model
 
Akutina Y., Gaskin S. J., Mydlarski L.B., Entrainment mechanisms in river embayments. River Flow. 2014, Taylor & Francis Group, London, ISBN 978-1-138-02674-2
Barbarutsi S., Ganoulis J., and Chu V.H. Experimental investigation of shallow recirculating flows. J. Hydraul. Eng.1989, 128(10), pp. 891-900.
Faccenda, F. Experimental studies on recirculating flow patterns in a cavity, Department of Civil Engineering, McGill University, Master’s project. 2002.
Gaskin S., Kemp L., Nicell J. Lagrangian tracking of specified flow parcels in an open channel embayment using phosphorescent particles. Hydraulic Measurements and Experimental Methods 2002
Jirka, G.H. Large scale flow structures and mixing processes in shallow flows, J. Hydraul. Res. 2001, 39(6), pp. 567-574. 
Kimura, I., Hosoda, T. Fundamental properties of flows in open channels with dead zone. Journal of Hydraulic Engineering.1997. Vol. 123, No. 2, 98-107.
Nikora, V. I., and Goring, D. G., “Despiking Acoustic Doppler Velocimeter Data.” Journal of Hydraulic Engineering, (2002), 124(6), 630–634.
Sanjou M., Nezu I. Fundamental study on mixing layer and horizontal circulation in open-channel flows with rectangular embayment zone. Journal of Hydrodynamics. 2017, 29(1):75-88
Uijttewaal W.S.J., Lehmenn, D., van Mazijk, A. Exchange processes between a river and its groyne fields: model experiments, Journal of Hydraulic Engineering.2001. Vol. 127, No. 11, 928-936. 
Van Proojen B. C., Uijttewaal W. S. J. A linear approach for the evolution of coherent structures in shallow mixing layers [J]. Physics of Fluids, 2002, 14(12): 4105-4114.
Nortek, A. S. Vectrino velocimeter user guide. Nortek AS, Vangkroken, Norway.2013.
Wahl, T., “Analyzing ADV data using WinADV”, Joint Conference on Water Resources Engineering and Water Resources Planning and Management ASCE, Minneapolis, 2000.
Wahl, T., “Discussion of despiking acoustic dopplervelocimeter data.’’, Journal of Hydraulic Engineering ASCE, 2003, 129 484–487.