دوره و شماره: دوره 12، شماره 3 - شماره پیاپی 47، فروردین 1401 
بررسی آزمایشگاهی اثر تراکم پوشش گیاهی بستر کانال بر رفتار هیدرولیکی جریان

صفحه 1-18

10.22125/iwe.2022.146375

ملیحه حاج غنی؛ سودابه گلستانی؛ محمد ذونعمت کرمانی؛ غالمعباس بارانی


بررسی آزمایشگاهی کاهش آبشستگی اطراف پایه‌های اسکله ساحلی با استفاده از سازه‌های مثلثی

صفحه 40-62

10.22125/iwe.2022.146378

مصطفی فرجیان؛ امیرعباس کمان بدست؛ علی سلاجقه؛ محمد انصاری قوجقار؛ احسان پارسی


بررسی آزمایشگاهی الگوی جریان در خلیج میانی

صفحه 63-80

10.22125/iwe.2022.146384

فاطمه زهرا اسدی؛ مهدی مفتاح هلقی؛ اسماعیل کردی؛ امیراحمد دهقانی


بررسی توزیع رطوبت با روش جدیدی از آبیاری با سفال (بخارآب- سفال)

صفحه 137-148

10.22125/iwe.2022.146395

سید یعقوب کریمی؛ حامد نوذری؛ علیرضا مهربانی بشار؛ مهران سپیددست؛ فردوس رحیمی؛ ژینو بهمنی؛ زهرا سلیمی؛ آیگین امیدی


ارزیابی تناسب اراضی جهت کشت آبی و دیم کلزا با استفاده از روش ترکیبی فازی-سلسله مراتبی در شهرستان جیرفت

صفحه 334-354

10.22125/iwe.2022.146413

زهره افتخاری کنزرکی؛ مهدیه امیری نژاد؛ الهام رفیعی ساردوئی؛ امان الله سلیمانی؛ محمد نادریان فر