دوره و شماره: دوره 12، شماره 2 - شماره پیاپی 46، دی 1400 
بررسی استفاده از آب آلوده به فلزات سنگین با آبیاری زیرزمینی در کشت کلزا

صفحه 135-155

10.22125/iwe.2021.142030

عبدالمجید لیاقت؛ محمد صالح؛ مسعود پورغلام آمیجی؛ علیرضا حسن اقلی؛ مهدی پورسعیدی