دوره و شماره: دوره 12، شماره 1 - شماره پیاپی 45، مهر 1400 
پیش‌بینی دبی رودخانه‌ هیرمند با استفاده از تکنیک سری زمانی (SARIMA)

صفحه 172-191

10.22125/iwe.2021.138265

ندا علی احمدی؛ ابراهیم مرادی؛ سید مهدی حسینی؛ علی سردارشهرکی


بررسی تأثیر مدیریت آبیاری با پساب شهری مغناطیس شده بر شاخص‌های رشد برنج

صفحه 226-240

10.22125/iwe.2021.138337

لیلی قربانی مینائی؛ مهدی ذاکری‌نیا؛ عباس رضایی اصل؛ حمیدرضا میرکریمی


بررسی علل کاهش سطح آب زیرزمینی (مطالعه موردی: آبخوان ارومیه)

صفحه 276-294

10.22125/iwe.2021.138346

سوسن افضلی؛ محمودرضا ملایی نیا؛ مهدی کماسی؛ محمد سالخورده حقیقی


تخمین تراز سطح آب در کانال‌های مرکب با سیلابدشت‌های واگرا و همگرا

صفحه 415-427

10.22125/iwe.2021.138354

حجت الله یونسی؛ علی صمدی رحیم؛ حسن ترابی پوده؛ بابک شاهی نژاد