بررسی توزیع رطوبت با روش جدیدی از آبیاری با سفال (بخارآب- سفال)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم و مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا همدان

2 علوم و مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا همدان

چکیده

محدودیت منابع، از جمله آب، به خصوص در کشور ما یکی از چالش‌هایی است که بخش کشاورزی را در بر گرفته است. با توجه به محدودیت این منبع حیاتی، بخش کشاورزی ایران می‌تواند با مدیریت صحیح استفاده از منابع آب، از جمله بالا بردن کارایی مصرف آب، تا حدودی این بحران را مهار نماید. در این تحقیق به بررسی کارایی فنی مصرف آب و عوامل مؤثر بر آن در تولید انگور در شهرستان بیجار با استفاده از روش تحلیل پوششی داده‌ها با رویکرد نهاده‌محور پرداخته شده است. داده‌های این مطالعه از طریق جمع‌آوری پرسشنامه از 170 نفر از باغداران این شهرستان، طی سال زراعی 96-1395 به دست آمده است. نتایج نشان داد میانگین کارایی مصرف آب با فرض بازدهی ثابت و متغیر نسبت به مقیاس به ترتیب برابر با 94/51 و 59/83 درصد است که این اختلاف به دلیل وجود عدم کارایی مقیاس در تولید انگور در این شهرستان می باشد. بنابراین با افزایش مقیاس تولید در این منطقه مقدار کارایی مصرف آب نیز افزایش قابل توجهی خواهد داشت. بررسی عوامل مؤثر بر کارایی مصرف آب نشان داد که متغیرهای تحصیلات و سابقه‌ی تولید انگور تاثیر معنی‌داری بر کارایی مصرف آب در شهرستان بیجار داشته است و  هرچه تحصیلات و سابقه‌ی تولید انگور افزایش یابد، ناکارایی مصرف آب در تولید این محصول کاهش می‌یابد. با توجه به نتایج تحقیق با آموزش و دادن مشاوره به تولیدکنندگان، به‌ویژه با استفاده از دانش فنی تولیدکنندگان نمونه، افزایش کارایی آب در تولید انگور در شهرستان بیجار وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating Water Use Efficiency in Grapes Production in Bijar County

نویسندگان [English]

 • Seyed Yaghoub Karimi 1
 • Hamed Nozari 1
 • Alireza Mehrabani Bashar 1
 • Mehran Sepiddast 2
 • Ferdos Rahimi 1
 • Zhino Bahmani 1
 • Zahra Salimi 1
 • Aygin Omidi 1
1 Science and water engineering department, Faculty of agriculture, Bu Ali sina Hamedan
2 Science and water engineering department, faculty of agriculture, Bu Ali sina hamedan
چکیده [English]

Limited resources, including water, especially in our country is one of the challenges facing the agricultural sector. Due to the limitations of this vital resource, Iran's agricultural sector can control this crisis to some extent by properly managing the use of water resources, including increasing water use efficiency. In this research, water consumption efficiency and its effective factors in grape production in Bijar County have been estimated using data envelopment analysis method with input-oriented approach. The data of this study were obtained by collecting a questionnaire from 170 gardeners in this city during the 95-96 crop year. Also, the average results of estimating water use efficiency in CRS and VRS conditions were 51.94 and 83.59%, respectively. This difference is due to the inefficiency of the scale in grape production in this county. Therefore, with the increase of production scale in this region, the amount of water consumption efficiency will also increase significantly. The results of the study of factors affecting water use efficiency showed that the variables of education and history of grape production are significant and as education and history of grape production increase, water use inefficiency decreases. According to the research results, by educating and consulting with the help of sample producers, it is possible to increase water use efficiency in grapes production in Bijar County.

کلیدواژه‌ها [English]

 • water use efficiency
 • grapes
 • Bijar County
 • data envelopment analysis
 • Input Oriented
امامی میبدی، ع. 1379. اصول اندازه‌گیری کارایی و بهره‌وری (علمی و کاربردی). مؤسسه‌ی مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی. چاپ اول. تهران.
بهروز، ع و امامی میبدی، ع. 1393. اندازه‌گیری کارایی فنی، تخصیصی، اقتصادی و بهره‌وری زیر بخش زراعت ایران با روش ناپارامتریک (با تأکید بر محصول هندوانه‌ی آبی). تحقیقات اقتصاد کشاورزی، 6 (3): 43-66.
حامدی، ر. 1391. پایان نامه: اندازه گیری کارایی بانک‌های ایران با رویکرد تحلیل پوششی داده‌ها و برنامه نویسی ژنتیک. دانشکده‌ی ریاضی و آمار و علوم کامپوتر، دانشگاه سمنان.
سراج الدین، ا.، فتاحی، ا.، فهرستی ثانی، م. و نشاط، ا. 1395. تحلیل پویای کارایی فنی مصرف آب در محصول نیشکر با رهیافت تحلیل پوششی داده‌ها. اقتصاد کشاورزی، 10 (4): 177-188.
سوری، ا.، گرشاسبی، ع. و عریانی، ب. 1386. مقایسه‌ی تطبیقی کارایی بانک‌های تجاری ایران با استفاده از دو روش DEA و SFA. نشریه‌ی اقتصاد و تجارت نوین، 2 (8): 33 - 60.
صبوحی، م.، خنجری، س. و کیخا، ا. 1389. بررسی کارایی مصرف آب در گلخانه‌های سیستان، اقتصاد کشاورزی. 4 (3): 91-102.
علیپور، ع.، وکیل پور، م.، افشار تبار، ر. و نیک زاد، م. 1391. بررسی کارایی مصرف آب گندم در منطقه‌ی زرقان. مجله‌ی پژوهشی آب در کشاورزی، ب، جلد 26، شماره‌ی 4: 414- 405.
گنجی، نیلوفر. ، یزدانی، سعید و صالح، ایرج. ۱۳۹۷. شناسایی عوامل موثر بر کارایی نهاده آب درتولید گندم استان البرز (رویکرد تحلیل پوششی داده ها) . تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، دوره ۲-۴۹ ، شماره۱: ۲۲-۱۳.
مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بیجار .1396. تولیدات گیاهی، واحد باغبانی.
Amine Oulmane, Ali Chebil, Aymen Frija. 2019.The water use efficiency and its determinants in small horticultural farms in Algeria. SN Applied Sciences, 1: 1236.
Bjurek, H., Hjalmarsson, L. and Forsund F.R. 1990. Deterministic parametric and nonparametric estimation of efficiency in service production, Journal of Econometrics 46: 213_227. North Holland.
Chebil, A., Kais, A. and Frija, A. 2014. Water Use Efficiency in Irrigated Wheat Production Systems in Central Tunisia: A Stochastic Data Envelopment Approach. Published by Canadian Center of Science and Education. Vol. 6 (2): 63-71.
Fare, R., S. Grosskopf and C.A.K. Lovell. 1994. Production frotiers. Cambridge, MA: Cambridge university press. Cambridge, England.
 Frija, A., Chebil, A., Speelman, S., Buysse, J. and Huylenbroeck, G. 2009. Water use and technical efficiencies in horticultural greenhouses in Tunisia, Agricultural Water Management 96: 1509_1516.
Kashiwagi, K. 2017. Technical efficiency of Olive growing farms in the northern west bank of Pelestine. Sustainable agriculture research, l6 (2): ISSN 1927_050X E_TSSN 1927_0518.
Kamiyama, H., Kefi M. and Kashiwagi K. (2021). Irrigation Water Use Efficiency in Olive Trees in Kairouan, Tunisia. Asian Journal of Agriculture and Rural Development, 11(3): 255-261.
Mohaddes Hosseini, S.A. and Zare, S Evaluation of Melon Cultivation Efficiency and Economic Productivity Using Data Envelopment Analysis in Taybad Khorasan Razavi. Journal of Agricultural Economics Research. 2021; 13 (3) :117-133.
Speelman, S., D’Haese, M., Buysse, J. and D’Haese, L. 2008. A measure for the efficiency of water use and its determinants, study at small-scale irrigation schemes in North-West Province. South Africa, Agric Syst, 98 (1): 31–39.
Tang, J., Folmer, H., Xue, J .2015. Technical and allocative efficiency of irrigation water use in the Guanzhong Plain China. Food Policy, 50: 43–52.
Wadud, A., White, B. 2000. Farm household efficiency in Bangladesh: a comparison of stochastic frontier and DEA methods. Applied economics, 32(13): 1665-1673.
Wang, xue-yuan .2010. Irrigation water use efficiency of farmers and its determinants: evidence from a surrey in Northwestern china. Sciences in china, 9(9):1326-1337.