بررسی اثر رژیم‌های کم آبیاری بر عملکرد و بهره‌وری مصرف آب خیار در اهواز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا، گروه آبیاری و زهکشی، دانشکده مهندسی آب و محیط زیست، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

2 دانشیار، گروه آبیاری و زهکشی،دانشکده مهندسی آب و محیط زیست، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

3 دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

4 گروه باغبانی و زراعت، دانشگاه ایالتی اوهایو، آمریکا

چکیده

به منظور بررسی تأثیر روش‌های کم آبیاری بر خیار کشت شده تحت شرایط گلخانه‌ای آزمایشی در قالب طرح بلوک کاملا تصادفی با سه سطح آبیاری 100، 85 و 75 درصد نیازآبی در 2 فصل کشت طی سال‌های 1397 و 1398 انجام گرفت. عملکرد و شاخص‌های کمی و کیفی عملکرد در طول آزمایش اندازه‌گیری شدند. نتایج نشان داد که در کشت اول در تیمارهای 85 و 75 درصد نیاز آبی به ترتیب میزان بهره‌وری مصرفی آب نسبت به تیمار شاهد به میزان 12/6 و 73/15 درصد کاهش یافته است. همچنین در کشت دوم در تیمارهای 85 و 75 درصد نیاز آبی میزان بهره‌وری مصرفی آب نسبت به تیمار شاهد به میزان 4/3 و 6/12 درصد کاهش یافته است تجزیه و تحلیل داده‌های مربوط به عملکرد و شاخص‌های عملکرد و شاخص‌های رشد گیاه نشان داد که با کاهش میزان مصرف آب بهره‌وری مصرف آب و عملکرد به طور معنی‌داری کاهش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of water deficit imposing methods on yield and water productivity indices of Cucumber (Cucumis sativus L.) in Ahvaz region

نویسندگان [English]

  • sanaz shokri 1
  • Mona Golabi 2
  • Abdolrahim Hooshmand 2
  • Naser Alemzadeansari 3
  • dan struve 4
1 PhD Student, Department of Irrigation and Drainage, Faculty of Water and Environmental Engineering, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran
2 Associate Professor, Department of Irrigation and Drainage, Faculty of Water and Environmental Engineering, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran
3 , Faculty of Agriculture, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran
4 Department of Horticulture and Crop Science, Ohio State University, USA
چکیده [English]

In order to investigate the effect of irrigation deficit on cucumbers grown in greenhouse conditions, an experiment was conducted in a completely randomized block design with three irrigation levels of 100, 85 and 75% water requirement in two growing seasons during the years 2018 and 2019.Performance and quantitative and qualitative performance indicators were measured during the experiment. The results showed that in the first crop of treatments of 85 and 75 percent of water requirement, the amount of water consumption productivity decreased by 6.12 and 15.73 percent compared to the control treatment, respectively. Also in the second crop, the amount of water consumption in treatments of 85 and 75% of water requirement compared to the control treatment has decreased by 3.4 and 12.6%. Analysis of data related yield indices and plant growth indices showed that with decreasing water consumption, water productivity and performance are significantly reduced.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cucumber
  • performance
  • Water use efficiency
  • Irrigation
افاضاتی، م.، ایران دوست، م. و رضایی استخروییه، ع.، 1394. تأثیر پلیمر سوپر جاذب بر رشد و عملکرد گیاه خیار گلخانه‌ای تحت شرایط کم آبیاری. مدیریت آب و آبیاری، دوره 5 شماره 2، صفحه203-214.
افراسیاب، پ.، دلبری، م. و اسدی، ر.،. 1394 برنامه‌ریزی آبیاری خیار گلخانه‌ای با استفاده از پتانسیل آب در خاک. نشریه آب در کشاورزی. جلد 29 شماره  4.
انتصاری، م، ر.، حیدری، ن.، خیرابی، ج.، علایی، م. و وزیری، ژ. 1386. کارایی مصرف آب در کشت گلخانه‌ای، نشر کمیته ملی آبیاری و زهکشی، 180 صفحه.
حسنی مقدم، ا.، اثنی عشری، م. و رضائی نژاد، ع.، 1394. اثر تنش خشکی روی برخی از خصوصیات فیزیولوژیکی شش رقم انار  (Punica granatum L.) تجاری ایرانی. فنآوری تولیدات گیاهی/ جلد پانزدهم/ شمارة اول.
 دهقان، ه.، علیزاده، ا.، اسماعیل، ک. و نعمتی، س.ح. 1394 . رشد ریشه، عملکرد و اجزای عملکرد گوجه فرنگی در تنش خشکی. نشریه پژوهش‌های آب در کشاورزی. ب. جلد 29 . شماره 2.
ذونعمت کرمانی، م. و اسدی، ر.، 1393 . تأثیر پتانسیل ماتریک خاک و الگوی کارگذاری لوله ی آبده بر عملکرد و کارایی مصرف آب خیار گلخانه‌ای. مدیریت آب و آبیاری. دوره 4 . شماره 2 . صفحه 214 - 203
رجایی، م.، عطارزاده، م.، موسوی، س.ح. و عطارزاده، م. 1394 . استفاده از کمپوست شیرین بیان در کاهش اثر تنش کم آبی در خیار گلخانه ای. نشریه دانش کشاورزی و تولید پایدار.  جلد 25 شماره 3.
قادری، ن.، سی و سه مرده، ع. و شاهویی، س، ص.، 1385. بررسی اثر تنش خشکی بر برخی خصوصیات فیزیولوژیکی در دو رقام انگور. مجله علوم کشاورزی ایران. 37(1): 45-55.
مردانی نژاد، س.، زارع ابیانه، ح.، طباطبایی، س، ح. و محمد خانی، ع.، 1392 . تاثیر مقادیر مختلف آب خاک بر توسعه ریشه گیاه فلفل قلمی. مجله پژوهش آب در کشاورزی. جلد 27 . شماره 2.
مصلحی، ش.، نجفی، پ.، طباطبائی، ح. و نورمهناد، ن.1390 . تأثیر تنش رطوبتی بر شاخص های رشد و عملکرد خیار گلخانه‌ای. ننشریه آب و خاک. دوره 25 شماره 4 . صفحه 770 -775
میر، ح.، غلامعلی زاده آهنگر، ح. و میر، ن.، 1394. مقایسه اثر نانوذرات دی اکسید تیتانیوم معمولی و حساس به رنگ بر روی پارامترهای رشد سورگوم علوفه­ای. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه زابل.
یزدانی، س.، هوشمند، ع. و ناصری، ع.، 1396. ارزیابی عملکرد خیار گلخانه ای تحت تنش آبی و شوری آب آبیاری. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید چمران اهواز.
 
 
Kirda, C., Topcu, S., Kaman, H., Ulger, A.C., Yazici, A., Cetin, M. and Derici, M.R., 2005. Grain yield response and N-fertilizer recovery of maize under deficit irrigation. Field Crops Research, 93: 132-141.
Liang, X., Geo, Y., Zhanq, X., Tian, Y., Zhang, Z. and L. Gao., 2014. Effect of Optimal Daily Fertigation on Migration of Water and Salt in Soil, Root Growth and Fruit Yield of Cucumber (Cucumis sativus L.) in Solar-Greenhouse. PLoS One. 9(1): e86975.
Molden, D., Murry-Rust, H., Sakthivandival, R. and Makin, I., 2007. A water productivity framework for understanding and action. Workshop on Water productivity. Wadduwe, November, Sri Lanka.
Ober, E. S. and Luterbacher, M. C., 2002. Genotypic variation for drought tolerance in Beta Vulgaris. Oxford.J. 89: 917-924.
Pelesco, V. A.and Alagao, F. B., 2014. Evapotranspiration Rate of Lettuce (Lactuca sativa L., Asteraceae) in a Non-Circulating Hydroponics System. Journal of Society & Technology 4:1-6.
Sabir, Ali. 2016. Physiological and Morphological Responses of grapevine (grape vine) (V. vinifera L. CV. ‘Italiaʼ) leaf to water deficit under different rootstock effects. Acta Sci. Pol. Hortorum Cultus, 15(1) 2016, 135-148.
Salekdeh, G. H., Reynolds, M., Bennett, J. and Boyer, J., 2009. Conceptual framework for drought phenotyping during molecular breeding. Trends Sci. 14: 488-496.
Shaviv, A., 2005. Controlled Release of Fertilizers. IFA International Workshop on Enhanced-Efficiency Fertilizers, 28-30 June, Frankfurt, Germany.
Tadayyoun, M. R. and Emam, Y., 2009. Cultural management under drought stress. National Drought Seminar,Issues and Mitigation13-15 May, College of Agriculture, Shiraz University, PP. 156-171.
Tuzel, I. H., Meric, K. M. and Tuzel, Y., 2006. Crop Coefficients in Simplified Hydroponic Systems. Acta Horticulturae, (719), 551–556.
Yazar, A., Gökçel, F. and Sezen, M., 2009. Corn yield response to partial rootzone drying and deficit irrigation strategies applied with drip system, Plant Soil Environment, 55: 494-503.