دوره و شماره: دوره 13، شماره 1 - شماره پیاپی 49، مهر 1401 
بررسی اثر رژیم‌های کم آبیاری بر عملکرد و بهره‌وری مصرف آب خیار در اهواز

صفحه 161-175

10.22125/iwe.2022.158521

ساناز شکری؛ منا گلابی؛ عبدالرحیم هوشمند؛ ناصر عالم زاده انصاری؛ دن استرو


تعیین الگوی کشت بهینه با رویکرد ردپا و کیفیت آب (مطالعه موردی: شهرستان بردسیر)

صفحه 403-420

10.22125/iwe.2022.158535

سمیرا سیستانی؛ محمدرضا زارع مهرجردی؛ نسرین سیاری؛ سمیه امیرتیموری