مقایسه روش آبیاری قطره‌ای زیر سطحی و قطره‌ای سطحی با قطره چکان بابلر بر کارایی مصرف آب پسته (مطالعه موردی: پسته در شهرستان سیرجان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری آبیاری و زهکشی، دانشگاه زابل

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد داننشگاه زابل

3 دانشیار گروه آب، دانشکده آب و خاک، دانشگاه زابل

4 کارشناسی آبیاری و زهکشی، دانشگاه باهنر، کرمان، ایران

چکیده

از شاخص­های مهم در تعیین کارایی استفاده از آب به منظور تولید محصولات کشاورزی، شاخص کارایی مصرف آب می­باشد. این تحقیق با هدف تعیین کارایی مصرف آب محصول پسته در شهرستان سیرجان واقع در جنوب غربی استان کرمان در سال 1394 انجام شد. برای مقایسه دو روش آبیاری بابلر و زیر سطحی، تعداد 27 باغ پسته با سطح 1373 هکتار به منظور تعیین کارایی مصرف آب انتخاب شدند، که از این تعداد 4 باغ مجهز به سامانه بابلر و بقیه مجهز به سامانه زیر سطحی بودند. در تحقیق حاضر دبی قطره چکان­ها، مدت زمان آبیاری، مساحت هر قطعه آبیاری و عملکرد محصول مورد بررسی قرار گرفتند. با اندازه­گیری حجم آب آبیاری بعد از هر نوبت آبیاری و مقدار آب هدر رفته در طول مسیر، میزان متوسط حجم ناخالص آب آبیاری کاربردی محاسبه گردید. پس از برداشت محصول میزان متوسط عملکرد محصول پسته در هر هکتار محاسبه شد. نتایج این تحقیق نشان داد روش آبیاری قطره­ای زیر سطحی در مقایسه با روش آبیاری بابلر علاوه بر افزایش معنی دار کارایی مصرف آب، سبب افزایش عملکرد محصول سبب افزایش به میزان34 درصد گردید. لذا با توجه نتایج و همچنین شرایط کم آبی موجود در شهرستان سیرجان استفاده از شیوه آبیاری زیرسطحی نسبت به آبیاری بابلر در آبیاری باغات پسته مناسب­تر می­باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Comparison of the Effects of Subsurface Drip Irrigation and Bubbler Systems on Water Consumption Efficiency in Pistachio Trees (Case study: Irrigation of pistachio in Sirjan)

نویسندگان [English]

  • SeyedHassan Mirhashemi 1
  • rahimeh dehghani dashtabi 2
  • Parviz Haghighat Jou 3
  • Milad Jahani 4
1 Graduated ph.d, Dept. of Water Engineering, Faculty of Water and Soil, University of Zabol.
2 graduate of UOZ
3 Associate Professor, Dept. of Water Engineering, Faculty of Water and Soil, University of Zabol.
4 Graduated B.S. in irrigation and drainage, Shahid Bahonar University, Kerman, Iran.
چکیده [English]

One of the important indicators in determining water use efficiency for agricultural productions is the index of water consumption efficiency. This study was conducted to determine the water use efficiency of pistachio in Sirjan city located in the southwest of Kerman province in 2015. To compare bubbler and subsurface drip irrigation methods, 27 pistachio orchards with an area of ​​1373 hectares were selected to determine water use efficiency, of which four orchards were equipped with the bubbler system and the rest were equipped with subsurface system. Bubbler discharge, irrigation time, area of ​​each irrigation plot and crop yield were studied. By measuring the volume of irrigation water after irrigating the field and the amount of water wasted along the route, the average gross volume of applied irrigation water was calculated. After harvesting, the average yield of pistachio per hectare was calculated. The results of this study showed that the subsurface drip irrigation method compared to bubbler irrigation method, not only significantly increases water use efficiency but also increases crop yield by 34%. Therefore, according to the results and also the current water shortage conditions in Sirjan city, the use of subsurface drip irrigation method is more appropriate than bubbler irrigation to irrigate pistachio orchards.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bubbler irrigation
  • subsurface drip irrigation
  • economic value
  • pistachio
  • water volume
امیرتیموری، س. 1389. بررسی تولید، بازاریابی و صادرات پسته ایران. فصلنامه علمی، خبری و تحلیلی پسته. شماره 5.
جعفری مهدی آباد، ف.، عبدالهی عزت آبادی، م.، اسلامی، م.ر. 94. بررسی تاثیر تخریب منابع آب زیرزمینی بر ارزش اقتصادی سرمایه کشاورزان پسته کار استان کرمان. تحقیقات اقتصاد کشاورزی 7 (3): 19-1
جلینی، م.، گنجی مقدم، ا. 1395.تأثیر روش های آبیاری قطره ای سطحی و زیرسطحی و سطوح مختلف آب بر خصوصیات رویشی، عملکرد و کارآیی مصرف آب در ارقام هلو. نشریه آبیاری و زهکشی ایران. (2)10. ص 262- 271
دستورانی، م.ت.، صادق زاده، م.ع.، حشمتی، م. 1387. بررسی کارآیی آبیاری قطره‌ای زیرسطحی در میزان رشد و تولید درختان پسته. مجله علوم و صنایع کشاورزی (آب‌وخاک)، 22(1): 47-35.
سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان. (1390). طرح ساماندهی توسعه اقتصادی- اجتماعی فضاهای روستایی بخش مرکزی شهرستان سیرجان. دفتر توسعه روستایی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان.
سلیمانی، ح. و حسنلی، ع. م. 1387. محاسبه قیمت تمام‌شده ، بهره‌وری مصرف آب برای محصولات عمده در مناطق خشک داراب. فصلنامه دانش کشاورزی ایران، 5(1):55-45.
صداقتی، ن.، حسینی فرد، س.ج. و محمـدی محمـدآبادی، ا. ، 1391 مقایسه اثرات دو سیستم آبیاری قطرهای سطحی و زیرسطحی بر رشد و عملکرد درختان بارور پسته. نشریه آب و خاک. 26(3): 575-585.
صداقتی، ن؛ حسینی فرد، س.ج ؛ محمدی محمدآبادی، ا. 1391. مقایسه اثرات دو سیستم آبیاری قطره ای سطحی و زیرسطحی بر رشد و عملکرد درختان بارور پسته. مجله آب و خاک. (3)26. ص 575-585.
گنجی خرم‌دل، ن.، کیخایی، ف.1395. مقایسه تغییرات رشد و عملکرد محصول درختان بارور پسته در گذار از آبیاری سطحی به آبیاری قطره‌ای در ساوه. مجله پژوهش آب در کشاورزی، 30(1):39-49
محمدی محمدآبادی، ا.، حسینی فرد، س ج.، صداقتی، ن. 1387. اثرات تغییر سیستم آبیاری از روش سنتی به زیرسطحی بر درختان بارور پسته در کرمان. مجله علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی، 12(43): 17-1.
محمدی، ج.  1393 کاهش دو متری سطح آب­های زیرزمینی زرندیه نگران کننده است. خبرگزاری جمهوری اسلامی . کد خبر: 81318638
مدیریت جهاد کشاورزی سیرجان. احمد مسعودی، 1392. ایرنا. کد خبر: 80940557.
نظری، ع. 1392پسته. ماهنامه داخلی انجمـن پسـته ایـران، سـال پنجم، شماره 89.
 
Clancy, G. 1996. Australian experience with subsurface drip irrigation. International Sugar Journal Cane Sugar Edition. 1996, 98: 1170, 307-308.
Mahmoud, I.E.D. and Sheren, E.H., 2014. Improving growth and productivity of pomegranate fruit trees planted on sandy dunes slopes at Baloza District (N. Sinai) using different methods of drip irrigation, organic fertilization and soil mulching. IOSR J. Agri. Vet. Sci, 7(12), pp.86-97.
Phene, C. J., and F. R. Lamm. 1995. The sustainability and potential of subsurface drip irrigation. ASAE. pp. 359-367.
Seckler D, Molden D and Barker R (1999) Water scarcity in the Twenty first century, Water Brief 1. IWMI. Colombo Sri Lanka.
Seckler D, Molden D and Sakthivadivel R (2002) the concept of efficiency in water resource management and policy. In water productivity in agriculture: Limits and opportunities for improvement. Ed. Kijne JW. Wallingford. UK. CABI.
Zhang H, Wang D, Ayars J.E and Phene CJ (2017) Biophysical response of young pomegranate trees to surface and sub-surface drip irrigation and deficit irrigation. Irrigation Science, 35(5), pp.425-435.