کاربرد شاخص فقر آبی در تجزیه و تحلیل فضایی تنش آبی در منطقه سیستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه اقتصاد کشاورزی، پژوهشکده کشاورزی، پژوهشگاه زابل، زابل، ایران

2 دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران.

3 گروه زراعت و اصلاح نباتات، پژوهشکده کشاورزی، پژوهشگاه زابل، زابل

چکیده

با توجه به آمار و ارقام، منطقه سیستان جزو مناطق فراخشک و کم آب است و مسئله کمبود آب و خشکسالی یکی از بحران ‏هایی است که منطقه سیسان را در آینده‏ای نزدیک تهدید می‌کند. آب و میزان فقر به شدت به هم مرتبط هستند بنابراین یک ارزیابی قوی از تنش آبی برای شناسایی مناطق نیازمند و توسعه مداخلات مناسب برای کاهش فقر ضروری است. شاخص فقر آب (WPI) ابزاری برای ارزیابی تنش آبی با پیوند دادن تخمین‌های فیزیکی میزان آب در دسترس با محرک‌های اقتصادی-اجتماعی فقر می‏باشد. و همچنین یک ابزار جامع برای مدیریت و ارزیابی منابع آب می‏باشد. این مطالعه کاربرد شاخص فقر آب (WPI) را برای تخمین و مقایسه سطح تنش آبی در 5 شهرستان منطقه سیستان در سال 1400-1401  ارائه می‌کند. نتایج مطالعه نشان داد که متوسط شاخص فقر در شهرستانهای منطقه سیستان در حالت وزن یکسان 48/0 و در وزن دهی بر اساس روش AHP، 43/0 می‏باشد. شاخص فقر آبی در بین شهرستانهای سیستان از 60/0 تا 23/0 متفاوت است. شهرستان هیرمند در مقایسه با دیگر شهرستان‏ها دارای تنش آبی بیشتری است. جهت مقابله با فقر آبی در منطقه سیستان، مدیریت و استفاده بهینه از منابع آبی به ویژه در شرایط خشکسالی بسیار حائز اهیمت می‏باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Application of Water Poverty Index in Spatial Analysis of Water Stress in Sistan Region

نویسندگان [English]

  • Zahra Ghaffari Moghadam 1
  • Ali Sardar Shahraki 2
  • Fatemeh Bidarnamani 3
1 Assistant Professor, Department of Agricultural Economics, Agricultural Institute, Research Institute of zabol, Zabol, Iran
2 Associate Professor Department of Agricultural Economics, Management and Economic Faculty, University of Sistan and Baluchestan, Zahedan, Iran
3 Assistant Professor, Department of Agronomy and plant Breeding, Agricultural Institute, Research Institute of zabol, Zabol, Iran
چکیده [English]

According to statistics, Sistan region is one of the arid and low water areas. And the issue of water shortage and drought is one of the crises that threaten the Sisan region in the near future. Water and poverty are closely linked, so a strong assessment of water stress is essential to identify areas in need and develop appropriate interventions to reduce poverty. The Water Poverty Index (WPI) is a tool for assessing water stress by linking physical estimates of available water levels with socioeconomic incentives for poverty. It is also a comprehensive tool for managing and evaluating water resources. This study presents the application of water poverty index (WPI) to estimate and compare water stress levels in 5 cities of Sistan region in 2021-2022. The results of the study show that the average poverty index in the cities of Sistan region in the same weight condition is 0.48 and, in the weight, according to AHP method is 0.43. The water poverty index varies from 0.60 to 0.23 among the cities of Sistan. hirmand city has more water stress compared to other cities. In order to deal with water poverty in Sistan region, management and optimal use of water resources, especially in drought conditions, is very important.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Water Poverty Index
  • AHP
  • water resource
  • Sistan
آسیایی هیر، ر.، ر. مصطفی زاده، م. رئوف و الف. اسمعلی عوری. 1396. ارزیابی چندمعیارۀ تغییرات مکانی شاخص فقر آب در تعدادی از حوضه های آبخیز استان اردبیل. اکوهیدرولوژی، سال چهارم، شماره 4، ص 997-1009.
رجبی هشجین، م. و د.ر. عرب. 1385. شاخص فقر آبی، ابزاری کارآمد برای ارزیابی وضعیت منابع آبی جهان. دومین کنفرانس مدیریت منابع آب، دانشگاه صنعتی اصفهان.
سردار­شهرکی، ع. 1395. تخصیص بهینه منابع آب حوزه هیرمند با کاربرد تئوری بازی و ارزیابی سناریوهای مدیریتی. پایان­نامه  دکتری، دانشکده علوم زیست ­محیطی و  کشاورزی پایدار دانشگاه سیستان و بلوچستان.
شریف‏زادگان، م.، س. ندایی طوسی و ف. جمالی. 1396. شناسایی موانع توسعه منطقه‏ای با به کارگیری شخص فقر آبی (نمونه موردی: استان قزوین). جغرافیا و برنامه ریزی محیطی، سال 65، شماره 1، ص 151-170.
شهرکی، ج. 1388. تخصیص اقتصادی منابع آب حوضه‏ی آبریز استان سیستان و بلوچستان، پایان نامه دکتری، دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان.
طالبی، ح. و ع. امینی. 1397. بررسی ابعاد کم آبی با استفاده از روش شاخص فقر آبی  (WPI)و تحلیل مقایسه ای آن در بخش های شهرستان قم. آمایش سرزمین، سال دهم، شماره 2.ص 366-345.
غفاری مقدم، ز.،  ا. مرادی، م. هاشمی تبار و  ع. سردارشهرکی. 2021. تحلیلی بر بحران آب در بخش کشاورزی منطقه سیستان در سناریوهای مختلف: رهیافت آینده پژوهی. پژوهش آب در کشاورزی، سال 35، شماره 2، ص 201-216.‎
گودرزی، م. و ف. منکاوی. 1400. ارزیابی شاخص فقر آب در قسمتی از حوضه آبریز رودخانه کارون. اکوسیستم‏های طبیعی ایران، سال 12، شماره 1-43. ص 26-46.
همتی، ب.، ب. فروزانی، م. یزدانپناه و ب. خسروی پور. 1394.  مقایسه کاربرد فرایند تحلیل شبکه (ANP) و تحلیل سلسله مراتبی (AHP) در تحلیل شاخص فقرآبی کشاورزی: مورد مطالعه شهرستان دزفول. علوم ترویج و آموزش کشاورزی، سال 11، شماره 2، ص 203-221.‎
همتی، ب.، ب. فروزانی، م. یزدانپناه و ب. خسروی پور. 1398. سنجش فقر آبی کشاورزی در میان گندم‏کاران آبی شهرستان ذزفول. دانش کشاورزی و تولید پایدار، سال 29، شماره یک، ص 285-304.
یزدی، ن.، ن. موسوی، ع.ر. شیروانیان و ع.ر. زارعی. 1400. ارزیابی تاثیرات تغییرات اقلیم و خشکسالی بر شاخص فقر آب در دشت فسا. مهندسی آبیاری و آب ایران، سال 11، شماره 43، ص 289-304.
 
Brooks, N., W.N. Adger and P.M. Kelly. 2005. The determinants of vulnerability and adaptive capacity at the national level and the implications for adaptation. Global Environmental Change-Human and Policy Dimensions, 15: 151- 163.
Chenoweth, J. 2008. A re-assessment of indicators of national water scarcity. Water Int, 33: 5–18
El-Gafy, I. K. E. D. 2018. The water poverty index as an assistant tool for drawing strategies of the Egyptian water sector. Ain Shams Engineering Journal, 9(2): 173-186.
Faisal, I.M. and M.R. Kabir. 2005. An analysis of gender–water nexus in rural Bangladesh. J. Dev. Soc, 21: 175–194.
Feitelson, E and J. Chenoweth. 2002. Water poverty: Towards a meaningful indicator. Water Policy, 4: 263–281.
Fenwick C. 2010. Identifying the water poor: an indicator approach to assessing water poverty in rural Mexico, Ph.D. thesis. The department of civil, environmental and geomatic engineering, University College London.
Foguet, A. and R. Garriga. 2011.  Analyzing water poverty in basins. Water Resour Manage, 25(14):3595–612.
Garriga, R.G. and A.P. Foguet. 2010. Improved method to calculate a Water Poverty Index at local scale. J. Environ. Eng, 136:1287–1298.
Gleick, P. 1996. Basic water requirements for human activities: meeting basic needs. Water International, 83-92
Goel, I., S. Sharma and S. Kashiramka. 2020. The water poverty index: An application in the Indian context. Natural Resources Forum.
Hamouda, M.A., M. Nour EI-Din and F.I. Moursy. 2009. Vulnerability assessment of water resource system in the eastern Nile Basin. Water Resour Manage, 23:2697–2725
Howard, G.  and J. Bartram. 2003.  Domestic water quantity, level and health. World Health Organization.
Islam, M.M., S. Sallu, K.  Hubacek and J. Paavola. 2013. Vulnerability of fishery-based livelihoods to the impacts of climate variability and change: insights from coastal Bangladesh. Reg Environ Change, 14(1):281–294.
Jaren, L. S., R. S.Leya and M. S. Mondal. 2022. Investigation of Gender-Differentiated Impacts of Water Poverty on Different Livelihood Groups in Peri-Urban Areas around Dhaka, Bangladesh. Water, 14(7): 1167.
Jaren, L.S. and M.S. Mondal. 2021. Assessing water poverty of livelihood groups in peri-urban areas around Dhaka under a changing environment. Water, 13: 2674.
Jemmali, H. and M.S. Matoussi. 2013. A multidimensional analysis of water poverty at local scale: Application of improved water poverty index for Tunisia. Water Policy, 15: 98–115
Kallio, M., J. H. Guillaume, M. Kummu and K. Virrantaus. 2018. Spatial variation in seasonal water poverty index for laos: An application of geographically weighted principal component analysis. Soc. Indic. Res, 140: 1131–1157.
Koirala, S., Y. Fang, N. M. Dahal, C. Zhang, B. Pandey and S. Shrestha. 2020. Application of water poverty index (WPI) in spatial analysis of water stress in Koshi River Basin, Nepal. Sustainability, 12(2): 727.
Komnenic, V., R. Ahlers and P. van der Zaag. 2009. Assessing the usefulness of the Water Poverty Index by applying it to a special case: Can one be water poor with high levels of access? Phys. Chem. Earth, 34: 219–224
Ladi, T., A. Mahmoudpour and A. Sharifi. 2021. Assessing impacts of the water poverty index components on the human development index in Iran. Habitat International, 113: 102375.
Lawrence, P.R., J. Meigh and C. Sullivan. 2002. The Water Poverty Index: An International Comparison; Citeseer, (accessed on16 January 2020).
 Liu, W., M. Zhao and T. Xu. 2018.  Water poverty in rural communities of arid areas in China. Water, 10: 505.
Liu, Z. and W. Liu. 2021. Spatial–temporal relationship between water resources and economic development in rural China based on poverty perspective. International Journal of Environmental Research and Public Health, 18: 1540.
Liu, W., M. Zhao, Y. Cai, R. Wang and W. Lu. 2019. Synergetic relationship between urban and rural water poverty: Evidence from northwest China. International Journal of Environmental Research and Public Health, 16: 1647.
Mitra, A. and N. Rao. 2019. Gender, water and nutrition in India: An intersectional perspective. Water Alt, 12: 930
Pandey, V.P., M.S. Babel, S. Shrestha and F.A. Kazam. 2011. Framework to assess adaptive capacity of the water resources system in Nepalese river basins. Ecological Indicators, 11(2): 480- 488.
Saaty, T. L. and L. G. Vargas. 2013. Decision making with the analytic network process: economic, political, social and technological applications with benefits, opportunities, costs and risks (Vol. 195). ISBN: 978- 1-4614-7278-0. Springer Science & Business Media
 Sadegh, M., N.Mahjouri and R.Kerachian. 2010. Optimal inter-basin water allocation using crisp and fuzzy Shapley games. Water Resources Management, 24(10): 2291-2310.
Safari, N., M. Zarghami and F. Szidarovszky. 2013. Nash bargaining and leader–follower models in water allocation: Application to the Zarrinehrud River basin, Iran. Applied mathematical modelling, 38(7-8): 1959-1968.
Salameh, E. 2000. Redefining the water poverty index. Water Int, 25: 469–473.
Shadeed, S. M., T. G. Judeh and M. N. Almasri. 2019. Developing GIS-based water poverty and rainwater harvesting suitability maps for domestic use in the Dead Sea region (West Bank, Palestine). Hydrology and Earth System Sciences, 23: 1581–1592.
Shalamzari, M.J. and W. Zhang. 2018. Assessing water scarcity using the Water Poverty Index (WPI) in Golestan province of Iran. Water, 10: 1079
Sullivan, C. 2001. The potential for calculating a meaningful Water poverty index. Water International, 26(4): 471-480.
Sullivan, C.A. 2002. Calculating a Water Poverty Index. World Dev, 30: 1195–1210.
Sullivan, C.A., J.R. Meigh and A.M. Giacomello. 2003. The Water Poverty Index: Development and application at the community scale. Nat. Resour. Forum, 27: 189–199.
Sultana, F. and B. Crow. 2000. Water concerns in rural Bangladesh: A gendered perspective. In Proceedings of the 2000 26th WEDC International Conference: Water, Sanitation and Hygiene-Challenges of the Millennium, Dhaka, Bangladesh, 1 January 2000: 416–419
Thakur, J.K., M. Neupane and A.A. Mohanan. 2017. Water poverty in upper Bagmati River basin in Nepal. Water Sci, 31: 93–108.
Wilk, J. and A. Jonsson. 2013. From water poverty to water prosperity—a more participatory approach to studying local water resources management. Water Resour Manage,27(3):695–713
World Health Organization/United Nations Childrens Fund (WHO/UNICEF). Joint monitoring programe for water supply and sanitation. Global Water Supply and Sanitation Assessment Report.2000
Wurtz, M., A. Angeliaume, M. T. A. Herrera, F. Blot, M. Paegelow and V. M. Reyes. 2019. A spatial application of the water poverty index (WPI) in the State of Chihuahua, Mexico. Water Policy, 21(1): 147-161.
Yahaya, O., A. Akinro, M. Kehinde and B. Ologunagba. 2009.  Evaluation of water poverty index in Ondo state, Nigeria. ARPN J Eng Appl Sci, 4(10):189-6608.