دوره و شماره: دوره 13، شماره 2 - شماره پیاپی 50، دی 1401 
اثر کمپوست زباله شهری بر عملکرد کلزا و کارایی مصرف آب و نیتروژن

صفحه 216-230

10.22125/iwe.2022.162634

هادی رزاقیان؛ مهدی جعفری تلوکلایی؛ عبداله درزی نفت چالی؛ بهروز محسنی؛ سمانه دوستی پاشاکلایی


استفاده از فونیزه به عنوان ماده‌ای جدید به منظور کاهش تبخیر از منابع آب

صفحه 231-246

10.22125/iwe.2022.162637

سید یعقوب کریمی؛ صفر معروفی؛ راضیه ابراهیمی؛ علی اکبر سبزی پرور