مدیریت کمبود آب در حوزه آبریز هیرمند تحت استراتژی کشت فراسرزمینی با استفاده از مدل WEAP

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه اقتصاد کشاورزی، دانشگاه سیستان و بلوچستان

2 گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده اقتصاد،دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

3 استادیار،گروه اقتصاد کشاورزی،دانشکده اقتصاد، دانشگاه سیستان و بلوچستان،زاهدان، ایران

4 دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی، دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده

توزیع نابرابر آب در جهان باعث شده بسیاری از کشورها با کمبود آب روبرو شوند. کمبود آب تولید محصولات کشاورزی را با چالش روبرو کرده است. کشورهای کم آب برای تأمین محصولات کشاورزی مورد نیاز به سرمایه‌گذاری در مزارع کشورهای پرآب به عنوان یک استراتژی می‌پردازند. این استراتژی به کشت فراسرزمینی معروف است‌. حوزه آبریز هیرمند به دلیل وابستگی به روخانه فرامرزی هیرمند که از کشور افغانستان سرچشمه می‌گیرد با محدودیت منابع آب مواجه است. در این پژوهش هدف شبیه‌سازی استراتژی کشت فراسرزمینی محصولات کشاورزی به‌منظور مدیریت کمبود آب در حوزه آبریز هیرمند می‌باشد. در این راستا ابتدا حوزه آبریز هیرمند با استفاده از مدل WEAP مدل‌سازی و وضعیت فعلی و آینده منابع و مصارف آب شبیه‌سازی شد. سپس استراتژی کشت فراسرزمینی به عنوان یک سناریو شبیه‌سازی شد. محصولات گندم، جو و ذرت به عنوان هدف کشت فراسرزمینی انتخاب شدند. نتایج نشان داد در وضعیت فعلی حوزه آبریز هیرمند با کمبود آب 812/582 میلیون مترمکعب در سال مواجه است و 16/41 درصد از تقاضای آب در حوزه آبریز هیرمند تأمین نمی‌شود. 42/72 در صد از کل کمبود آب در حوزه آبریز هیرمند مربوط به بخش کشاورزی و 58/27 درصد مربوط به بخش محیط‌زیست است. پس از اعمال استراتژی کشت فراسرزمینی کمبود آب در بخش کشاورزی 89/93 درصد کاهش می‌یابد و از 524/364 میلیون مترمکعب در سال به 242/22 میلیون مترمکعب می‌رسد. در بخش محیط‌زیست نیز کمبود آب 19/95 درصد کاهش می‌یابد و از 911/219 میلیون مترمکعب در سال به 570/10میلیون مترمکعب در سال می‌رسد. اعمال استراتژی کشت فراسرزمینی باعث توزیع مجدد منابع آب در حوزه آبریز هیرمند شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Water Shortage Management in Hirmand Catchment under Overseas Cultivation Strategy Using WEAP Model

نویسندگان [English]

  • Mehran Hekmatnia 1
  • Mehdi Safdari , 2
  • Seyed mehdi Hoseyni 3
  • Ali Sardar Shahraki 4
1 Faculty of Economics, University of Sistan and Baluchestan, Zahedan, Iran
2 Department of Agricultural Economics, Faculty of Economics, University of Sistan and Baluchestan, Zahedan, Iran
3 Assistant Professor, Department of Agricultural Economics, Faculty of Economics, University of Sistan and Baluchestan, Zahedan, Iran.
4 Department of Agricultural Economics, University of Sistan and Baluchestan.
چکیده [English]

The uneven distribution of water in the world has caused many countries to face water shortages. The lack of water has made the production of agricultural products a challenge. Water-scarce countries invest in the farms of water-rich countries as a strategy to provide needed agricultural products. This strategy is known as extraterritorial cultivation. The Hirmand watershed is facing limited water resources due to its dependence on the Hirmand transboundary stream from Afghanistan. In this research, the aim is to simulate the strategy of extraterritorial cultivation of agricultural products in order to manage water shortage in the Hirmand catchment area. In this regard, the Hirmand watershed was modeled using the WEAP model, and the current and future status of water resources and uses were simulated. Then the extraterritorial cultivation strategy was simulated as a scenario. Wheat, barley, and corn products were selected as the target of extraterritorial cultivation. The results showed that in the current situation, the Hirmand catchment area faces a water shortage of 582.812 million cubic meters per year, and 41.16% of the water demand in the Hirmand catchment area is not met. 72.42 percent of the total water shortage in the Hirmand catchment area is related to the agricultural sector, and 27.58 percent is related to the environmental sector. After applying the extraterritorial cultivation strategy, the water shortage in the agricultural sector is reduced by 93.89% and reaches from 364.524 million cubic meters per year to 22.242 million cubic meters. In the environmental sector, the water shortage will decrease by 95.19% from 219.911 million cubic meters per year to 10.570 million cubic meters per year. Applying the extraterritorial farming strategy has redistributed water resources in the Hirmand catchment area.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Water resources management
  • environment
  • agriculture sector
  • virtual water trad
حکمت نیا، م.، ح، سید مهدی. و ص، مهدی. 1399. تعیین و ارزیابی ردّپای آب‌های سبز، آبی و خاکستری در تجارت بین المللی محصولات کشاورزی ایران. نشریه آبیاری و زهکشی ایران, 14(2)، 446-463.
  حکمت نیا، م.، ص، مهدی.، ح، سید مهدی. و س ش، علی. 1400. مدیریت مصرف آب کشاورزی منطقه سیستان تحت رویکرد آب مجازی با استفاده از مدل WEAP. محیط زیست و مهندسی آب, 7(3), 465-476.
صبوحی، م.، ج. م، امیر.، ش. سمیه.، ض. مهدی. و ف. فرشید. 1398. بررسی اثر مدیریت تقاضای آبیاری بر تعادل منابع آب و رفاه اقتصادی کشاورزان (مطالعه موردی: حوضه آبریز نیشابور). نشریه آبیاری و زهکشی ایران, 13(4), 998-1009.‎
کلباسی اصفهانی، علی.،  م، سیدمهدی.، ح. سید جمال. و ل، فرهاد. 1399. واکاوی الزامات تحقق کشت فراسرزمینی برای بهبود امنیت غذایی در ایران. اقتصاد کشاورزی و توسعه, 28(110), 169-204.
لیانی، ق.، ب، محمد.، ز، منصور. 1399. کاربرد روش سیستم دینامیک در ارزیابی اثرات سیاست‌های مدیریت تقاضای آب در حوضه آبریز رودخانه خیرآباد. پژوهشات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران, 51(2)، 195-216.‎
Agarwal, S., Patil, J. P., Goyal, V. C., and Singh, A. 2019. Assessment of water supply–demand using water evaluation and planning (WEAP) model for Ur river watershed, Madhya Pradesh, India. Journal of the Institution of Engineers (India): Series A, 100(1), 21-32.
Antonelli, M., Tamea, S., and Yang, H. 2017. Intra-EU agricultural trade, virtual water flows and policy implications. Science of the Total Environment, 587, 439-448.
Bazzi, H., Ebrahimi, H., and Aminnejad, B. 2020. A comprehensive statistical analysis of evaporation rates under climate change in Southern Iran using WEAP (Case study: Chahnimeh Reservoirs of Sistan Plain). Ain Shams Engineering Journal.
Bozorg‐Haddad, O., Dehghan, P., Zareie, S and Loáiciga, H. A. 2020. System dynamics applied to water management in lakes. Irrigation and Drainage, 69(4), 956-966.
Coscieme, L., Pulselli, F. M., Niccolucci, V., Patrizi, N., and Sutton, P. C. 2016. Accounting for “land-grabbing” from a biocapacity viewpoint. Science of the Total Environment, 539, 551-559.
Esfahani, A. K., Mirdamadi, S. M., Hosseini, S. J. F., and Lashgarara, F. 2019. Overseas cultivation: the complimentary approach for developing food security. Bulgarian Journal of Agricultural Science, 25(1), 26-35.
Hekmatnia, M., Safdari, M., Ahmadi, A. & Monibi, H. 2022. National savings in freshwater consumption in Iran by virtual water imports (a case study on cereals). Water and Environment Journal, 36 (4), 656– 666.
Karandish, F., Hoekstra, A. Y., and Hogeboom, R. J. 2020. Reducing food waste and changing cropping patterns to reduce water consumption and pollution in cereal production in Iran. Journal of Hydrology, 586, 124881.
Khalil, A., Rittima, A., and Phankamolsil, Y. 2018. The projected changes in water status of the Mae Klong Basin, Thailand, using WEAP model. Paddy and Water Environment, 16(3), 439-455.
Shahraki, A. S., Shahraki, J., and Monfared, S. A. H. 2017. Water Resources Management by Simulation under Virtual Water Scenario in Agricultural Sector, Case Study: Hirmand Catchment, Iran. International Journal of Agricultural Management and Developme.
Shahraki, A. S., Shahraki, J., and Monfared, S. A. H. 2019. An Integrated Water Resources Management Considering Agricultural Demands and the Assessment of Different Scenarios in Hirmand Catchment, Iran. Water Resources, 46(2), 308-317.
Sim, S., Barry, M., Clift, R., and Cowell, S. J. 2007. The relative importance of transport in determining an appropriate sustainability strategy for food sourcing. The International Journal of Life Cycle Assessment, 12(6), 422-431.
Tian, X., Sarkis, J., Geng, Y., Qian, Y., GAO, C., Bleischwitz, R., and Xu, Y. 2018. Evolution of China's water footprint and virtual water trade: A global trade assessment. Environment international, 121, 178-188.‏
Wang, K., Davies, E. G., and Liu, J. 2019. Integrated water resources management and modeling: A case study of Bow river basin, Canada. Journal of Cleaner Production, 240, 118242.