برنامه‌ریزی راهبردی احیاء پروژه ایستگاه پمپاژ آب با استفاده از ماتریس اهمیت-عملکرد آیزن هاور مورد مطالعه: روستای قمشه فرآمان، شهرستان کرمانشاه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه ترویج و آموزش کشاورزی

2 گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

3 گروه ترویج و آموزش کشاورزی- دانشکده کشاورزی- دانشگاه رازی - کرمانشاه

چکیده

احداث ایستگاه­های پمپاژ آب یکی از مهم­ترین پروژه­های عمرانی در مناطق روستایی می­باشد که به منظور آبگیری از منبع تأمین آب، انتقال آب کانال به تراز بالاتر یا تخلیه جریان زهکش­ها ساخته می­شوند. با این حال، اغلب ایستگاه­ها با مشکلات و چالش­های جدی روبرو هستند. لذا هدف پژوهش حاضر، برنامه­ریزی راهبردی احیاء پروژه ایستگاه پمپاژ آب روستای قمشه در شهرستان کرمانشاه است. رویکرد غالب در این پژوهش، کمی می­باشد. جامعه آماری شامل کلیه­ی بهره برداران زراعی تحت پوشش ایستگاه پمپاژ آب روستای قمشه درود فرآمان (23 نفر) و مسئولین مرتبط با آن (10 نفر) بودند(N=33)، که به علت کم بودن جامعه ی آماری به روش سرشماری مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار گردآوری داده­ها برای هر دو گروه پرسشنامه محقق ساخته بود. نتایج آزمون  tنشان داد تمامی 46 معرف بررسی شده در وضعیت نامساعدی قرار دارند و اختلاف معناداری با سطح متوسط طیف یعنی عدد 3 دارند. در ادامه به منظور شناسایی معرف های موثر و بحرانی در موفقیت پروژه از ماتریس آیزن هاور استفاده شد. نتایج نشان داد ۷ معرف در منطقه بحرانی ماتریس قرار دارند که دارای بیشترین اهمیت می باشند، اما عملکرد پایینی دارند. این معرف­ها عبارتند از: تمایل روستاییان به همکاری با مسئولین، بهبود وضعیت معیشتی ـ اقتصادی بهره­برداران، ایجاد زمینه اشتغال در روستا، ارتقاء توان درآمد روستاییان، واگذاری بخشی از هزینه­ها به بهره­بردار، مالکیت مشخص اراضی، و جلوگیری از دوباره کاری­ها و تکرار اشتباهات گذشته. دستاوردهای این پژوهش می­تواند مبنای برای برنامه­ریزی و سیاست­گذاری مناسب جهت بهبود پروژه­های آتی ایستگاه پمپاژ آب در روستاهای مختلف باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Strategic Planning for Improving Water Pump Station in Qomesheh Faraman Village, Kermanshah Township

نویسندگان [English]

  • Parvin Amirkhani 1
  • Farahnaz Rostami 2
  • shahpar Geravandi 3
1 Department of agricultural extension and education
2 Department of Agricultural Extension & Education, Faculty of Agriculture, Razi University, Kermanshah, Iran
3 Department of agricultural extension & education- faculty of agriculture- Razi university- Kermanshah
چکیده [English]

Construction of water pumping stations (WPS) is one of the most important development projects in rural areas, which are built to draw water from the water supply source, transfer canal water to a higher level or drain the drainage flow. However, most stations faced serious problems and challenges. So, the purpose of this study is strategic planning to revive the project of WPS in Qomsheh village in Kermanshah. The dominant approach is quantitative. The statistical population were all agricultural operators covered by the water pumping station of Qomsheh Droud Faraman village (N=23) and related officials (N=10), which due to the small statistical population by the census method were studied. Data collection tool was a researcher-made questionnaire for both groups. The results of t-test showed that all 46 index studied are in unfavorable condition and have a significant difference with the average level of the scale 3. Then, in order to identify effective and critical reagents in the success of the project, the Eisenhower matrix was used. The results showed that 7 reagents are in the critical region of the matrix that are most important, but have low performance. These indicators are: the willingness of the villagers to cooperate with the authorities, improve the living-economic situation of the beneficiaries, create employment in the village, improve the income of the villagers, transfer part of the costs to the operator, specific land ownership, and Avoid duplication and repetition of past mistakes. The achievements of this research can be the basis for proper planning and policy-making to improve future projects of WPS in different villages.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Strategic planning
  • rural operators
  • institution building
  • Eisenhower matrix
احمدی م. (1392). ارزشیابی کیفی طرح توسعه باغ در اراضی شیبدار (مطالعه موردی: روستای قمشه درود فرآمان)، گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه رازی کرمانشاه.
اله­آبادی ا. رحمانی ا. بهروزیخواه م. (1389). اثرات زیست­محیطی احداث کارخانه کمپوست در شهرستان سبزوار. مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار. دوره 7، شماره 4، صفحه 286-281.
پورطاهری م. و نعمتی ر. (1391). اولویت­بندی مسائل توسعه روستایی با تأکید بر دیدگاه روستاییان (مطالعه موردی: بخش مرکزی شهرستان خرم آباد). فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستایی. دوره 1، شماره 2، صفحه ۱۲۸ـ ۱۱۳.
جلالیان ح. (1391). تحلیل اثرات نظام­های آبیاری نوین بر وضعیت بهره­برداران کشاورزی در شهرستان خدا بنده. فصلنامه اقتصاد و فضا و توسعه روستایی. دوره 1، شماره 2، صفحه ۶۴ـ ۴۱.
چیذری م. (1387). عوامل تأثیرگذار بر مشارکت کشاورزان در مدیریت شبکه­های آبیاری (مطالعه موردی: استان خراسان رضوی). مجله تحقیقات و توسعه کشاورزی ایران، دوره39، شماره 1، صفحه 75-63.
حاضری آ. قبادیان ر. فاطمی س. ا. (1395). محاسبات فشار ناشی از ضربه قوچ در سیستم آبیاری بارانی با مدل ریاضی، کنگره بین المللی نوآوری در مهندسی و توسعه تکنولوژی، تبریز، دانشگاه تبریز.  
خاتمی ب. مهدی زاده ه. (1387). مطالعه تطبیقی ارزیابی مدل­های برنامه­ریزی استراتژیک و ارائه یک چارچوب جدید برنامه­ریزی. پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. دوره 6، شماره 19، صفحه 53-34.
زرافشانی ک. شرفی ل. شریفی م. ا. بارانی ش. کرمی ش. رمضانی م. رستمی ف. (1396). ارزشیابی کیفی بکه آبیاری و زهکشی پایاب سد گاوشان در استان کرمانشاه. مجله اقتصاد فضا و توسعه روستایی. دوره 6، شماره 1، صفحه 158-137.
سیاهی م. فرهادی هیکویی ع. جعفری ا. ناشر ح. جعفری م. معلمی م. دلال زاده ع. بابایی ع. داسدار و. اقبالی م. (1391). ساخت کانال­های آبیاری، محدودیت­ها و راهکارها، ناشر: وزارت نیرو، دفتر روابط عمومی، چاپ اول، شماره انتشار ۱۴۵، 288 صفحه.
شمسایی م. ر. ادهم ملکی م. سروستانی م. (1396). ضرورت ایجاد مدیریت مشارکتی در پروژه­های منابع آب. اولین اجلاس هم اندیشی با متخصصان علوم آب و محیط زیست، وزارت نیرو. 10 اسفند 1396.
شیخ حسنی غ. مهمان دوست ف. (1389). نقش مشارکت اجتماعی و اقتصادی روستاییان در طرح­های عمران روستایی (مطالعه موردی: دهستان نساء). فصلنامه جغرافیایی سرزمین. دوره 7، شماره 28، صفحه ۱۲۴ ـ۱۰۹.
صالح پورجم ا. سررشت داری ا. طباطبایی م. (1395). اولویت­بندی عوامل مؤثر بر عدم مشارکت ذینفعان در طرح­های آبخیزداری بر اساس دیدگاه کارشناسان (منطقه مورد مطالعه: حوزه­های آبخیز مشرف به شهر تهران). نشریه علمی ـ پژوهشی مهندسی و مدیریت آبخیزداری. 9 دوره، شماره 4، صفحه ۴۵۰ـ۴۴۱.
صالحی س. و چیذری م. (1393). شاخص­های اجتماعی تأثیر­گذار بر طراحی شبکه­های آبیاری و زهکشی. فصلنامه نظام مهندسی کشاورزی و منبع طبیعی. دوره 11، شماره 43، صفحه 19-14.
طالبیان ا. عمرانی مجد ع. (1387). ارزیابی تأثیرات اجتماعی پروژه­های صنعت نفت و گاز. فصلنامه مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت. دوره 1، شماره 1، صفحه 122-102.
عبدالله زاده غ. رنجبری شاره س. رحیمی ر. (1396). بررسی تأثیر پروژه­های آبخیزداری بر کیفیت زندگی در نواحی روستایی شهرستان بابل. فصلنامه علمی ـ پژوهشی فضای جغرافیایی. دوره 17، شماره 59، صفحه ۱۴۲ ـ ۱۲۱.
عطائی پ. یعقوبی فرانی ا. ایزدی ن. (1396). ارزیابی مؤلفه­های زیست­محیطی احداث شبکه­های آبیاری و زهکشی در راستای توسعه روستایی (مطالعه موردی: شبکه آبیاری و زهکشی بند فیض آباد استان فارس)، مجله منابع طبیعی ایران. دوره 70، شماره 1، صفحه ۱۳۷ ـ ۱۱۳.
فتحی مقدم م. آرمان ع. بهینا ع. (1387). بهینه­سازی مصرف انرژی در سیستم­های پمپاژ بزرگ، سومین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران، تبریز، انجمن علوم مهندسی منابع آب ایران، دانشگاه تبریز.
فکری ارشاد م. (1384). مبانی نظری مشارکت کشاورزان در مدیریت شبکه­های آبیاری. چهارمین کارگاه فنی مشارکت کشاورزان در مدیریت شبکه­های آبیاری و زهکشی (اصول و روش­های کاربردی)، تهران.
قربانی نصر آباد ق. (1394). معرفی آبیاری قطره­ای نواری، مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی.
کرمی دهکردی ا. و انصاری ا. (1391). تأثیر طرح­های مرتع­داری و آبخیزداری بر معیشت پایدار خانوارهای روستایی در شهرستان زنجان. فن آوری­های نوین کشاورزی. دوره ۵، صفحه ۱۳۶ـ ۱۰۷.
محرابیان س. رمضانی مقدم ج. پژوهیده ک. هوشمند ع. (1389). بررسی مشکلات موجود در ایستگاه­های پمپاژ  و بهینه­سازی بهره­برداری از آن (مطالعه موردی: ایستگاه پمپاژ آب گتوند)، سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی، اهواز، دانشگاه شهید چمران اهواز.
مرادیان پ. رستمی ف. گراوندی ش. (1396). آسیب­شناسی پروژه ایستگاه پمپاژ روستای پاسار شهرستان هرسین، پایان­نامه کارشناسی ارشد توسعه روستایی، گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه رازی کرمانشاه.
نجفی ب. شیروانیان ع. (1385). بررسی موانع مشارکت آب بران در مدیریت شبکه­های آبیاری و زهکشی. مجله روستا و توسعه، دوره ۳، صفحه ۷۱ـ۵۳.
نیکو ن. (1393). روش­های آبیاری تحت فشار. سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین. شماره ۱۸.
وحیدی اربابی ع. مالک ش. (1390). بررسی و شناسایی عوامل مؤثر بر موفقیت پروژه (مطالعه موردی: پژوهش­های سازه­های فضا کار در ایران). ششمین کنگره ملی مهندسی عمران. سمنان، دانشگاه سمنان
Arab M. Fatahi A. Fehresty M. and Neshat A. (2018) Estimating the Value of Sufficient Water Supply to the Varamin Plain by Conditional Valuation Approach (Case Study: Mamlou Dam and Latian Dam). Economic Research and Agricultural Development. 49(4):621-634. (In Farsi).
Asayehegn K. (2012). Negative impact of small-scale irrigation schemes: A case study of Central Tigray reginal state, Ethiopia. Agricultural Research and Reviews. 1 (3): 80-85.
Batra P. (2017). Eisenhower box for prioritizing waiting list orthodontic patients, OHDM. 16 (1): 1-3.
Bromley D. W. (1980). Water reform and economic development: Institutional aspects of water management in the developing countries. Economic development and cultural change. 28 (2): 365-387.
Chu R. K. S. and Choi T. (2000). An importance-performance analysis of hotel selection factors in the Hong Kong hotel industry: A comparison of business and leisure travellers. Tourism Management. 21(4): 363-377.
Gunchinmaa T. and Yakubov M. (2010). Institutions and transition: does a better institutional environment make water users association more effective in central Asian?. Water Policy. 12 (2): 165- 185.
Hope R. A. (2007). Evaluating social impacts of watershed development in India. word development, 35 (8): 1436 – 1449.
Lean Y. (2005). Rural development in Europe: A research frontier for agriculture economists. European Review of agriculture economics. 32 (3): 302 – 306.
Masya C. M. D. (2016). Factors influencing sustainability of irrigation projects in Kibwezi sub-county, Makueni county-Kenya. Research project for degree of master of Arts in project planning and management of the University of Nairobi.
Merrey D. J. Meinzen-Dick R. Mollinga P. P. and Kara E. (2007). Policy and institutional reforms: The art of the Possible. Chapter 5 in david Molden. 193-231.
Moradian P. Rostami F. and Geravandi Sh. (2021), Social analysis on the causes of stagnation of water pumping station projects (Case study: Pasar Harsin village), Economic Research and Agricultural Development. 52(3):215-230. (In Farsi).
Obadic A. (2006). Theoretical and empirical framework of measuring mismatch on a labour market. Journal of Economics and Business. 24 (1): 55-80.
Parthasarathy R. and Jharna P. (2003). The guiding visible hand of participatory approaches to irrigation management. Gujarat Inst. of Devp. Research (Ahmedabad). 141:24.
Ros B. (2010). Participatory irrigation management and the factors that influence the success of farmer water user communities: A case study in Cambodia. MS. C. dissertation in environmental management, Massey University, New Zealand.
Shortt R. Caldwell W. Ball J. and Agnews P. (2006). A Participatory approach to water management: Irrigation advisory committees in southern ontario. Canadian water resources Journal, 31(1): 13 – 24.
Wafa G. Molle F. and Rap E. (2012). Water users associations in the NEN region: IFAD interventions and overall dynamics. International Water Management Institute. P. 1-153.
Yeilagh Choghakhori. H. and Karami A. (2019). Evaluation of the Efficiency of Irrigation and Agriculture Management in Khuzestan Water Users' Associations, Economic Research and Agricultural Development. 50(2):515-530. (In Farsi).