استفاده از فونیزه به عنوان ماده‌ای جدید به منظور کاهش تبخیر از منابع آب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم و مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا همدان

2 دانشیار گروه آبیاری، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا.

3 دانشجوی کارشناسی ارشد منابع آب، دانشگاه ملایر

4 استاد، گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا

چکیده

قرار گرفتن ایران در کمربند خشک و نیمه خشک جهان، اهمیت  مدیریت منابع آبی کشور را دو چندان نموده است. مقدار آبی که  از طریق تبخیر از  سدها  هدر می‌رود، گاهی بیشتر از مقدار آبی است که برای تولید محصولات کشاورزی بکار می‌رود.بررسی اثر ماده فونیزه در جلوگیری از تبخیر سطح مخازن آزاد با در نظر گرفتن  شاخص‌های زیست‌محیطی، اجرایی، فنی و اقتصادی در ابعاد آزمایشگاهی از اهداف این پژوهش است. روش تحقیق: پژوهش در سایت هواشناسی دانشگاه بوعلی سینا همدان و با دوبار تکرار آزمایش در اسفند 1397 و آبان 1398 انجام گرفت. در آزمایش شماره 1 و 2 از 2 عدد تشتک پلاستیکی با قطر 400 و عمق 130 میلی‌متر و 2 عدد تشتک تبخیر استاندارد (پر شده با آب شهری همدان)  استفاده گردید که یک تشتک به عنوان شاهد و تشتک دیگر با حلقه فونیزه به قطر 5/6 سانتی‌متر، پوشش داده شد.نتایج نشان دهنده ارتباط مستقیم میزان تبخیر با سطح پوشش داده شده می‌باشد و بزرگی میانگین شاهد نسبت به نمونه، نشان‌دهنده تبخیر بیشتر در شاهد است. در آزمون t استیودنت، میانگین تشتک نمونه و شاهد برای آزمایش شماره 1 برابر 17/0 و 44/0 و همچنین برای آزمایش شماره 2 برابر 18/0 و 75/0 می­باشد. کوچکتر بودن میزان سطح معناداری از 05/0 حاکی از وجود اختلاف معنی‌دار نمونه­های مورد آزمایش از نظر آماری با یکدیگر است. نتایج حاکی از آن است که ماده فونیزه در کاهش تبخیر موثر بوده و به منظور مدیریت تبخیر در منابع آب می­توان از این ماده استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The use of Foam PVC substance as a new method to reduce evaporation from water resources

نویسندگان [English]

  • Seyed Yaghoub Karimi 1
  • safar marofi 2
  • Razie Ebrahimi 3
  • Ali akbar Sabzi Parvar 4
1 Science and water engineering department, Faculty of agriculture, Bu Ali sina Hamedan
3 Faculty of Agriculture, Bu Ali Sina University, Iran
4 Professor, Department of Irrigation, Faculty of Agriculture, Bu Ali Sina University.
چکیده [English]

Iran's location in the arid and semi-arid belt of the world has doubled the importance of managing the country's water resources. The amount of water that is wasted through evaporation from dams is sometimes more than the amount of water that is used to produce agricultural products.Objectives: Investigating the effect of phoenix in preventing surface evaporation of open reservoirs by considering environmental, operational, technical and economic indicators in laboratory dimensions is one of the objectives of this research.Research method: The research was conducted at the meteorological site of Bo Ali Sina University in Hamedan and repeated the experiment twice in March 2017 and November 2018. In experiment No. 1 and 2, 2 plastic pans with a diameter of 400 mm and a depth of 130 mm and 2 standard evaporation pans (filled with Hamedan city water) were used, one pan as a control and the other pan with a 5/5 diameter ring. 6 cm, covered.The results show a direct relationship between the amount of evaporation and the covered surface, and the magnitude of the average of the control compared to the sample indicates more evaporation in the control. In the Student's t-test, the average of the sample and the control for test number 1 is equal to 0.17 and 0.44 and also for test number 2 is equal to 0.18 and 0.75. The fact that the level of significance is smaller than 0.05 indicates that there is a significant difference between the tested samples from a statistical point of view. The results indicate that the phoenix material is effective in reducing evaporation and this material can be used to manage evaporation in water sources.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Evaporation Management
  • Water Resources
  • Foam PVC
  • Evaporation pan and Reservoir level
 افخمی، ح.، ملکی نژاد، ح.، اسماعیل زاده، عصمت و غریبی، خداکرم. .1396. طراحی پوشش شناور یونورینگ با استفاده از لاستیکهای فرسوده جهت کاهش تبخیر از منابع روباز آبی. نشریه تحقیقات منابع آب ایران، تحقیقات منابع آب ایران، سال سیزدهم، شماره 3، پاییز.
افخمی، ح و اسماعیل زاده، ع. 1397. تاثیر توپ های شناور برکاهش میزان تبخیر از منابع آبی روباز (مطالعه موردی: سد رسوبگیر معدن مس سرچشمه). دو فصلنامه علمی- پژوهشی خشک بوم جلد 8، شماره  1، بهار و تابستان.
پیری، م.، موسی، ح.، دهقانی، ا.ا.، مفتاح هلقی، م و غزلی، ع ا . 1388. بررسی تأثیر استفاده از الکل های سنگین بر کاهش تبخیر از سطح مخازن آب، مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی، جلد شانزدهم، ویژه نامه 2.
   شمسایی، ا و حسنی، ا. 1386. مروری بر روش­های کاهش میزان تبخیر از سطوح آزاد آبی در مناطق خشک و نیمه خشک،  اولین همایش سازگاری با کم آبی.
بی­نام. 1349. استفاده از مواد شیمیایی برای جلوگیری از تبخیر آب. سمینار آبیاری و زهکشی، کمیته ملی آبیاری و زهکشی، نشریه شماره 1، انتشارات وزارت آب و برق، آبان. صفحه­های 94 تا 99.
گفتگو با طراح ایرانی «توپهای سیاه کالیفرنیا»، ۷ شهریور ۱۳۹۴، خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، https://www.isna.ir/news/94060703789/
   مجیدی خلیل­آباد.، م.، علیزاده، ا.، فرید حسینی، ع ر و وظیفه­دوست، م. 1396. تبخیر از دریاچه و مخازن سدها: توسعه الگوریتم سنجش از دوری بیلان انرژی آب و سطح مرجع. تحقیقات منابع آب ایران 169-154:(2)13.
مظاهری، ا و عابدی کوپایی، ج. 1397. کاهش تبخیر از مخازن آب با استفاده از پوششهای شناور، تحقیقات آب و خاک ایران، دوره 49، شماره 3، مرداد و شهریور.
 
   Alizadeh, A. 2011. Principles of Applied Hydrology (28th ed.). Mashhad: Ferdowsi University of Mashhad.
   Barnes, G.T. 2007. The Potential for Monolayers to Reduce the Evaporation of Water from Large Water Storages: a review. Agricultural Water Management, 95: 339-353.
  Bastiaanssen, W.G.M. and K.M.P.S, Bandara,. 2001. Evaporative depletion of irrigated watersheds in Sri Lanka. Irrig. Sci, 21 1-15.
  Condie, S.A and I.T. Webster. 1995, ‘Evaporation mitigation from on-farm water storages. In Reducing Loss from Evaporation’: Report to the Cotton Research and Development Corporation, Sainty and Associates.
  FSA, Consulting. 2005. Scoping Study Reduction of evaporation from farm dams. National Program for Sustainable Irrigation.
   Knights, S. 2005. Reducing Evaporation with Chemical Monolayer Technology. Aust. Cottongrower, 26: 32-33.
  Gibbings, P and S. Raine. 2005. Evaluation of a hydrographic technique to measure on-farm water storage volumes. Agricultural Water Management, 78(3):209-221
   Mansfield, W.W. 1974. Proc. Physical Chem. Div., Rotary Adventures in Citizenship (R.A.I.C.), National Convention Canberra, Australia.
   McMahon T.A., MC. Peel, L. Lowe, R. Srikanthan, T.R. McVicar. 2013. Estimating actual, potential, reference crop and pan evaporation using standard meteorological data: a pragmatic synthesis. Hydrology and Earth System Sciences, 17(4):1331.
   PVC Foam. Typical properties. 2018. https://docs.rs-online.com/5286/0900766b80dc30fc.pdf