ارزیابی عملکرد هیدرولیکی و بهره‌برداری دریچه‌های کشویی و نیرپیک در کانال‌های توزیع آب (مطالعه موردی: شبکه آبیاری مغان، اردبیل)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار پژوهشی، بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی اردبیل (مغان)، سازمان تحقیقات، آموزش

2 مهندسی عمران- آب و سازه‌های هیدرولیکی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

3 دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی عمران- سازه‌های هیدرولیکی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

4 گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه مراغه، ایران

5 دانشیار گروه آب ، دانشکده مهندسی عمران ، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.

چکیده

در تحقیق حاضر عملکرد هیدرولیکی انداز­ه­گیری جریان آب و مشکلات بهره­برداری این سازه­ها در شبکه آبیاری مغان بررسی شده است. در شبکه تعداد 1246 عدد دریچه آبگیر، جهت کنترل و تنظیم سطح آب نصب شده که به غیر از دریچه­های ورودی در محل بند، از دریچه­های کشویی به عنوان سازه­های اندازه­گیری جریان استفاده شده است. دقیق نبودن سازه­های اندازه­گیری در این شبکه باعث شده تا در اجرای بهسازی شبکه، حدود نیمی از سازه­ها با دریچه­های نیرپیک تعویض شدند. در این تحقیق با بازدید از شبکه و بررسی نقشه­ها و اطلاعات موجود، به صورت تصادفی چهار کانال از شبکه انتخاب شد. در هر سازه، دبی واقعی با دبی اسمی سازه که در بهره­برداری از آن استفاده می­شود، مورد مقایسه قرار گرفت و خطای نسبی سازه­ها بدست آمد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می‌دهد، که متوسط خطای نسبی دبی واقعی و دبی اندازه­گیری بین 11/7 تا 38/34 درصد می­باشد. درصد خطای نسبی اندازه­گیری دبی در دریچه­های کشویی بین 63/0 تا 57/42 درصد و برای دریچه­های نیرپیک 17 تا 32/47 درصد به دست آمد، همچنین برای دریچه کشویی حداکثر اختلاف دبی به ترتیب در کانال­های مورد آزمایش 127 و 3/929 لیتر بر ثانیه و برای دریچه نیرپیک حداکثر اختلاف آبگذری در کانال­های مورد آزمایش به ترتیب 308 و 615 لیتر بر ثانیه حاصل شد. در بخش ارزیابی بهره­برداری، آب­بندی نامناسب، تخریب و عدم کارایی اشل­های تعیین تراز آب و بازشدگی دریچه­ها، پوسیدگی و دستکاری دریچه­ها از مشکلات بهره­برداری سازه­ها می­باشد، که در این راستا، توصیه­های لازم شامل کنترل و اصلاح بهینه و کالیبراسیون سازه­ها ارائه گردید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Hydraulic Performance and Operation of Sluice and Neyrpic Modules in Water Distribution Canals (Case Study: Moghan Irrigation Network, Ardabil)

نویسندگان [English]

  • Karamat Akhavan 1
  • Milad Kheiry 2
  • Salim Abbasi 3
  • Rasul daneshfaraz 4
  • Farhoud Kalateh 5
1 Assistant Professor, Agricultural Engineering Research Department, Ardabil Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, AREEO, Ardabil, Iran
2 Ph.D. Candidate of Hydraulic Structures and Water Engineering, Department of Water Engineering, Faculty of Civil Engineering, University of Tabriz, Tabriz, Iran
3 M.Sc., Graduated of Civil-Hydraulic Structures Eng., Univ. of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran
4 Prof. of Civil engineering, Faculty of Engineering, Civil Eng. Dep., University of Maragheh
5 Factuly of Civil Engineering, University of Tabriz,, Tabriz,Iran
چکیده [English]

In the present study, the evaluation of hydraulic performance and operation of water flow measuring structures in the Moghan irrigation network has been reviewed and presented. In the Moghan irrigation network, 1246 intake gates have been installed to control and regulate the water level, except for the inlet gates at the dam site, Sluice gates have been used as flow measuring structures. Like other irrigation networks in the country, this network is facing the problem of imprecise flow measuring structures. For this reason, in the implementation of network improvement, about half of the structures were replaced with Neyrpic-Modules. In this research, by visiting the network and reviewing the available maps and information, four canals of the network were randomly selected, in each of the canals, water flow measurement tests and necessary surveys were performed on the structures. To measure the desired location, the actual discharge rate was measured at different discharge rates and in at least three replications by an ultrasonic flowmeter. In each structure, the actual discharge rate was compared with the nominal discharge rate of the structure used in its operation, and the relative error of the structures was obtained. The results of this study show that the average relative error of actual discharge and nominal discharge was between 7.11 to 34.38%. In the field of operation evaluation, improper sealing, destruction, and inefficiency of water level determination gates and opening of gates, decay, and manipulation of gates were some of the problems of operation of structures.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Moghan irrigation network
  • Neyrpic-Modules
  • Performanceevaluation
  • Sluice gates Structural operation
 
Abbasi, N. 2000. Evaluation of technical issues and operation of transmission, distribution, and flow control systems in Qhazvin irrigation network, J. of Agricultural technical research and engineering. 169. (In Farsi)
Akhavan, K., Abbassi, N., Kheiry Ghoujeh biglou, M., Ahmadpari, H. 2021. Investigation on conveyance efficiency and operation Issues of precast concrete channels (Canalette) in Moghan irrigation network. Irrigation and Drainage Structures Engineering Research, 22(83): 21-42. https://doi.org/10.22092/idser.2021.354260.1470 (In Farsi).
Akhavan Giglou, K., Kheiry Ghojeh Biglou, M., Mehrparvar, B., and Shokat Naghadeh, A. 2019. Investigating amount of leakage, sediment and durability in geosynthetic cover of pumping channel 3 at irrigation network of Moghan. revista geoaraguaia, 9(2).
Akhavan, K. 1998. Evaluation of the hydraulic performance of water structures in connection with Moghan irrigation network management, M.Sc., Thesis, University of Shiraz. (In Farsi)
Akhavan, K., Kheiry, M., Ahmadpari, H., Abbasi, S., & Kalateh, F. 2023. Investigating virtual water content and physical and economic water productivity indicators in crops (Case study: Moghan irrigation network, Ardabil province). Water and Soil Management and Modelling, (), -. doi: 10.22098/mmws.2023.11899.1186 (In Farsi)
Akhavan, K., Abbassi, N., kheiry Ghoujeh biglou, M., & Ahmadpari, H. 2021. Investigation on Conveyance Efficiency and Operation Issues of Precast Concrete Channels (Canalette) in Moghan Irrigation Network. Irrigation and Drainage Structures Engineering Research, 22(83), 21-42. doi: 10.22092/idser.2021.354260.1470 (In Farsi)
Akhavan, K. Mousavi, A. 2007. Evaluation of the hydraulic performance of water structures in connection with Moghan irrigation network management, the first national seminar on irrigation and drainage network management, Ahvaz.
Aly, A. M. Kitamura, Y. & Shimizu, K. 2013. Assessment of irrigation practices at the tertiary canal level in an improved system—a case study of Wasat area, the Nile Delta. Paddy and Water Environment, 11(1): 445-454.
Ashkan, A. 1994. Performance of irrigation networks from the perspective of consulting engineers. Journal of Water and Development. Water Affairs of the Ministry of Energy. 2(3), 30-43.
Ashkan, F., Daneshfaraz, R., Ghaffarinik, A., Gahramanzadeh, A., Minaei, O. 2019. Numerical investigation of the successive sluice gates performance in regulating flow rate through channels using Flow-3D software, Water and Soil Science, 29(4): 85-96.
Choopan, Y., Emami, S., & Kheiri Ghooje Bigloo, M. 2020. Evaluating Election, Imperialist Competitive Algorithms and Artificial Neural Network Method in Investigating the Groundwater Level of Reshtkhar Plain. Amirkabir Journal of Civil Engineering, 52(6), 1333-124. DOI: 10.22060/CEEJ.2019.15344.5888 (In Farsi)
Daneshfaraz, R., Ghahramanzadeh, A., Ghaderi, A., Joudi, A.R. and Abraham, J. 2016, Investigation of the effect of edge shape on characteristics of flow under vertical gates. Journal of American Water Works Association, Doi.org/10.5942/jawwa.2016.108.0102.
Dejen, Z.A. Schultz, B. & Hayde, L. 2015. Water delivery performance at Metahara large‐scale irrigation scheme, Ethiopia. Irrigation and drainage, 64(4): 479-490.
Emami, S., Choopan, Y., Kheiry Goje Biglo, M., & Hesam, M. 2020. Optimal and Economic Water Allocation in Irrigation and Drainage Network Using ICA Algorithm (Case Study: Sofi-Chay Network). Irrigation and Water Engineering, 10(3).‏ doi: 10.22125/IWE.2020.107104.
Ghorbani, M.A., Salmasi, F., Saggi, M.K., Bhatia, A.S., Kahya, E. and Norouzi, R. 2020. Deep learning under H2O framework: A novel approach for quantitative analysis of discharge coefficient in sluice gates. Journal of Hydroinformatics, 22(6): 1603-1619.
Habibi Kandbon, A., Dosti, M. Molaghadimi A.H. 2016. Neyrpic-modules evaluation for intake structures in the water providence to downstream areas: A case study of the Sefidrud irrigation and drainage network. Journal of Water and Sustainable Development. 4(1): 65-72.
Jorabloo M. and Sarkardeh H. 2010. Hydraulic evaluation of neyrpic-modules at water distribution network of Garmsar plain. World APPI. Sci. J, 10(11): 1363-1367.
Kalateh, F., & Kheiry Ghoujeh-Biglou, M. 2022a. Probabilistic analysis of seepage in earthen dam using Monte Carlo method and with considering permeability of materials and dam geometry. Irrigation and Drainage Structures Engineering Research, 23(86), 133-162.‏ https://doi.org/10.22092/idser.2022.358681.1509.
Kalateh, F., & Kheiry, M. 2022b. Finite Elements Modeling of the Seepage through Earth Dam in Isotropic and Non-Isotropic Conditions and Considering the of Downstream and Reservoir Water Level.‏ 2nd.International Conference on Architecture, Civil Engineering, Urban Development, Environment and Horizons of Islamic Art in the Second Step Statement of the RevolutionAt: Tabriz Islamic Art University.
Kalateh F, Hosseinejad F, Kheiry M. 2022. Uncertainty quantification in the analysis of liquefied soil response through Fuzzy Finite Element method. Acta Geodynamica et Geomaterialia, 19, No. 3 (207), 177–199, 2022. DOI: 10.13168/AGG.2022.0007.
Kanooni, A. Pouriamanesh, M. Nikpour, M.R. Feizi, A. 2019. Evaluation of Hydraulic Performance and Operation of Neyrpic Modules in the Main Distribution Canal (Case study: Yamchi Irrigation Network, Ardabil), Iranian Journal of Irrigation and Drainage, 6(12): 1435-1447. (In Farsi)
Kheiry Ghojeh Biglou, M., & Pilpayeh, A. 2020. Optimization of height and length of ogee-crested spillway by composing genetic algorithm and regression models (case study: spillway of Balarood dam). Irrigation and Drainage Structures Engineering Research, 20(77): 39-56. DOI: 10.22092/IDSER.2019.124750.1368.
Moavenshahidi, A. Smith, R. & Gillies, M. 2016. Seepage losses in the Coleambally Irrigation Area–loss estimates from channel automation data. Australian Journal of Water Resources, 20(1): 78-88.
Mohammadi, A. Rizi, A.P. & Abbasi, N. 2019. Field measurement and analysis of water losses at the main and tertiary levels of irrigation canals: Varamin Irrigation Scheme, Iran. J. of Global Ecology and Conservation, 18, e00646.
Mohsen Abadi, K. Amiri Takldani, A. And Siyahi, m. 1387. Analyzing the performance of water regulation and dewatering structures and providing new relationships for these valves in the irrigation network of Qazvin plain.   The Second National Conference on Management of Irrigation and Drainage Networks, Shahid Chamran University of Ahvaz, Faculty of Water Science Engineering.
Montazar, A. Kouchakzadeh, S. Liaghat, A. Omid. M.H. 2004. Developing hydraulic sensitivity equations for Baffle modules and determining the effects of sensitivity index quantity variations on operating conditions. JWSS. 8(3) :121-137.
Pasbani isalou, N. 2007. Application of CANALMAN hydraulic simulator model in operation of irrigation networks - Case study of M2R / D1L canal of Moghan irrigation network, M.Sc., Thesis, University of Tabriz. (In Farsi)
Rijo, M. and Almedia, A.B. 1993. Performance of an automatic upstream controlled irrigation system: conveyance efficiencies, Irrigation and Drainage Systems. 7(3): 161-172.
Salmasi, F., Norouzi Sarkarabad, R. 2020. Investigation of different geometric shapes of sills on discharge coefficient of vertical sluice gate, Amirkabir Journal of Civil Engineering, 52(1): 21-36. doi: 10.22060/ceej.2018.14232.5596.
Seyedjavad, M.S. Mashaal, M. and Montazar, A. 2013. Evaluation of hydraulic sensitivity indicators for Baffle modules (Case Study: Varamin irrigation and drainage network). Journal of Hydraulic Structures. 1(2): 33-43.