بررسی و مقایسه آزمایشگاهی استهلاک انرژی شیب‌شکن مایل گابیونی مجهز به صفحات مشبک قائمبررسی و مقایسه آزمایشگاهی استهلاک انرژی شیب‌شکن مایل گابیونی مجهز به صفحات مشبک قائم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه عمران، دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه مراغه

2 استادیار، گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه مراغه، مراغه، ایران

3 گروه عمران ، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه ارومیه، ایران، ارومیه، ایران

چکیده

مهندسین هیدرولیک همواره از سازه‌های الحاقی در سازه شیب‌شکن جهت افزایش استهلاک انرژی بهره جسته‌اند. در مطالعه آزمایشگاهی حاضر به تأثیر هم‌زمان گابیون و صفحه مشبک قائم بر روی استهلاک انرژی جریان در سازه شیب‌شکن مایل پرداخته شد. در کل 120 آزمایش‌ متفاوت برای محدوده دبی 150 الی 800 لیتر بر دقیقه و دو ارتفاع، سه زاویه شیب‌شکن و دو نسبت تخلخل صفحات مشبک قائم انجام شد. نتایج نشان داد که در تمامی مدل‌ها استهلاک انرژی جریان با افزایش عمق بحرانی نسبی جریان روندی کاهشی دارد. بکارگیری صفحه مشبک قائم در شیب‌شکن مایل گابیونی تأثیر کمی بر روی استهلاک انرژی جریان دارد به‌طوری که متوسط مقدار افزایش استهلاک تحقیق حاضر نسبت به شیب‌شکن مایل ساده مجهز به صفحه مشبک قائم 23/2 درصد است. سیستم تلفیقی ارائه شده در تحقیق حاضر باعث کاهش بازه عدد فرود از بازه 66/1 الی 11/2 به بازه 83/0 الی 9/1 نسبت به شیب‌شکن مایل ساده مجهز به صفحه مشبک قائم شد. صفحه مشبک قائم با تخلخل 50 درصد استهلاک انرژی نسبی بیشتری نسبت به تخلخل 40 درصدی دارا است و تغییر زاویه شیب‌شکن مایل گابیونی به ازای تخلخل ثابت صفحات سبب تغییر چندانی در میزان استهلاک انرژی جریان ندارد. همچنین به جهت تأثیر کم سیستم تلفیقی تحقیق حاضر بر روی مقادیر استهلاک انرژی جریان لذا استفاده هم‌زمان صفحه مشبک قائم و شیب‌شکن مایل گابیونی به لحاظ اقتصادی توصیه نمی‌گردد.  

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Laboratory Study and Comparison of Gabion Inclined Drop Energy Dissipation Equipped with Vertical Screens

نویسندگان [English]

 • Rasoul Daneshfaraz 1
 • Mahdi Majedi-Asl 2
 • mohammad bagherzadeh 3
1 Professor Dr., Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering, University of Maragheh, Maragheh, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering, University of Maragheh, Maragheh, Iran.
3 Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering, University of urmia, Iran, urmia, Iran
چکیده [English]

Hydraulic engineers have always used applications in inclined drop to increase energy dissipation. In the present laboratory study, the simultaneous effect of the gabion and the vertical screens on the flow energy dissipation in the inclined drop structure was investigated. A total of 120 different experiments were performed for the flow range of 150 to 800 liters per minute and two heights, three inclination angles and two porosity ratios of vertical screens. The results show that in all models, the energy dissipation of the flow decreases with increasing the relative critical depth of the flow. The use of a vertical screens in a gabion inclined drop has little effect on flow energy dissipation, so that the average amount of increase in depreciation of the present study compared to a simple inclined drop equipped with vertical screens is 2.23%. The integrated system presented in the present study reduced the Froude number range from 1.66~2.11 to 0.83~1.9 compared to a simple inclined drop equipped with a vertical screen. A vertical screen with 50% porosity has a higher relative energy dissipation than a 40% porosity, and changing the inclination angle of a inclined gabion to the constant porosity of the screens does not cause much change in the amount of flow energy dissipation. Also, due to the low effect of the integrated system of the present study on the energy dissipation values of the flow, therefore, the simultaneous use of a vertical screens and inclined gabion is not economically recommended.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Energy dissipation
 • Vertical screen
 • Gabion
 • Inclined drop
 • Relative critical depth
 • دانشفراز, رسول, ماجدی اصل, مهدی, باقرزاده, محمد. (1399). بررسی آزمایشگاهی استهلاک انرژی و عمق نسبی پایین‌دست در شیب‌شکن‌های مایل گابیونی و ساده. نشریه مهندسی عمران امیرکبیر, (), -. doi: 10.22060/ceej.2020.18059.6751
 • عباسی, علی اکبر, ملک‌نژاد یزدی, محمد. (1391). مطالعه آزمایشگاهی تأثیر مشخصات هندسی آبشکن‌های نفوذپذیر مستقیم و Tشکل بر آبشستگی اطراف آن‌ها. نشریه علمی پژوهشی مهندسی آبیاری و آب ایران, 2(4), 95-107.
 • نوروزی سرکارآباد, رضا, دانشفراز, رسول, بازیار, علی. (1398). بررسی استهلاک انرژی ناشی از بکارگیری صفحات مشبک قائم در پایین دست شیب-شکن‌های مایل با روش ترکیبی عصبی – فازی تطبیق‌پذیر. نشریه مهندسی عمران امیرکبیر, (), -. doi: 10.22060/ceej.2019.16694.6305
 • مرادی سبزکوهی، ع.،کاشفی‌پور، س.م.، بینا، م. (1389). مقایسه آزمایشگاهی میزان استهلاک انرژی در شیب‌شکن‌ها، دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران اهواز.

Aslankara, V. (2007). Experimental investigation of tailwater effect on the energy dissipation through screens (Doctoral dissertation, MS thesis, Middle East Technical Univ. Ankara, Turkey).

Aal, G. M. A., Fahmy, M. R., Elnikhely, E. A., & El-Tohamy, E. (2019). Energy dissipation and discharge coefficient over stepped gabion and buttress gabion spillway. Technology, 10(4), 260-267.‏

Balkis, G. (2004). Experimental Investigation of Energy Dissipation through Inclined Screens (Doctoral dissertation, MIDDLE EAST TECHNICAL UNIVERSITY).

Bos, M.G., Replogle, J.A. and Clemens, A.J. (1984). Flow measuring flumes for open channel systems, Wiley, New York, 340p.

Bozkuş, Z., Balkiş, G., & Ger, M. (2005). Effect of inclination of screens on energy dissipation downstream of small hydraulic structures. In Proceedings of the 17th Canadian Hydrotechnical Conference, Edmonton, Alberta, Canada (pp. 881-890).

Çakir, P. (2003). Experimental investigation of energy dissipation through screens (Doctoral dissertation, M. Sc. thesis, Department of Civil Engineering, Middle East Technical University, Ankara, Turkey).

Chanson, H., & Brattberg, T. (2000). Experimental study of the air–water shear flow in a hydraulic jump. International Journal of Multiphase Flow, 26(4), 583-607.

Chinnarasri, C., Donjadee, S., & Israngkura, U. (2008). Hydraulic characteristics of gabion-stepped weirs. Journal of Hydraulic Engineering, 134(8), 1147-1152.‏

Daneshfaraz, R., Asl, M. M., Razmi, S., Norouzi, R., & Abraham, J. (2020a). Experimental investigation of the effect of dual horizontal screens on the hydraulic performance of a vertical drop. International Journal of Environmental Science and Technology, 1-10.‏

Daneshfaraz, R., Majedi Asl, M., Bazyar, A., Abraham, J., & Norouzi, R. (2020b). The laboratory study of energy dissipation in inclined drops equipped with a screen. Journal of Applied Water Engineering and Research, 1-10.‏

Daneshfaraz, R., Bagherzadeh, M., Ghaderi, A., Di Francesco, S., & Asl, M. M. (2021). Experimental investigation of gabion inclined drops as a sustainable solution for hydraulic energy loss. Ain Shams Engineering Journal, 12(4), 3451-3459.

Hager, W. H., & Bremen, R. (1989). Classical hydraulic jump: sequent depths. Journal of Hydraulic Research, 27(5), 565-585.‏

Leu, J. M., Chan, H. C., & Chu, M. S. (2008). Comparison of turbulent flow over solid and porous structures mounted on the bottom of a rectangular channel. Flow Measurement and Instrumentation, 19(6), 331-337.‏

Mahmoud, M.I., Ahmed, S.S.  And Al-Fahal, A.S.A. (2013). Effect of different shapes of holes on energy dissipation through perpendicular screen. Journal of Environmental Studies, 12, 29-37.

Peterka, A. J. (1958). Hydraulic design of stilling basins and energy dissipaters engineering monograph No. 25. US Bureau of Reclamation, Denver Colorado.

Rajaratnam, N., & Hurtig, K. I. (2000). Screen-type energy dissipator for hydraulic structures. Journal of Hydraulic Engineering, 126(4), 310-312.

Rajaratnam, N. (1976). Turbulent jets (Vol. 5). Elsevier.

Sadeghfam, S., Akhtari, A. A., Daneshfaraz, R., & Tayfur, G. (2015). Experimental investigation of screens as energy dissipaters in submerged hydraulic jump. Turkish Journal of Engineering and Environmental Sciences, 38(2), 126-138.

Sadeghfam, S., Daneshfaraz, R., Khatibi, R., & Minaei, O. (2019). Experimental studies on scour of supercritical flow jets in upstream of screens and modelling scouring dimensions using artificial intelligence to combine multiple models (AIMM). Journal of Hydroinformatics, 21(5), 893-907.

Sholichin, M., & Akib, S. (2010). Development of drop number performance for estimate hydraulic jump on vertical and sloped drop structure. International Journal of Physical Sciences, 5(11), 1678-1687.

Shaker A. Jalil, Sarhan A. Sarhan, Bshkoj S. Hussein, Jihan M. Qasim. (2019). Effect of Gravel Size and Weir Height on Flow Properties of Gabions. Journal of University of Babylon for Engineering Sciences, Vol. (27), No. (2).

Wagner, W. E. (1956). Hydraulic Model Studies of the Check Intake Structure-Potholes East Canal, Bureau of Reclamation Hydraulic Laboratory Report Hyd. 411.

Wüthrich, D., & Chanson, H. (2014). Hydraulics, air entrainment, and energy dissipation on a Gabion stepped weir. Journal of Hydraulic Engineering, 140(9), 04014046.‏