بررسی عوامل مؤثر بر رضایت‌مندی از نصب کنتورهای هوشمند چاه‌های آب زیرزمینی در حوضه آبریز دریاچه ارومیه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه

چکیده

یکی از مهم‌ترین راهکارهای احیای دریاچه ارومیه، مدیریت منابع آب کشاورزی با هدف کاهش مصرف آب در این بخش است؛ که در این راستا نصب کنتورهای هوشمند بر روی چاه‌های آب زیرزمینی می‌تواند به این امر کمک شایانی نماید. هدف از این مطالعه ارزیابی میزان رضایت‌مندی از نصب کنتورهای هوشمند و عوامل موثر بر آن می‌باشد. برای دست‌یابی به این هدف، از الگوی لاجیت ترتیبی تعمیم یافته استفاده شد؛ که داده‌های موردنیاز با استفاده از پرسشنامه و مصاحبه حضوری از 250 کشاورز به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای در سال 1398 جمع‌آوری شدند. نتایج نشان می‌دهد که 80/38 درصد پاسخ‌گویان رضایت کمتر از متوسط، 20/25 درصد رضایت متوسط و 36 درصد رضایتی بیشتر از سطح متوسط از نصب کنتورهای هوشمند دارند. عوامل موثر بر رضایت‌مندی نیز درآمد غیرکشاورزی، افزایش ارزش زمین پس از نصب کنتور، نزدیکی به منبع اصلی آبیاری، حمایت دولت در نصب کنتور و مدت زمان سپری شده از نصب کنتور می‌باشند. برآورد اثرنهایی این متغیرها نشان می‌دهد که با افزایش مقدار این متغیرها احتمال قرار گرفتن در گروه با رضایت بیشتر افزایش می‌یابد. اتخاذ سیاست‌های مناسب به‌منظور افزایش درآمد محصولات کشاورزی و حمایت مالی و مشاوره‌ای دولت در نصب کنتور می‌تواند به کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی و افزایش احتمال رضایت‌مندی از نصب کنتورهای هوشمند کمک نماید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluating Factors Affecting the Satisfaction of Installing Smart Flowmeters on Groundwater Wells in Urmia Lake Basin

نویسندگان [English]

  • Morteza Molaei
  • Mahsa Imanzad Tappeh
Department of Agricultural Economics, Faculty of Agriculture, Urmia University
چکیده [English]

One of the most important strategies for restoration of Urmia Lake is to manage agricultural water resources, and in this regard, installing smart flowmeters on groundwater wells can help reducing water consumption in this sector. The aim of this study was to evaluate the satisfaction of installing smart flowmeters and the factors affecting it. To achieve this goal, a generalized ordered logit model was used, which required data collected using questionnaires and face-to-face interviews from 250 farmers by cluster sampling method in 2019. The results showed that 38.8% of respondents had less than moderate satisfaction, 25.2% had moderate satisfaction and 36% were more satisfied than the average level of installing smart flowmeters. Factors affecting satisfaction are income from non-agricultural activities, increase in the value of agricultural land after flowmeter installation, proximity to the main source of irrigation, government support in flowmeter installation and time passed from flowmeter installation. Estimating the marginal effect of these variables shows that by increasing the amount of these variables, the probability of being in the group with high level of satisfaction increases. Adopting appropriate policies to increase the revenue agricultural products and financial and advisory support of the government in installing smart flowmeters can help reduce water consumption in agriculture and increase the likelihood of satisfaction with the installation of smart flowmeters

کلیدواژه‌ها [English]

  • Generalized Ordered Logit Model
  • Groundwater well
  • Satisfaction
  • Smart flowmeter
  • Urmia Lake
ایزدی­مهر، ن. 1393. برآورد ارزش کارکرهای غیر بازاری دریاچه ارومیه، رهیافت آزمون انتخاب. پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه ارومیه.
رزمی، ح. 1400. تحلیل آسیب پذیری و تاب آوری معیشت خانوارهای روستایی حوضه دریاچه ارومیه در اثر تغییرات اقلیمی و خشک شدن دریاچه. رساله دکتری، دانشگاه زنجان.
ثانی، ف. و دشتی، ق. 1400. تعیین الگوی کشت بهینه سازگار با کم‌آبی تحت شرایط عدم حتمیت با رویکرد برنامه‌ریزی آرمانی استوار. دانش آب و خاک، 31(1): 15-30.
ثانی، ف.، دشتی، ق.، مجنونی هریس، ا. و حسین‌زاد، ج. 1399. اثرات اقتصادی تغییر اقلیم و سناریوهای مدیریت منابع آب: کاربرد مدل هیدرو-اقتصادی مبتنی بر ریسک. اقتصاد و توسعه کشاورزی، 34(4): 483-501.
ستاد احیای دریاچه ارومیه. 1394. نگاهی به راهکارهای مصوب، وضعیت اجرایی و پیشرفت پروژه‌ها. کمیته فرهنگی-اجتماعی ستاد احیای دریاچه ارومیه. آنلاین در: http://ulrp.sharif.ir/sites/default/files/field/files/node_1082_zarurat_ehya.pdf..
قبادپور، ر.، اسکندری، ف. و جلالی، م. 1397. رضایت‌مندی کشاورزان از نصب کنتور هوشمند بر روی چاه های آب زیرزمینی (مورد مطالعه: دهستان ماهیدشت استان کرمانشاه). فصلنامه اقتصاد و توسعه کشاورزی، 32(1): 43-55.
کوثری سیوکی، ع.، علوی مقدم، م. و بینا، ک. 1396. اثر نصب کنتور هوشمند بر روند افت تراز آب زیرزمینی (مطالعه موردی: آبخوان مهولات)، دوازدهمین سمپوزیوم پیشرفت­های علوم و تکنولوژی کمیسیون چهارم: سرزمین پایدار یافته­های نوین در مهندسی عمران و محیط زیست، مشهد، موسسه آموزش عالی خاوران.
نی‌نوا، پ.، عزیزی کاشانتویی، م.، خالدیان، و. و فغانی، ع. 1396. بررسی تاثیر نصب کنتورهای هوشمند آب و برق برروی چاه های آب (مطالعه موردی: دشت های شرق استان کردستان). سومین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه (تقاضا محوری آب)، کرج، موسسه تحقیقات خاک و آب.
 
Abbaspour, M., and Nazaridoust, A. 2007. Determination of environmental water requirements of Lake Urmia, Iran: an ecological approach. International Journal of Environmental Studies, 6(42): 161-169.
Badruzzaman, M., Pinzon, J., Oppenheimer, J., and Jacangelo, J. G. 2012. Sources of nutrients impacting surface waters in Florida: A review. Journal of environmental management, 109: 80-92.
Byrne, P. J., Toensmeyer, U. C., German, C. L., and Muller, H. R. 1991. Analysis of consumer attitudes toward organic produce purchase likelihood. Journal of Food Distribution Research, 22(856-2016-56589): 49-62.
Cook, A. J., Kerr, G. N., and Moore, K. 2002. Attitudes and intentions towards purchasing GM food. Journal of Economic Psychology, 23(5): 557-572.
Davis, S. L., and Dukes, M. D. 2012. Landscape irrigation with evapotranspiration controllers in a humid climate. Transactions of the ASABE, 55(2): 571-580.
Faramarzi, N. 2012. Agricultural water uses in Lake Urmia basin, Iran: An approach to adaptive policies and transition to sustainable irrigation water use.
Fu, V. K. 1999. Estimating generalized ordered logit models. Stata Technical Bulletin, 8(44).
Greene, W. H. 2003. Econometric analysis. Pearson Education India.
 Hashemi, M. 2011. A socio-technical assessment framework for integrated water resources management (IWRM) in Lake Urmia Basin, Iran (Doctoral dissertation, Newcastle University).
Hilaire, R. S., Arnold, M. A., Wilkerson, D. C., Devitt, D. A., Hurd, B. H., Lesikar, B. J., ... and Zoldoske, D. F. 2008. Efficient water use in residential urban landscapes. HortScience, 43(7): 2081-2092.
Kaushal, S. S., Groffman, P. M., Band, L. E., Elliott, E. M., Shields, C. A., and Kendall, C. 2011. Tracking nonpoint source nitrogen pollution in human-impacted watersheds. Environmental science and technology, 45(19): 8225-8232.
Lee, M., Tansel, B., and Balbin, M. 2013. Urban sustainability incentives for residential water conservation: Adoption of multiple high efficiency appliances. Water resources management, 27(7): 2531-2540.
Lewis, M., Singh, V., and Fay, S. 2006. An empirical study of the impact of nonlinear shipping and handling fees on purchase incidence and expenditure decisions. Marketing Science, 25(1): 51-64.
Millock, K., and Nauges, C. 2010 Household adoption of water-efficient equipment: the role of socio-economic factors, environmental attitudes and policy. Environmental and Resource Economics, 46(4): 539-565.
Mitchell, B. 2005. Integrated water resource management, institutional arrangements, and land-use planning. Environment and planning A, 37(8): 1335-1352.
Peterson, B., and Harrell Jr, F. E. 1990. Partial proportional odds models for ordinal response variables. Journal of the Royal Statistical Society: Series C (Applied Statistics), 39(2): 205-217.
Renwick, M. E., and Green, R. D. 2000. Do residential water demand side management policies measure up? An analysis of eight California water agencies. Journal of environmental economics and management, 40(1): 37-55.
Rihn, A., Khachatryan, H., Campbell, B., Hall, C., and Behe, B. 2016) Consumer preferences for organic production methods and origin promotions on ornamental plants: Evidence from eye‐tracking experiments. Agricultural Economics, 47(6): 599-608.
Suh, D. H., Khachatryan, H., and Guan, Z. 2016. Why do we adopt environmentally friendly lawn care? Evidence from do-it-yourself consumers. Applied Economics, 48(27): 2550-2561.
Sunderer, G., and Rössel, J. 2012. Morality or economic interest? The impact of moral motives and economic factors on the purchase of fair-trade groceries. International Journal of Consumer Studies, 36(2): 244-250.
Train, K. E. 2009. Discrete choice methods with simulation. Cambridge university press.
Williams, R. 2006. Generalized ordered logit/partial proportional odds models for ordinal dependent variables. The Stata Journal, 6(1): 58-82.
Willis, R. M., Stewart, R. A., Giurco, D. P., Talebpour, M. R., and Mousavinejad, A. 2013. End use water consumption in households: impact of socio-demographic factors and efficient devices. Journal of Cleaner Production, 60: 107-115.