تعیین بیمه آبیاری کانال‌های آبرسانی سیستان به منظور استفاده بهینه از آب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه جیرفت

2 استادیار گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه جیرفت،

چکیده

در دنیا برای کاهش مخاطرات ناشی از طبیعت در بخش کشاورزی از انواع بیمه­ها استفاده می­شود. این در حالی است با وجود تنوع ریسک در ایران، انواع بیمه­های به کار برده شده در کشور ما بسیار محدود می­باشد. یکی از انواع بیمه­های کشاورزی، بیمه آبیاری است که کشاورز را از منشاً عامل تصادفی (جریان رودخانه به عنوان یک از نهاده­ها) بیمه می­کند نه از نتیجه عامل تصادفی (کاهش تولید محصول). در این نوع بیمه، قرارداد بر اساس شاخص بیمه­ تنظیم می­شود و غرامت بر اساس پیش­بینی بوده و بر اساس مساله اتفاق افتاده، نیست. در این مطالعه بیمه آبیاری برای دو منطقه چاه نیمه و زهک (یک منطقه) و میانکنگی (منطقه دوم) در سیستان برای فصول زراعی مختلف تعیین شد. بدین منظور ابتدا جریان آب سال آینده با استفاده از روش هموارسازی نمایی پیش­بینی، سپس مقدار بحرانی آب مشخص شد. در نهایت با استفاده از رابطه بین مقدار تولید و جریان آب رودخانه میزان غرامت مناطق مختلف تعیین شد. مقدار غرامتی که صندوق بیمه باید به کشاورزان منطقه میانکنگی و چاه­نیمه و زهک برای محصولات پاییزه پرداخت نماید به ترتیب 650 میلیون ریال و 11 میلیارد ریال بوده و با توجه به این که جریان ورودی برای محصولات بهاره از حد بحرانی بیشتر می­باشد غرامتی به بیمه گذار پرداخت نخواهد شد. در نتیجه این نوع بیمه ریسک کشاورزان را کاهش داده، کارایی استفاده از آب را بالاتر برده و از ضررهای صندوق بیمه جلوگیری خواهد کرد. همچنین می توان از این معادلات برای هر مقدار جریان ورودی و هر نوع قیمت محصولات کشاورزی استفاده کرده و با توجه به پیش بینی مدیران، مقدار غرامت را برای سال بعد مشخص نمود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Determining the Irrigation Insurance of Sistan Water Supply Canals in Order to Use Water Optimally

نویسندگان [English]

  • Hajar Esnaashari 1
  • mohsen adeli 2
1 PHD, Department of Agricultural Economics, Faculty of Agricultural, University of Jiroft, Iran
2 Assistant Professor of Agricultural Economics, Department of Agricultural Economics, Faculty of Agriculture, Jiroft University
چکیده [English]

despite the variety of types of risk, kinds of insurance which used in Iran are very limited. One of the agricultural insurances is irrigation insurance which insured farmer from the origin of the random factor (river flow as an inputs) not the result of random factors (reduced production). In this type of insurance contract is based on the index of insurance, and compensation is based on forecasts not the happened problem. In this study, irrigation insurance was determined for two regions of Sistan (Chahnimeh and Zahak and Myankngy) for different crop seasons. For this, first water flow of next year using exponential smoothing predicted, and then the critical value of water was found. Finally, using the relationship between production and water flow in different regions the amount of compensation was determined. Amount of compensation that insurance fund should pay orderly to farmers of Myankngy for autumn output and Chahnimeh and Zahak is 143 and 176 million rials and according to the river flow for spring products of Myankngy is more than critical value any compensation will not pay. As a result, this kind of insurance reduced farmer’s risk, increase efficiency of water usage and insurance fund will not lose. These equations can also be used for any amount of flow and any price of agricultural products and according to the managers' forecast, the amount of compensation for the next year can be determined.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Risk
  • insurance
  • Compensation
  • Exponential smoothing
ابلاغیان، آ.، آخوندعلی، م.، ع. رادمنش، ف. و زارعی، ح. 1398. بررسی روند تغییرات دما، بارندگی و رطوبت نسبی در ایران، علوم و مهندسی آبیاری،  شماره 3، دوره 42، ص 212-197.
پشتوان، ح. 1396. رهنمودهای برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک منابع آب. سازمان ملل متحد، وزارت نیرو، کمیته ملی سدهای بزرگ ایران.
ترابی، س،. دوراندیش، آ. دانشور کاخکی، م، کیانی راد، ع. و محمدی، ح. 1397. بررسی عوامل موثر بر تمایل پرداخت باغداران سیب برای بیمه شاخص آب و هوایی در شهرستان دمارند. اقتصاد کشاورزی و توسعه، شماره 104، دوره 26، ص 71-101.
جهاد تحقیقات کشاورزی زابل. 1399. وزارت جهاد کشاورزی.
حسینی ص. و قلی­زاده ح. 1387. بررسی عوامل موثر بر اثرگذاری سیاست بیمه محصولات کشاورزی بر تثبیت درآمد کشاورزان. اقتصاد وکشاورزی. شماره 3، دوره 2، ص27-45.
لطفی، ع. 1398. بیمه درآمدی روش جدید و نوین در مدیریت ریسک محصولات بخش کشاورزی، پژوهش های اقتصاد پولی، مالی، 26 شماره 17 دوره 25، ص 293-312.
محمودی ن. 1388. تدوین الگوی بیمه خشکسالی کشاورزی با استفاده از شاخص بارندگی: مطالعه موردی گندم دیم. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه زابل.
مطالعات کشاورزی سیستان. 1388. شرکت مشاوره آبساران. تهران.
هادربادی غ. 1380. پیش­بینی سرعت باد به منظور کاربرد در معادلات تبخیر آب (مطالعه موردی منطقه زابل). مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی بررسی راهکارهای مقابله با بحران آب. شماره2 ، ص254-265.
Liu, D., W. Liu, Q. Fu, Y. Zhang, T. Li, K.M. Imran, and F.M. Abrar. 2017. two-stage multi-water sources allocation model in regional water resources management under uncertainty. Water Resource Management. 31 (2): 1–19.
 Bowerman B. and O'Connell R. 2004. Forecasting Time Series, and Regression (with CD-ROM). Duxbury Press, Massachusetts. 870 pp.
Kehkha A. 2005. Modeling water resources management in the Sistan region of Iran. Thesis for the degree of Doctor of Philosophy, University of New England. 175 pp.
Leiva A. and Skees J. 2008. Using irrigation insurance to improve water usage of the Rio Mayo irrigation system in northwestern Mexico. World Development 36(12): 2663–2678.
Leiva A. J. and Shankar B. 2001. Drought risk in Nicaragua: A crop, region, and technology-specific empirical evaluation. Journal of Risk Research 4(3): 275–290.
Odening, M., Mubhoff, O. and Xu, W. 2007. Analysis of rainfall derivatives using daily precipitation models: Opportunities and pitfalls. Agricultural Finance Review, 67(1): 135-156.
Poudel, M. P. Chen, S.E. and Huang, W.C. 2016. Pricing of rainfall index insurance for rice and wheat in Nepal. Journal of Agricultural Science and Technology, 18(2): 291-302.
Richardson J.W. 2005. Simulation for Applied Risk Management. Department of agricultural economics, Texas A&M University. 252 pp.
Shah, A. 2016. Pricing of rainfall insurance in India using Gaussian and t copulas, 90th  annual  conference, Warwick University, UK, Agricultural economic society.
Skees J. R. and Amgalan A. 2002. Examining the feasibility of livestock insurance in Mongolia. World Bank Policy Research Paper WS2886, Washington, DC.
Skees J. Varangis P. Larson D. and Siegel P. 2004. Can financial markets be tapped to help poor people cope with weather risks? Working Paper. World Institute for Development Economic Research, 100 pp.
Zeuli K. A. and Skees J. R. 2005. Rainfall insurance: A promising tool for drought management. International Journal of Water Resources Development 21(4): 663–675.