استفاده از بیوفیلترها درارتقاء کیفیت منابع آب در سطح حوضه آبریز گرگانرود

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده کشاورزی، دانشگاه گنبدکاووس، گنبد، ایران

2 گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده کشاورزی، دانشگاه گنبدکاووس، گنبد، ایران.

3 گروه آبیاری و زهکشی، دانشکده مهندسی آب و محیط زیست، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

چکیده

در این تحقیق توانایی بیوچار و کمپوست برای کاهش شوری آب و عناصر سدیم، پتاسیم، کلسیم، منیزیم، سولفات و کلر مورد بررسی قرار گرفت. تیمارهای آزمایش شامل ستون خاک، بیوچار، کمپوست، ترکیب کمپوست + بیوچار، ترکیب خاک+کمپوست + بیوچار می‌باشد. نمونه آب از رودخانه گرگانرود در سه ایستگاه مطالعاتی با توجه به شرایط حاکم بر حوضه نمونه‌برداری شده و میزان EC، سختی کل، کلسیم، منیزیم، سدیم، پتاسیم، کلر و سولفات اندازه‌گیری گردید. با توجه به نتایج به دست آمده میزان شوری و آلودگی آب رودخانه گرگانرود از آبان تا خرداد(فصل‌های بارشی) در پایین‌ترین حد خود قرار داشت. از تیر ماه تا مهرماه بدلیل کاهش بارندگی، برداشت زیاد از آب رودخانه، ورود زهکش‌های اراضی کشاورزی و همچنین فاضلاب شهرهای واقع در مسیر رودخانه باعث بالا رفتن آلودگی شده است. ابتدا هر یک از جاذب‌ها در سه تکرار در لوله‌های پولیکا به ارتفاع 30 سانتی‌متر ریخته و قسمت انتهائی لوله‌ها با کاغذ صافی پوشیده شد. قبل از شروع آزمایش‌ها بوسیله آب مقطر عملیات آبشوئی انجام گرفته ومیزانEC آن اندازه‌گیری شد. سپس نمونه آب اصلی رودخانه گرگانرود در لوله‌ها در ارتفاع 20 سانتیمتری اضافه گردید و با توجه به آزمایش‌های اولیه، پس از 5 ساعت از شروع آزمایش نمونه مورد نظر تهیه و میزان پارامترهای فوق هریک از تیمارها در آزمایشگاه اندازه‌گیری گردید. نتایج تجزیه واریانس صفات مورد بررسی نشان داد که اثرات جاذب‌ها درکاهش شوری و پارامترهای مورد مطالعه معنی‌دار شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Using biofilters to improve the quality of resources Water at the level of the Gorgan River watershed

نویسندگان [English]

  • Masoumeh Farasat 1
  • mahmood kalteh 2
  • amir soltani mohamadi 3
  • abolhasan fathabadi 1
1 gonbad kavous university
2 gonbad kavous university
3 Department of Irrigation and Drainage, Faculty of Water and Environmental Engineering, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran
چکیده [English]

In this study, the ability of biochar and compost in reduce water salinity and the elements sodium, potassium, calcium, magnesium, sulfate and chlorine were investigated. Experimental treatments include soil column, biochar, compost, compost + biochar composition, soil composition + compost + biochar. Water samples from Gorganrood River were sampled in three study stations according to the conditions of the basin and the amount of EC, total hardness, calcium, magnesium, sodium, potassium, chlorine and sulfate were measured.

According to the obtained results, the salinity and water pollution of Gorganrood River was at its lowest level from November to June. From July to October, due to reduced rainfall, high river water abstraction, the entry of drainage from agricultural lands, as well as sewage in cities located along the river, pollution has increased. First, each of the adsorbents was poured in three replications in 30 cm high tubes and the end of the tubes was covered with filter paper.

The results of variance analysis showed that the effects of adsorbents were significant in reducing salinity and the studied parameters. In station 2, the combined adsorbent of soil + biochar + compost with 82.17% efficiency and in station 3, biochar adsorbent column with efficiency of 61.98% had the greatest effect on reducing water salinity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Biochar
  • Electeric Condoctivity
  • Biofiltration
  • Gorganrood Basin
Asadi F. 2013. Removal of heavy metals from industrial wastewater by rice paddy husk, saw dust and soil. Master's Thesis in Soil Science, Faculty of Agriculture, Isfahan University of Technology.
 
Chehreh Razi. 2016 Desalination of water by graphene and zeolite adsorbents, master's thesis in water resources engineering, Faculty of Agriculture, Isfahan University of Technology.
 
Darafshan M.M. 2017. Improving the quality of saline water by bioremediation using the approach of floating filtration systems, master's thesis in the field of water engineering, Faculty of Agriculture, Isfahan University of Technology.
 
Divband L. 2019. Use of nano technology to reduce water solutes. Irrigation and drainage master's thesis. Chamran martyr of Ahwaz University.
 
Farasati M. S. Broomand nasab H. Moazed, A. Abedi Koupai N. Jafarzadeh. 2018. Investigating the effect of sugarcane nanostructure on removing nitrate from polluted water, Irrigation and Drainage Doctoral Thesis.
 
Farzi S. M. Farasati M. Pirsaheb B. Farhadi Bansoleh. 2017. Removal of cadmium from aqueous solution by sugarcane nanostructure, Scientific and Research Quarterly of Irrigation and Water Engineering, 8(31).
 
Kahler H. H. Ganji Dost B. Ayiti. 2015. Simultaneous removal of salinity and organic load by phytoremediation process, Environmental Quarterly, 79 series (Fall 2015), 531-550.
 
Koohi Z. M. Farasati M. Seyedian A. Gholizadeh. 2017. Investigating the effect of rapeseed and wheat biochar on the absorption and leaching of nitrate from the soil, master's thesis.
 
Laszlo J.A. 1996. Preparing an ion exchange resin from sugarcane bagasse to remove reactive dye from wastewater. Textile Chemist and Colorist 28 (5), P: 13–17.
 
Pourmohamed, P., M. Farasati M. Poorsaheb B. Farhadi. 2015. Investigating the effect of Cenocarpus nanostructure on the removal of cadmium from aqueous solution by continuous and discontinuous systems, master's thesis in agriculture (irrigation and drainage).
 
Rosales E. J. Meijide M. Pazos M. Angeles Sanroman. 2017.Challenges and recent advances in biochar as low_cast biosorbent: from batch assays to continuous_flow systems.
 
Yao Y. B. Gao J. Chen L. Yang. 2013. Engineeredbiochar reclaiming phosphate from aqueoussolutions: mechanisms and potential application as aslow-release fertilizer. Environmental Science andTechnology. 47: 8700-8708.
 
Yin Q. R. Wang Z. Zhao. 2018. Application of MgeAl-modified biochar for simultaneous removal of ammonium, nitrate, and phosphate from eutrophic water. Journal of Cleaner Production. 176 (2018) 230-240.