ارزیابی کنترل و تنظیم سازه‌های آب‌بند و آبگیر در کانال‌های انتقال آب متناسب با نیاز آبی گیاه و تحویل روزانه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی

2 عضو هیات علمی گروه مهندسی آب دانشگاه زنجان

3 عضو هیئت علمی

چکیده

شبکه‌های انتقال و توزیع آب از مهم‌ترین عواملی هستند که عملکرد آنها مستقیماً بر مدیریت آب و آبیاری تأثیر گذار است. لذا مدیریت، کنترل بهره برداری و توزیع و تحویل آب در این شبکه ها امری کاملاً ضروری می باشد. در حال حاضر با توجه به محدودیت منابع آب و افزایش نسبی سطح رفاه اجتماعی، کشاورزان تمایل کمتری به آبیاری شبانه دارند. این در حالی است که در عمده شبکه‌های آبیاری کشور، بهره‌برداری از کانال‌ها بصورت مرسوم (24 ساعته) است. در این تحقیق، تحویل و توزیع آب بصورت شب خاموشی در کانال عقیلی شرقی ارزیابی شده و با روش مرسوم مقایسه می‌شود. برای این منظور، تحویل 12 ساعته (با فرض برابر بودن طول شب و روز) و تحویل 6 ساعته (متناسب با نیاز آبی گیاه در حد امکان) بررسی شده است. با کاهش مدت زمان آبیاری و به همان نسبت افزایش دبی تحویلی به گونه‌ای برنامه‌ریزی شده است که در حجم آب تحویلی تغییری بوجود نیاید. به عنوان نمونه در تحویل 12 ساعته که مدت زمان آبیاری به نصف کاهش می‌یابد، دبی تحویلی طی 12 ساعت نسبت به حالت مرسوم به دو برابر افزایش می‌یابد. به منظور شبیه‌سازی کانال از مدل هیدرودینامیک و جهت ارزیابی و مقایسه نتایج از شاخص‌های ارزیابی عملکرد استاندارد استفاده شد. نتایج نشان داد که می‌توان ضمن اطمینان از داشتن راندمان و کفایت مطلوب، مدت زمان آبیاری را کاهش داد و بصورت شب‌خاموشی نیز آبیاری را انجام داد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluating control and adjustment of check gates and off-takes in water conveyance canals proportional to crop water requirement and daily delivery

نویسندگان [English]

  • Javad Asadi 1
  • Hesam Ghodousi 2
  • Kazem Shahverdi 3
1 Department of water Engineering university of zanjan
2 Assistant professor department of water engineering university of zanjan
3 Faculty member
چکیده [English]

Water conveyance and distribution networks are the main factors that directly affect water and irrigation management. Therefore, proper management, ,, operation control and delivery delivery, and water distribution, are necessary in these networks. Although most of the irrigation and drainage networks are operated traditionally, currently due to limited water resources and a relative increase in the level of social welfare farmers have little interest to irrigate at night. In this research, daily water delivery and distribution were evaluated and compared to the traditional one. To this end, 12-hours irrigation (assuming the length of day and night are equal) and 6-hours (proportional to crop water requirement as much as possible) were investigated with increasing the volume flow rate and consequently decreasing irrigation duration, without changing the volume of water delivered. To simulate the canal irrigation canal system simulation (ICSS) was used. The results revealed that daily operation is possible with reasonable accuracy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • night -time closure irrigation
  • optimum operation
  • Performance assessment
  • simulation
منتظر، ع. ا و پاشازاده، . (1390). ارزیابی عملکرد توزیع آب در شرایط مختلف بهره برداری کانال اصلی غرب شبکه آبیاری دز با استفاده از مدل هیدرولیک CANALMAN، مجله آب و خاک، 25(1): 125-139.
Bhadra, A., Bandyopadhyay, A., Singh R. and Raghuwanshi, N.S. 2009. Integrated Reservoir-Based Canal Irrigation Model I: Description. Journal of Irrigation and Drainage Engineering, 135(2):149–157.
Burt, C. M. 2011. "The Irrigation Sector Shift from Construction to Modernization: What is required for Success?" 8th N.D. Gulhati Memorial Lecture for International Cooperation in Irrigation and Drainage. pp. 7-22.
Clemmens A.J. 1998. Improving irrigated agriculture performance through an understanding of the water delivery process. J. Irrig. Drain. Eng, 55: 223-234.
Fatemeh, O., Hesam, G., and Shahverdi, K. 2020. Comparing Fuzzy SARSA Learning (FSL) and Ant Colony Optimization (ACO) Algorithms in Water Delivery Scheduling under Water Shortage Conditions. Irrigation and Drainage Engineering.
Molden, D.J.; Gates, T.K. Performance Measures for Evaluation of Irrigation-Water-Delivery Systems. J. Irrig. Drain. Eng. 1990, 116, 804–823.
Montazar Manager, A.A. and Pashazadeh, N. 2011. Performance Assessment of West Main Canal of Dez in the Different Water Operational Scenarios Using CANALMAN Model, Journal of water and soil, 25(1), 125.
Savari, H., Monem, M. 2021. Analysis and Classification of Arranged Delivery Methods in Irrigation Networks. Water and Irrigation Management, 11(2), 145-158. doi: 10.22059/jwim.2021.311437.828
Savari, H., Monem, M., and Shahverdi, K. 2016. Comparing the Performance of FSL and Traditional Operation Methods for On-Request Water Delivery in the Aghili Network, Iran. Journal of Irrigation and Drainage Engineering, 142(11), 04016055.
Karimi, F., Monem, M., Hashemy Shahdany, S. 2018. Classifying Iranian Irrigation Networks Based on Regulating Structures Problems and Proposing a Common Solution to Enhance Their Performance. Iranian Journal of Irrigation & Drainage, 12(5), 1292-1303.
Shahverdi, K., and Monem, M. J. 2012. Construction and evaluation of the bival automatic control system for irrigation canals in a laboratory flume. Irrigation and drainage, 61(2), 201-207.
Shahverdi, K., and Monem, M. J. 2015. Application of reinforcement learning algorithm for automation of canal structures. Irrigation and drainage, 64(1), 77-84.
Shahverdi, K., Monem, M. J., and Nili, M. 2016. Fuzzy SARSA learning of operational instructions to schedule water distribution and delivery. Irrigation and Drainage, 65(3), 276-284.
Shahverdi, K., Maestre, J., Alamiyan-Harandi, F., and Tian, X. 2020. Generalizing Fuzzy SARSA Learning for Real-Time Operation of Irrigation Canals. Water, 12(9), 2407.
Smith, M., L. S. Pereira, J. Berengena, B. Itier, J. Goussard, L. Tollefson and P. Van Hofwegen 1997. "Irrigation scheduling: From theory to Practice.”