ارزیابی هیدروشیمیایی کیفیت آب زرینه رود و سیمینه رود در کاربری های مختلف

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، گروه مهندسی آبیاری و آبادانی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران

2 استادیارگروه مهندسی آب دانشگاه کردستان

3 دانشکده علوم و فنون نوین، گروه مهندسی انرژی های نو و محیط زیست، دانشگاه تهران تهران ایران

10.22125/iwe.2023.365194.1678

چکیده

هدف این پژوهش بررسی کیفیت آب رودخانه های زرینه‌رود و سیمینه‌رود در سال ۱۳۹۷ و به ترتیب در 13 و 6 ایستگاه از این دو رودخانه است. برای این منظور مقادیر پارامترهای Na، Cl، SO4، TDS، pH، CO3، HCO3، EC، Ca2+، Mg2 و SAR در هر دو رودخانه مورد بررسی قرار گرفته است. ارزیابی برای مصارف مختلف بر پایه استانداردهای شرب و کشاورزی از روش های گرافیکی و ارزیابی پایداری آن ها بر پایه شاخص های لانژلیه، رایزنر و پوکوریوس انجام شد. همچنین وضعیت کیفیت آب این رودخانه ها با استانداردهای ملّی(1053)، سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان جهانی بهداشت، ایالات متحّده و اتحادیه اروپا بررسی شد. نتایج نشان داد که تیپ و رخساره آب در هر دو رودخانه بیکربناته کلسیک و کیفیت آب ها برای شرب و کشاورزی مناسب است. هر چند که مقدار SAR در ایستگاه شیرین کند از زرینه رود برابر mEq/L 1.51 و مقدار EC آن برابر mmho/cm1144 ثبت شده، که از نظر کشاورزی در کلاس C3-S1 (قابل قبول) قرار دارد. کیفیت آب تمام ایستگاه ها برای مصارف صنعتی خورنده و از نظر RSC و %Na در گروه آب سالم قرار دارد. بطور کلی بیشتر پارامترهای فیزیکی و شیمیایی در محدوده قابل قبول تمام استانداردها می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Hydrochemical Evaluation of water quality of ZarrinehRood and SiminehRood rivers, Iran, in diverse uses

نویسندگان [English]

  • Bahareh Hosseinpanahi 1
  • Saman Nikmehr 2
  • Kumars Ebrahimi 3
1 MSc student, Department of Irrigation & Reclamation Engineering, College of Agriculture & Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran
2 Department of water sciences and engineering, faculty of agriculture, University of Kurdistan, Sannandaj, Iran
3 Professor of Water Resources Modelling, Department of Renewable Energies and Environmental Engineering, Faculty of New Sciences and Technologies, University of Tehran, Tehran, IRAN.
چکیده [English]

The main purpose of this research was to investigate the water quality of Zarrinehrood and Siminehrood rivers for the year 2018 and in 13 and 6 stations of the two rivers, respectively. For this purpose, the unpublished data of Na+, Cl, SO4, TDS, pH, CO3, HCO, EC, Ca, Mg and SAR parameters from both rivers were used and presented in this paper. Graphical methods were used to determine the water quality of the rivers for various human uses based on drinking and agricultural standards, and to determine the water quality in terms of sustainability, Langelier, Ryznar and Pukorius indices were used. Also, the water quality conditions of the studied rivers were compared and studied with the national standards of Iran (1053), the World Health Organization, the United States, the European Union, and the water quality standards of Iran of the Environmental Protection Organization. The results indicate that the type and facies of water is calcium bicarbonate in study stations and water quality of most stations are suitable for drinking and agricultural usages. The SAR value in Shirin-Kond station is 1.51 mEq/L and the EC value is 1144 mmho/cm and its water quality is in class C3-S1 that can be used for agricultural purposes. According to the Results, water quality of studied stations is corrosive for industrial uses.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Contaminant
  • the Environment
  • Qualitative Parameters
  • Water Resources Management