دوره و شماره: دوره 14، شماره 2 - شماره پیاپی 54، دی 1402، صفحه 1-376 
بررسی آزمایشگاهی تاثیر سازه‌های تثبیت کننده گابیونی بر روی تبادلات هایپریک

صفحه 77-94

10.22125/iwe.2023.367734.1683

محمد محمدعلیزاده؛ مهدی مفتاح هلقی؛ امیراحمد دهقانی؛ عبدالرضا ظهیری؛ خلیل قربانی


تعیین شاخص تنش آبی گیاه نیشکر در دو روش آبیاری سطحی و آبیاری قطره ای زیر سطحی

صفحه 131-143

10.22125/iwe.2023.351906.1651

محسن اکبری چمنی؛ امیر سلطانی محمدی؛ سعید برومند نسب؛ علی شینی دشتگل


ارزیابی شبکه زهکشی شهری با استفاده از مدل SWMM (مطالعه موردی: شهر شاهرود)

صفحه 146-163

10.22125/iwe.2023.357737.1666

محمدعلی رحیمی؛ صمد امامقلی زاده؛ غلامحسین کرمی؛ مهدی دلقندی؛ زهرا گنجی نوروزی


ارزیابی کیفی آب زیرزمینی برای مصارف شرب بر اساس شاخص‌های کیفیت آب

صفحه 164-180

10.22125/iwe.2023.387366.1710

سید محمدرضا حسینی؛ مجتبی خوش‌روش؛ هاجر طاهری سودجانی؛ مرضیه قهرمان شهرکی؛ مسعود پورغلام آمیجی