ارزیابی کیفی آب زیرزمینی برای مصارف شرب بر اساس شاخص‌های کیفیت آب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه مهندسی آب، دانشکده مهندسی زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران.

2 دانشیار گروه مهندسی آب، دانشکده مهندسی زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران.

3 دانش‌آموخته دکتری گروه مهندسی آب، دانشگاه صنعتی اصفهان و کارشناس آب و خاک، سازمان جهاد کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری، شهرکرد، ایران.

4 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران.

5 دانشجوی دکتری، گروه مهندسی آبیاری و آبادانی، دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.

10.22125/iwe.2023.387366.1710

چکیده

افزایش تقاضا برای آب منجر به بهره‌برداری بیش‌ازحد آب‌های زیرزمینی و کاهش کیفیت این منابع شده است. پایش کیفیت آب‌های زیرزمینی از نظر عوامل محیطی و اقتصادی بسیار مهم است. شاخص‌های مربوطه، کیفیت آب را به‌ عنوان یک عدد مشخص نشان می‌دهند تا نمایش مفیدی از کیفیت کلی آب برای یک هدف معین ارائه و همچنین درک مؤثری از اطلاعات کیفی آب را امکان‌پذیر نماید. هدف پژوهش حاضر، تجزیه ‌و تحلیل وضعیت کیفی آب‌های زیرزمینی شهرستان خانمیرزا، لردگان، بروجن، اردل و کیار بر مبنای شاخص‌های WQI و GWQI بر اساس موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران (ISIRI) و استاندارد سازمان جهانی بهداشت (WHO) است. در این پژوهش 28 نمونه از آب زیرزمینی (چاه) از نقاط مختلف در شهرستان خانمیرزا، لردگان، بروجن، اردل و کیار در بازه زمانی 1400-1399 برداشت شده و 10 پارامتر کیفی HCO3، K، pH، TDS، EC، Ca، Na، Mg، Cl و SO4 مورد آنالیز شیمیایی قرار گرفت. با استفاده از روش درون‌یابی وزن‌دهی عکس فاصله در منطقه مورد مطالعه، نقشه پهنه‌بندی شاخص‌های فوق تهیه شد. نتایج نشان داد که بر طبق شاخص‌های WQI و GWQI اکثر نمونه‌ها در طبقه با کیفیت قابل ‌قبول قرار گرفتند. با بررسی همبستگی پیرسون بین شاخص‌های WQI و GWQI و پارامترهای مورد استفاده، مشخص شد، دو پارامتر TDS و EC با ضرایب 0/982 و 0/989 بیشترین میزان همبستگی را در سطح معنی‌داری یک درصد با شاخص WQI دارند. همچنین پارامترهای TDSو Ca با ضرایب 0/975 و 0/979 بیشترین همبستگی را با شاخص GWQI در سطح معنی‌داری یک درصد دارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Qualitative Assessment of Groundwater for Drinking Purposes Based on Water Quality Indicators

نویسندگان [English]

  • Seyed Mohammadreza Hosseini-Vardanjani 1
  • Mojtaba Khoshravesh 2
  • Hajar Taheri Sudejani 3
  • Marzieh Ghahreman Shahraki 4
  • Masoud Pourgholam-Amiji 5
1 Ph.D. Student, Water Engineering Department, Faculty of Agricultural Engineering, Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University, Sari, Iran
2 Associate Professor, Water Engineering Department, Faculty of Agricultural Engineering, Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University, Sari, Iran
3 Ph.D. Graduated, Department of Water Engineering, College of Agricultural Engineering, Esfahan University of Technology, and Water and Soil Expert, Organization of Agriculture Jihad of Chaharmahal and Bakhtiari Province, Shahrekord, Iran.
4 MS.c. Graduated, Department of Water Engineering, Faculty of Agriculture, University of Shahrekord, Shahrekord, Iran.
5 Ph.D. Candidate, Department of Irrigation and Reclamation Engineering, College of Agriculture and Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran.
چکیده [English]

The purpose of this research is to analyze the quality of groundwater in Khanmirza, Lordegan, Borujen, Ardal, and Kiar cities based on WQI and GWQI indicators based on the Iran Standard and Industrial Research Institute (ISIRI) and World Health Organization (WHO) standard. In this research, 28 samples of groundwater (wells) were collected from different places in Khanmirza, Lordegan, Borujen, Ardal, and Kiar cities from 2020 to 2022 and 10 qualitative parameters HCO3, K, pH, TDS, EC, Ca, Na, Mg, Cl, and SO4 were chemically analyzed in the laboratory. After analyzing the data, the spatial distribution map of the index was prepared for the study area by using the inverse distance weighting interpolation method. The results showed that according to GWQI and WQI indicators, most of the samples were in the good quality category. By examining the Pearson correlation between WQI and GWQI indices and the parameters used, it was found that the two parameters TDS and EC with coefficients of 0.982 and 0.989 have the highest correlation at a significant level of 1% with the WQI index. Also, TDS and Ca parameters with coefficients of 0.975 and 0.979 have the highest correlation with the GWQI index at a significant level of 1%. The results of this research have shown that the combined use of GIS, WQI, and GWQI indicators in evaluating the quality of groundwater and their spatial distribution in the studied area is useful and effective in selecting water resources for drinking purposes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Correlation
  • Groundwater
  • Water Quality Index
  • Zoning