بررسی حساسیت روش ژئوالکتریک در مکان یابی مناسب سدهای زیر زمینی مناطق کویری (مطاله موردی: حوزه آبخیز سامون جهر استان کرمان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد بخش تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمان، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی،

2 استادیار پژوهشی بخش تحقیقات حافظت خاک و آبخیزداری، مرکز تحقیقات، آموزش کشاورزی و منابع طبیعی کرمان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرمان، ایران

3 استادیار پژوهشی بخش تحقیقات حافظت خاک و آبخیزداری، مرکز تحقیقات، آموزش کشاورزی و منابع طبیعی کرمان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج

10.22125/iwe.2023.378942.1696

چکیده

برداشت‌های ژئوالکتریک در محل تنگه سامون جهر در استان کرمان طی دو مرحله صورت گرفت و در مجموع تعداد 19 سونداژ الکتریک با فواصل متفاوت در محدوده پروژه به انجام رسید. سپس داده‌های بدست آمده با استفاده از نرم افزار (IPI2WIN)مورد پردازش قرار گرفته و در نهایت نتایج پردازش شده تفسیر گردیده است. پس از تهیه نقشه های زمین شناسی، شیب و کاربری اراضی هر منطقه و تلفیق آنها در نرم افزار ArcGIS، با استفاده از منطق بولین، مناطقی که از نظر زمین شناسی، شیب وکاربری اراضی مناسب احداث سد زیرزمینی می باشند در یک نقشه تلفیق مشخص گردید. نتایج نشان داد با توجه به نتایج سونداژهای ژئوالکتریک و شواهد صحرایی سنگ کف در محل گزینه پیشنهادی از نوع رس متراکم دارای املاح فراوان می‌باشد عمق برخورد به سنگ کف نیز حداقل 5/4 متر و حداکثر 17 متر اندازه‌گیری شده است. بر روی سنگ بستر یک لایه آبرفت رودخانه‌ای قرار دارد که به دو افق آبدار و خشک تقسیم می‌شود. البته با توجه به تغییرات افقی در رسوبگذاری رسوبات بستر رودخانه، لایه آبرفت رودخانه‌ای خود شامل توالی لایه‌هایی با دانه‌بندی و نفوذپذیری متفاوت می‌باشند که دارای گسترش محدودی می‌باشند. با توجه به داده‌های ژئوالکتریک و نیز نقشه توپوگرافی سنگ بستر محل‌های پیشنهادی منطبق بر مقاطع L6 وL8 برای احداث سد زیرزمینی مناسب تر می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the sensitivity of geoelectric method in suitable locating of underground dams in desert areas (Case study: Samon Jahr watershed in Kerman province)

نویسندگان [English]

  • najmeh haj seyed ali khani 1
  • Hamzeh saeediyan 2
  • alijan Abkar 3
1 Master of Soil Conservation and Watershed Management Research Department, Kerman Agricultural and Natural Resources Research Center, Agricultural Education and Extension Research Organization, Kerman, Iran
2 Professor, Department of Soil Conservation and Watershed Management Research, Kerman Agricultural and Natural Resource Research Center, Agricultural Research, Education and Extension Organization, Kerman, Iran
3 Resistant Professor, Department of Soil Conservation and Watershed Management Research, Kerman Agricultural and Natural Resource Research Center, Agricultural Research, Education and Extension Organization, Kerman, Iran.
چکیده [English]

Geoelectric harvesting was carried out in The Sammon-Jagr Strait in Kerman province in two stages and a total of 19 electric sondages with different distances were carried out in the area of the project. Then, the obtained data were processed using IPI2WIN software and finally the processed results were interpreted. After preparing geological, slope and land use maps of each region and combining them in ArcGIS software, using Boolean logic, areas that are geologically, slope and land use suitable for underground dam construction were identified in a hybrid map. The results showed that according to the results of geoelectric sondages and field evidences, the bet stone at the proposed option area has dense clay with many salts. And the depth of impact to the bet stone is measured at least 4.5 meters and a maximum of 17 meters. On the bed stone is a river alluvial layer which is divided into wet and dry horizons. Of course, due to horizontal changes in sedimentation of river bed sediments, river alluvial layers include sequences of layers with different aggregation and permeability that have limited expansion. According to the geoelectric data and topographic map of bed stone, the proposed sites are more suitable for the construction of underground dam in accordance with L6 and L8 sections.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Desert
  • Underground dam
  • Samon -Jahr watershed
  • bed stone