بررسی کارایی گیاه پالایی در حذف شوری آب در تالاب مصنوعی جریان سطحی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه گنبد کاووس، ایران

2 دانشیار گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه گنبد کاووس، ایران

3 دانشیار گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه و فنی مهندسی، دانشگاه گنبد کاووس، ایران

4 استاد، گروه علوم خاک، دانشکده کشاورزی ، دانشگاه ارومیه ایران،

10.22125/iwe.2023.375655.1692

چکیده

در این پژوهش به بررسی کارایی گیاه جگن در حذف شوری آب در تالاب مصنوعی جریان سطحی پرداخته شد. در این پژوهش، نُه عدد سامانه ساخته‌شد و جریان آب شهری، به صورت پیوسته، از آذر 1399 تا خردادماه 1400 برقرار شد. همه سامانه‌ها به صورت کشت در خاک و با تراکم‌های مختلف 10، 20، 30 و 40 سانتیمتر کاشته شد. زمان ماند هیدرولیکی انتخاب شده 5 روز بود و برای هر زمان ماند این آزمایش در سه مرحله، به مدت شش ماه، تکرار شد. غلظت کلسیم، منیزیم، پتاسیم، کلر، کربنات، بیکربنات و EC ورودی به سامانه‌ها و خروجی از آن‌ها اندازه گیری و تغییرات غلظت با استفاده از نرم افزار آماری SAS، مقایسه شد. نتایج مقایسه میانگین تراکم کشت گیاه، تغییرات دما، ماه و اثر متقابل آن‌ها در کارآیی حذف پارامترهای شوری در سطح اطمینان 95 درصد معنادار مشاهده شد. مقایسه میانگین اثر دما بر حذف شوری نشان دهنده تفاوت معنی‌داری بین بازدهی حذف شوری در بعضی از ماه‌های سال بود. اثر متقابل نشان داد که بیشترین بازدهی حذف شوری برابر 75/17 درصد در زمان ماند پنج روز در سامانه کشت در خاک و در تیرماه به‌دست‌آمد. با توجه به نتایج می‌توان گفت بزرگترین میانگین برای پارامتر EC در ماه آذر و در تراکم 40 سانتی‌متر اتفاق افتاده‌است و کمترین مقدار میانگین برای تراکم 20 سانتی متر در فروردین اتفاق افتاده ‌است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A Study on the efficiency of phytoremediation in removing water salinity in artificial surface wetland

نویسندگان [English]

  • mohsen jahanee 1
  • Masoumeh Farasat 2
  • ali satarian 3
  • habib khodaverdiloo 4
1 M.SC. Graduate, department of Watershed management, Agricultural Faculty, Gonbad Kavous University
2 Associate professor, Department of Watershed management, Agricultural Faculty, Gonbad Kavous University
3 Associate professor, Department of Biology, Faculty of Basic Science, Gonbad Kavous University
4 Professor, Department of Soil Science, Urmia University, Urmia
چکیده [English]

Materials and methods: In this research, nine numbers of systems were built and urban water flow was established continuously from December 2019 to June 2014. All systems were planted in the soil with different densities of 10, 20, 30 and 40 cm. The selected hydraulic retention time was 5 days, and for each retention time, this experiment was repeated in three stages, for six months. The concentration of calcium, magnesium, potassium, chlorine, carbonate, bicarbonate and EC input to the systems and their output were measured and the concentration changes were compared using SAS statistical software.

Results: The comparison results of the average density of plant cultivation, changes in temperature, month, and their interaction in the efficiency of removing salinity parameters were observed to be significant at the 95% confidence level. Comparing the average effect of temperature on salinity removal showed a significant difference between the efficiency of salinity removal in some months of the year. The interaction effect showed that the highest salinity removal efficiency equal to 17.75% was obtained in the retention time of five days in the soil cultivation system and in July.

Conclusion: According to the results, it can be said that the highest average for the EC parameter occurred in December at a density of 40 cm and the lowest average value for a density of 20 cm occurred in April.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Artificial wetland
  • Salinity
  • Crop density
  • Retention time
  • Swamp palm