بررسی اثر سرعت چرخش، عامل چرخش و مدت زمان آبیاری بر تلفات تبخیر و بادبردگی آبپاش‌های کشاورزی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی‌ارشد گروه علوم و مهندسی آب، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران.

2 کارشناسی‌ارشد گروه آبیاری و آبادانی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 کارشناس آب منطقه‌ای استان کردستان، سنندج، ایران.

4 دانشیار گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران.

5 عضو هیئت علمی دانشگاه کردستان / دانشکده کشاورزی / گروه مهندسی آب

10.22125/iwe.2023.381413.1700

چکیده

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی اثر عامل چرخش، سرعت چرخش و مدت زمان آبیاری بر تلفات تبخیر و بادبردگی (WDEL) آبپاش‌های ضربه‌ای و چرخ‌دنده‌ای می‌باشد. آزمایش‌ها در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه کردستان و در محدوده‌ای به مساحت 3600 متر مربع به روش آبپاش منفرد روی دو آبپاش ضربه‌ای کامت R8 و چرخ‌دنده‌ای لاکسور انجام شد. نتایج نشان داد: 1- تا سرعت باد Km/h 5/11 و دمای هوای 40 درجه سانتی‌گراد، اختلاف معنی‌داری بین WDEL آبپاش‌های ضربه‌ای و چرخ‌دنده‌ای وجود ندارد 2- متوسط WDEL آبپاش کامت در سرعت باد کم %5/8 و لاکسور %4/10 و اختلاف آنها معنی‌دار نبود. با افزایش سرعت باد از کم به ملایم، متوسط افزایش WDEL آبپاش کامت، %125 و لاکسور، %21 و اختلاف آنها معنی‌دار شد (P<0.05) 3- در هر دو آبپاش، با افزایش فشار کارکرد، WDEL افزایش پیدا کرد، اما این افزایش معنی‌دار نبود. 4- در هر دو آبپاش با افزایش کمبود فشار بخار اشباع، WDEL افزایش می‌یابد اما این افزایش فقط در آبپاش کامت و در بازه زیاد معنی‌دار بود (P<0.05). 5- با افزایش مدت‌زمان آبیاری از یک ساعت به سه ساعت، WDEL کامت 24 درصد کاهش یافت 6- با افزایش سرعت چرخش آبپاش از 5/1 دور در دقیقه به 5/3 دور در دقیقه %4/13، WDEL کامت کاهش یافت. به طور کلی آبپاش ضربه‌ای کامت پتانسیل WDEL بیشتری نسبت به آبپاش چرخ‌دنده‌ای لاکسور داشت و همچنین در رخدادهای آبیاری کشاورزان، میزان WDEL، کمتر از مقادیر گزارش شده تحقیقات می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the effect of rotation speed, rotation factor, and irrigation duration on wind drift and evaporation losses of agricultural sprinklers

نویسندگان [English]

  • Neda Karimi 1
  • Darya Dehghan 2
  • shaho Moloudi 3
  • Adel Siosemardeh 4
1 Department of water Engineering, faculty of Agriculture, University of Kurdistan, Sanandaj, Iran
2 Department of Irrigation and Reclamation Engineering, University of Tehran
3 Expert of Regional Water Company of Kurdistan, Sanandaj, Iran
4 Associate Professor, Department of Plant Production and Genetics, University of Kurdistan, Sanandaj
چکیده [English]

The main purpose of this research is to investigate the effect of rotation factor, rotation speed and irrigation duration on Wind Drift and Evaporation Losses (WDEL) of impact and gear driven sprinklers. Experiments were carried out in the research farm of Kurdistan University and in an area of 3600 m2 by single sprinkler method on two Komet R8 and Luxor sprinklers. The results showed: 1- Up to the wind speed of 11.5 km/h and the air temperature of 40 °C, there is no significant difference between the WDEL of sprinklers2- The average WDEL of Komet sprinkler in low wind speed is 8.5% and Luxor is 10.4% and their difference is not significant. With the increase of wind speed from low to moderate, increase in WDEL of Komet was 125% and Luxor was 21% and their difference was significant (P<0.05) 3- In both sprinklers WDEL increased with increasing working pressure, but this increasing was not significant 4- In both sprinklers, WDEL increases with the increase of vapor pressure deficit, but this increase was significant only in Komet and in the high range (P<0.05). 5- By increasing the irrigation duration from 1 h to 3 h, the WDEL of Komet decreased by 24%. 6- By increasing the sprinkler rotation speed from 1.5 Rpm to 3.5 Rpm, the WDEL of Komet decreased by 13.4%. In general, the Komet had more WDEL potential than the Luxor and in the irrigation events of farmers, the WDEL is lower than the reported values of the research.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sprinkler irrigation
  • Komet R8 sprinkler
  • Luxor sprinkler
  • types of sprinkler
  • application efficiency