دوره و شماره: دوره 14، شماره 1 - شماره پیاپی 53، مهر 1402 
اثر آبیاری بارانی با پساب ماهی بر عملکرد و اجزای عملکرد سیب‌زمینی

صفحه 132-147

10.22125/iwe.2023.370161.1687

زینب فتحی تیلکو؛ حمید زارع ابیانه؛ عیسی معروف پور؛ فرزاد حسین پناهی