تاثیر پارامترهای هندسی کانال و بافل در وضعیت فشار پایا در تیغه‌ی جداکننده‌ی جریان در کانال‌های واگرا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه مهندسی عمران، مهندسی آب و سازه‌های هیدرولیکی، واحد ارس، دانشگاه آزاد اسلامی،جلفا،ایران

10.22125/iwe.2022.365073.1677

چکیده

مطالعه‌ی حرکت سیالات با استفاده از روش‌های تجربی و تحلیلی یکی از زمینه‌های علمی است که امروزه مورد توجه قرارگرفته است. با به وجود آمدن روشهای کامپیوتری، بشر توانست پدیده‌های پیچیده‌تری را مورد مطالعه قرار دهد. یکی از زمینه‌های علمی که پیشرفت‌های زیادی در آن صورت گرفته‌است، دینامیک سیالات محاسباتی می‌باشد. در واقع دینامیک سیالات محاسباتی با استفاده از فناوری‌های جدید و توانمندی‌های محاسباتی، به بررسی رفتار سیال می‌پردازد. در دینامیک سیال، فشار پایا (فشار پیتوت) فشار استاتیک در یک نقطه‌ی پایا در جریان سیال است. در یک نقطه‌ی پایا سرعت سیال صفر است .در تحقیق حاضر، به بررسی فشار پایا در لبه‌ی تیغه‌ی جداکننده‌ی جریان در کانال‌های مستطیلی شکل، در 18 مدل با 2 زاویه‌ی بازشدگی، شکل بافل و چیدمان بافل متفاوت پرداخته شده‌است. نتایج مدلسازی نشان داده‌است که، کمترین میزان فشار پایا در کانال با زاویه‌ی بازشدگی 45 درجه و با حالت همگرا و فشار حداکثر در کانال با زاویه بازشدگی 60 درجه با نوع چیدمان زیگزاگ ایجاد شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Influence of Geometric Parameters of Channel and Baffle on Steady Stagnant Pressure in Flow Separating Blade in Divergent Channels

نویسنده [English]

  • Bahador Fatehi-Nobarian
Department of Civil Engineering of Hydraulic Structures, Aras Branch, Islamic Azad University, Jolfa, Iran
چکیده [English]

The study of fluid motion using experimental and analytical methods is one of the scientific fields that has been considered today. With the advent of computer methods, humans have been able to study more complex phenomena. One of the scientific fields in which many advances have been made is computational fluid dynamics. In fact, computational fluid dynamics studies fluid behavior using new technologies and computational capabilities. In fluid dynamics, stagnation pressure (Pitot pressure) is the static pressure at a stable point in the fluid flow at a stable point, the fluid velocity is zero. In the present study, the stagnant pressure at the edge of the flow separating blade in rectangular channels was investigated in 18 models with different opening angles, baffle shapes and baffle arrangements. The modeling results show that the lowest stagnant pressure in the channel is created with an opening angle of 45 degrees and with convergent mode,and the maximum pressure was created in the channel with an opening angle of 60 degrees with the zigzag arrangement type.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Stagnant Pressure
  • Baffle
  • Rectangular Channel
  • CFD Model
  • Divergent Channel
Ameur, H., 2021. Effect of Corrugated Baffles on the Flow and Thermal Fields in a Channel Heat Exchanger, Journal of Applied and Computational Mechanins, Vol.6. No.2.,pp. 209-218.
Bayon, A., D.Valero, R. García-Bartual, & P.A. López-Jiménez, 2016. Performance assessment of Open FOAM and FLOW-3D in the numerical modeling of a low Reynolds number hydraulic jump. Environmental Modelling & Software, 80, pp.322-335.
Cao, C., Z. Xu, J. Chai and Y. Li. 2019. Radial fluid flow regime in a single fracture under high hydraulic pressure during shear process. Journal of Hydrology, 579, pp.124-142.
FatehiNobarian, B., R. Panahi, and V. Nourani., 2022.Investigation of the Effects of Velocity on Secondary Currents in Semicircular Channels on Hydraulic Jump Parameters, Iranian Journal of Science and Technology, Transactions of Civil Engineering, Vol.46. pp.3351 -3359.https://doi.org/10.1007/s40996-021-00800-x
Gnani, F., H. Zare-Behtash, and K. Kontis, 2018. Effect of back-pressure forcing on shock train structures in rectangular channels, Acta Astronautica, 145, pp. 471-48.
Gnani, F., H. Zare-Behtash, and K. Kontis, 2016. Pseudo-shock waves and their interactions in high-speed intakes, Progress in Aerospace Sciences, 82, pp. 36-56.
Kang, D., 2015.Effect of Baffle Configuration on Mixing in a T-shaped, Micromachine. pp.765-777.
Maroussi, M. 2014. Analysis and design with Flow 3D software, Fadak Isatis Publishing, 5-1, in Persian.
Qasemzadeh, F. 1394. Simulation of hydraulic problems in FLOW-3D, Noavar Publishing, 18-13, in Persian.
Saha,S., P. Biswas, S. Nath, and L. Singh, 2020. Numerical Simulation of Newtonian Fluid flow through a suddenly contracted rectangular channel with two different types of baffle plates, Methodologies and Application, pp.9873-9885.
Yusuf, Y., Sh. Ansari, M.  Bayans, R. Sabbagh,  M. El Hassan1  and S. David Nobes, 2018. Study of Flow Convergence in Rectangular Slots using Particle Shadowgraph Velocimetry.