بررسی اثر مقادیر آبیاری و سوپر جاذب بر عملکرد و اجزای عملکرد آلوئه‌ورا در شهرستان امیدیه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو دکتری ،گروه آبیاری و زهکشی، دانشکده مهندسی آب و محیط زیست، دانشگاه شهید چمران اهواز ، اهواز، ایران

2 استاد،گروه آبیاری و زهکشی، دانشکده مهندسی آب و محیط زیست، دانشگاه شهید چمران اهواز ، اهواز، ایران

3 دانشیار،گروه آبیاری و زهکشی، دانشکده مهندسی آب و محیط زیست، دانشگاه شهید چمران اهواز ، اهواز،ایران

4 استاد،گروه زراعت و تولیدات گیاهی ، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز ، اهواز، ایران

چکیده

آلوئه‌ورا (Aloe vera L.) از جمله گیاهان دارویی و چندساله است که در مناطق خشک و نیمه‌خشک کشت می‌شود. گرچه این گیاه نسبت به کم‌آبیاری نسبتاً مقاوم است ولی در شرایط کشت تجاری لازم است به تأمین آب آبیاری در طول فصل رشد توجه شود. با توجه به اهمیت این موضوع، تحقیق حاضر به منظور بررسی اثر مقدار آب آبیاری (I1: 50، I2: 75 و I3: 100 درصد نیاز آبی) و سوپرجاذب از نوع تراوا-220 (A1: صفر، A2: 5 و A3: 10 گرم در هر کیلوگرم خاک) بر عملکرد و اجزای عملکرد آلوئه‌ورا انجام شد. در این تحقیق از مدل آماری به صورت کرت‌های نواری خرد شده در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در لایسیمتر و در قالب سه تکرار، سه تیمار آبیاری، و سه تیمار سوپرجاذب مورد آزمایش قرار گرفتند و محصول در دو نوبت پاییز 1399 (از اردیبهشت 1399 تا اول اذر 1399) و بهار 1400 (از اول آذر 1399 تا 30 اردیبهشت 1400) برداشت شد. آزمایش در یک مزرعه تحقیقاتی در شهرستان امیدیه با طول جغرافیاییˊ37 ̊30 و عرض جغرافیایی '49 ̊49 انجام شد. طول برگ، عرض برگ، وزن برگ، تعداد برگ و تعداد پاجوش در برداشت دوم به ترتیب 8/26، 1/25، 5/25، 0/27، 1/24 و 5/17 درصد نسبت به برداشت نخست بیشتر بود. افزایش مصرف سوپرجاذب سبب افزایش طول برگ شد. اختلاف بین طول برگ در دو تیمار A3 و A2 حدود 4/3 درصد و بین دو تیمار A3 و A1 حدود 9/6 درصد به دست آمد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the Effect of Irrigation and Superabsorbent Amounts on Aloe Vera Yield and Yield Components In Omidiyeh City

نویسندگان [English]

  • hossein hamidi 1
  • Saied bromand nasab 2
  • abd ali naseri 2
  • MOHAMMAD ALBAJI 3
  • MUSA MESKARBASHEE 4
1 1Phd Student, Irrigation and Drainage Dept., Faculty of Water and Environmental Engineering, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran.
2 Professor, Irrigation and Drainage Dept., Faculty of Water and Environmental Engineering, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran.
3 Associate Professor, Irrigation and Drainage Dept., Faculty of Water and Environmental Engineering, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran.
4 Professor, Faculty of Agriculture, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran.
چکیده [English]

Aloe vera L. is one of the medicinal and perennial plants, which is cultivated in arid and semi-arid regions. Although this plant is relatively resistant to lack of irrigation, but in the conditions of commercial cultivation, it is necessary to pay attention to the supply of irrigation water during the growing season. Due to that, the present study was conducted in order to investigate the effect of the amount of irrigation water (I1: 50, I2: 75 and I3: 100% of water requirement) and Trava 2020 superabsorbent (A1: zero, A2: 5 and A3: 10 grams per kilogram soil) on the yield and yield components of Aloe vera. These treatments were applied in three replications and the crop was harvested in two times include: autumn 2020 and spring 20201. The experiment was carried out in a research farm in Omidiye city with longitude 30°37’ and latitude 49°49’. Leaf length, leaf width, leaf weight, number of leaves and number of offset in the second harvest were 26.8%, 25.1%, 25.5%, 27.0%, 24.1% and 17.5% more than the first harvest. Increasing the consumption of superabsorbent caused an increase in leaf length. The difference between the leaf length in two treatments A3 and A2 was about 3.4% and between two treatments A3 and A1 was about 6.9%. With the increase of superabsorbent consumption, the leaf width increased so that its value reached from 79 mm in A1 treatment to 83 mm in A3 treatment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dehydration
  • Deficit irrigation
  • Gel weight
  • Water stress
  • Yellow patience
احمدی، 1393. اثر زئولیت بر حاصلخیزی و کاهش آبشویی نیترات از خاک شور تحت کشت زعفران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه بیرجند.
احمدی، م.، خاشعی سیوکی، ع.، شهیدی، ع. 1393. تأثیر آب مغناطیسی و نوع زئولیت طبیعی کلینوپتیلولایت بر مولفه‌های رشد لوبیای سبز (Phaseolus vulgaris L). آبیاری و زهکشی ایران. 8(2-46): 401-393.
اگدرنژاد، ا.، ابراهیمی‌پاک، ن. ع.، تافته، آ.، احمدی، م. 1397. برنامه‌ریزی آبیاری کلزا با استفاده از مدل AquaCrop در دشت قزوین. مدیریت آب در کشاورزی. 5(2-10): 64-53.
حضرتی، س.، طهماسبی سروستانی، ز.، و صادقی بختوری، ا. 1396. ارزیابی اثر زئولیت بر گیاه دارویی صبر زرد (Aloe barbadensis Miller.) رشد کرده در شرایط تنش آبی. تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران. 33(4): 551-535.
 خاشعی‌سیوکی و احمدی، 1394. زئولیت‌ها؛ معرفی، خواص و کاربرد آن، انتشارات دانشگاه بیرجند.
سرطاوی، ک.، 1385. کاشت گیاه دارویی صبر زرد. مدیریت ترویج و مشارکت مردمی با همکاری مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی بوشهر، 16 صفحه.
کدوری، م. ر.، شریفی عاشورآبادی، ا.، و غنچه‌ای، م. 1393. بررسی تأثیر زمان کاشت بر استقرار و سازگاری گیاه صبر زرد (Aloe vera L.) در دو منطقه شهداد کرمان. تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران. 185-174.
یزدانی، د.، رضایی، م. ب.، کیان‌بخت، س.، و خسروانی، س. 1385. مروری بر جنبه‌های مختلف گیاه صبر زرد. گیاهان دارویی. 5 (19): 8-1.
یعقوب‌زاده، م.، احمدی، م.، برومند نسب، س.، و حقایقی مقدم، س. ا. 1395. اثر تغییر اقلیم بر روند تغییرات تبخیر-تعرق در طی دوره رشد گیاهان مزارع آبی و دیم با استفاده از مدل‌های AOGCM، پژوهش آب در کشاورزی. 30 (4): 523-511.
یعقوب‌زاده، م.، احمدی، م.، سیدکابلی، ح.، زمانی، غ.، و امیرآبادی‌زاده، م. 1396. ارزیابی اثر تغییر اقلیم بر خشکسالی کشاورزی به کمک شاخص‌های ETDI و SPI، پژوهش‌های حفاظت آب و خاک. 24 (4): 61-43.
Abad, M., P. Noguera, R. Puchades, A. Maquieira and V. Noguera. 2002. Physico-chemical and chemical properties of some coconut dusts for use as a peat substitute for containerized ornamental plants. Bioresour. Technol. 82: 241-245.
Allen, R.G., Pereira, L.  S., Raes, D., and M., Smith.  1998.  Crop evapotranspiration: guidelines for computing water requirements. FAO Irrigation and Drainage Paper No 56, FAO, Rome.
Cousins, S.R.  and Witkowski, E.T.F., 2012.  African aloe ecology:  A review.  Journal of Arid Environments, 85: 1-17.
Delatorre-Herrera, J., Delfino, I., Salinas, C., Silva, H. and Cardemil, L., 2010. Irrigation restriction effects on water use efficiency and osmotic adjustment in Aloe vera plants (Aloe barbadensis Miller). Agricultural Water Management, 97: 1564-1570.
Doorenbos, J., and A.H. Kassam. 1979. Yield response to water. FAO irrigation and drainage paper 33. Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome.
Genet, W.B.  M.  and C.A.M.  Van Schooten.  1992.  Water requirement of Aloe Vera in a dry Caribbean climate, Journal of Irrigation Science. 13:81-85.
Hazrati-Yadekori, S.  and Tahmasebi-Sarvestani, Z., 2012.  Effects  of  different  nitrogen  fertilizer  levels and  hormone  benzyl  adenine  (BA)  on  growth  and ramet  production  of Aloe  vera L.  Iran.  Iranian Journal of Medicinal and Aromatic Plants, 28(2): 210-223.
Hernandez, L.R., R. Rodriguez-Garcia, D.J. de Rodriguez and J.L. Angulo-Sanchez. 2002. Aloe vera response to plastic mulch and nitrogen. Purdue University, pp. 570-574.
Herrera, A., 2009. Crassulacean acid metabolism and fitness under water deficit stress:  If not for carbon gain, what is facultative CAM good for? Annals of Botany, 103: 645-653.
Hossein, S.M., Omrani Nejad, A. and A. Rezvani Aghdam. 2015. Investigation of different irrigation regimes on the morphological facors of Aloe vera. Intl. J. Agri. Crop Sci. 8 (3): 412-418.
Lüttge, U., 2004. Ecophysiology of crassulacean acid metabolism (CAM). Annals of Botany, 93: 629-652.
Morton, J. F., 1961.  Folk uses and commercial exploitation of Aloe leaf pulp.  Economic Botany, 15(4): 311-319.
Nobel, P.S. 1997. Root distribution and seasonal production in the northwestern Sonoran Desert for a C-3 subshrub, a C-4 bunchgrass, and a CAM leaf succulent. Am. J. Bot. 84: 949–955.
Paez, A., Michael Gebre, G., Gonzalez, M.E.  and Tschaplinski, T.J., 2000.  Growth, soluble carbohydrates, and aloin concentration of Aloe vera plants exposed to three irradiance levels. Environmental and Experimental Botany, 44: 133-139.
Ray, A.  and Gupta, S.D., 2013.  A  panoptic  study  of antioxidant  potential  of  foliar  gel  at  different harvesting regimens of Aloe vera L. Industrial Crops and Products, 51: 130-137.
Rodríguez-García, R., Rodríguez, D.J. De Gil-Marín, J.A., Angulo-Sánchez, J.L. and Lira-Saldivar, R.H., 2007. Growth, stomatal resistance, and transpiration of Aloe vera under different soil water potentials. Industrial Crops and Products, 25: 123-128.
Saks, Y., Ish, S. and Gordon, N., 1995. Aloe vera L, potential crop for cultivation under condition of low temperature winter and basalt soils. Industial Crops and Products, 4(2): 85-90.
Salighehdar F, Safari A R, Molaahmad Nalousi A, and Avestan S. 2016. The effect of different ratios of peat and perlite on quantitative and qualitative characteristics of Aloe vera grown in hydroponic system. JSPI. 7 (2) :113-124.
Silva, H., Sagardia, S., Seguel, O., Torres, C., Tapia, C., Franck, N. and Cardemil, L., 2010.  Effect  of water  availability  on  growth  and  water  use efficiency  for  biomass  and  gel  production  in Aloe vera (Aloe barbadensis M.).  Industrial Crops and Products, 31: 20-27.
Winter, K., Aranda, J.  and Holtum, J.A.M., 2005. Carbon isotope composition and water-use efficiency in plants with crassulacean acid metabolism. Functional Plant Biology, 32: 381-388.