امکان سنجی استقرار تعاونی های آب بران در شرایط خشکسالی با رویکرد کارآفرینانه در منطقه سیستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی، دانشگاه سیستان و بلوچستان

2 استادیار مدیریت کارآفرینی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

3 گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربت‌حیدریه، تربت‌حیدریه

10.22125/iwe.2023.380398.1698

چکیده

در دو دهه اخیر منطقه سیستان از شرایط خشکسالی رنج می برد. نوسانات رودخانه هیرمند و مدیریت ناصحیح منابع آب در این منطقه سبب تشدید بحران آبی گردیده است. در این شرایط، یکی از راه حل هایی که بسیار می تواند به برون رفت از شرایط بحرانی آبی کمک نماید، تعاونی آب بران و آبیاری مشارکتی است. از این رو در این پژوهش امکان سنجی استقرار تعاونی های آب بران در شرایط خشکسالی در منطقه سیستان با رویکرد کارآفرینانه مورد توجه است. برای تحقق هدف مذکور از مدل شباهت به گزینه ایده آل تخت منطق فازی استفاده گردیده است. برای جمع آوری اطلاعات لازم، از طریق مصاحبه و تکمیل پرسشنامه از کارشناسان، خبرگان و کشاورزان استفاده گردید. جهت مدلسازی و حل مدل از نرم افزار MCDMSolver.2018 استفاده شد. در این پژوهش بر اساس سه شاخص اقتصادی، اجتماعی و نگرشی، زیر شاخص ها به 12 مورد تقسیم بندی شد و نهایتاً 3 گزینه مورد بررسی، نظام سنتی، نظام تعاونی تولید، نظام تعاونی روستایی اولویت بندی و رتبه بندی شدند. نتایج پژوهش نشان داد که نظام تعاونی تولید با وزن 56/0 در رتبه نسخت قرار گرفت. در جایگاه دوم نظام تعاونی روستایی با ورن 40/0 و نظام سنتی با وزن 29/0 در جایگاه آخر قرار گرفته است. با توجه به نتایج بدست آمده، می بایست نظام تعاونی آب‌بران در قالب نظام های تولید و روستایی مورد توجه ویژه قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Feasibility of Implementing Water Cooperatives in Drought-Prone Conditions with an Entrepreneurial Approach in Sistan Region, Iran

نویسندگان [English]

  • Ali Sardar Shahraki 1
  • Mohim Tash 2
  • Morteza Yaqubi 3
1 Department of Agricultural Economics, University of Sistan and Baluchestan.
2 Assistant Professor of Entrepreneurship Management, University of Sistan and Baluchestan, Zahedan, Iran
3 Agricultural Economics, University of Torbat Heydarieh, Torbat Heydarieh, Iran
چکیده [English]

In the last two decades, Sistan region has been suffering from drought conditions. The fluctuation of the Hirmand River and the incorrect management of water resources in this region have caused the water crisis to intensify. In this situation, one of the solutions that can help to get out of the critical water situation is cooperative irrigation. Therefore, in this research, the feasibility of establishing water harvesting cooperatives in drought conditions in Sistan region with an entrepreneurial approach is considered. To achieve the mentioned goal, the model of similarity to the ideal option of the fuzzy logic bed has been used. To collect the necessary information, experts, experts and farmers were used through interviews and questionnaires. MCDMSolver 2018 software was used for modeling and solving the model. In this research, based on three economic, social, and attitudinal indicators, the sub-indices were divided into 12 items, and finally, the three options examined, the traditional system, the production cooperative system, and the rural cooperative system were prioritized and ranked. The results of the research showed that the production cooperative system with a weight of 0.56 was placed in the rejection rank. In the second place is the rural cooperative system with a weight of 0.40 and the traditional system with a weight of 0.29 is in the last place. According to the obtained results, water cooperative system should be given special attention in the form of production and rural systems.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cooperative
  • Cooperative Irrigation
  • Drought
  • Sistan
  • Entrepreneurial Approach