تعیین شاخص تنش آبی گیاه نیشکر در دو روش آبیاری سطحی و آبیاری قطره ای زیر سطحی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی، دانشکده مهندسی آب و محیط زیست، دانشگاه شهیدچمران اهواز، ایران

2 دانشیار گروه آبیاری و زهکشی، دانشکده مهندسی آب و محیط زیست، دانشگاه شهید چمران اهواز،ایران

3 استاد گروه آبیاری و زهکشی، دانشکده مهندسی آب و محیط زیست، دانشگاه شهیدچمران اهواز،ایران

4 مدیرگروه تحقیقات آبیاری و زهکشی، مؤسسه تحقیقات و آموزش توسعه نیشکر و صنایع جانبی خوزستان

10.22125/iwe.2023.351906.1651

چکیده

با استفاده از دمای پوشش سبز گیاه پارامتری کاربردی تحت عنوان شاخص تنش آبی گیاه تعیین گردید که این شاخص یکی از روش‌های بررسی وضعیت آّب مورد نیاز گیاه می‌باشد و می‌توان از آن به‌عنوان یک ابزار مناسب جهت مدیریت آبیاری در مزرعه استفاده کرد. لذا این تحقیق با هدف تعیین شاخص تنش آبی گیاه نیشکر در دو روش آبیاری سطحی (CI) و آبیاری قطره‌ای زیرسطحی (SDI) در ایستگاه تحقیقاتی شماره یک مؤسسه تحقیقات و آموزش توسعه نیشکر و صنایع جانبی خوزستان، برای خردادماه در سال 1401 انجام شد. مزارع شامل کشت بازرویی سوم (Ratoon 3)، از نوع واریته CP69-1062و با چهارتکرار در هر دو روش انتخاب شد. ابتدا معادله خط مبنای بالا و پایین برای روش آبیاری سطحی در خردادماه به‌ترتیب (Tc-Ta)ul=1.7 و (Tc-Ta)ll=1.27-0.09VPD تعیین شد. سپس با استفاده از معادلات خطوط مبنای روش آبیاری سطحی، متوسط شاخص تنش آبی گیاه برای روش آبیاری قطره‌ای زیرسطحی و آبیاری سطحی در خردادماه به‌ترتیب 28/0 و 66/0 محاسبه شد و معادله‌ی به‌منظور برنامه‌ریزی آبیاری گیاه نیشکر در خردادماه ارائه گردید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Determination of water stress index of sugarcane in two methods of surface irrigation and sub-surface drip irrigation

نویسندگان [English]

  • Mohsen Akbari chamani 1
  • Amir Soltani Mohammadi 2
  • Saied bromand nasab 3
  • ali sheini dashtegol 4
1 M.Sc Student of Irrigation and Drainage, Faculty of Water and Environmental Engineering, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran
2 Associate Professor of Irrigation and Drainage, Faculty of Water and Environmental Engineering, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran
3 Professor of Irrigation and Drainage, Faculty of Water and Environmental Engineering, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran.
4 Director of Irrigation and Drainaing Reaearch, Khuzestan Sugarcane Research and, Training Institute, Dependent on Sugarcane and Agro Industries Company
چکیده [English]

By using the temperature of the canopy cover of the plant, a practical parameter called the crop water stress index (CWSI), it was determined that this index is one of the methods of checking the water requirement of the plant and it can be considered as a suitable tool for irrigation management in the field. Therefore, this research was carried out with the aim of determining the water stress index of sugarcane in two methods of surface irrigation (CI) and subsurface drip irrigation (SDI) at research station number one of Khuzestan Research and Training Institute for Development of Sugarcane and Related Industries, in June 2022. The fields included the third field culture (Ratoon 3), of the CP69-1062 variety, and were selected with four repetitions in both methods. First, the equation of upper and lower base lines for the surface irrigation method was determined as (Tc-Ta)ul=1.7 and (Tc-Ta)=-0.09VPD+1.27, respectively. Then, using the equations of the lines based on the surface irrigation method, the average of crop water stress index for subsurface drip irrigation method and surface irrigation was calculated as 0.28 and 0.66, respectively, and the equation was presented according to the irrigation scheduling of the Sugarcane in June.

کلیدواژه‌ها [English]

  • CWSI
  • Leaf temperature
  • Sugarcane
  • Upper and lower baselines