ارزیابی تغییرات اقلیمی با استفاده از برون‌داد مدل‌های CMIP6 (مطالعۀ موردی: دشت کاشان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه بیابان زدایی، دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین، دانشگاه کاشان، ایران

2 دانشیار، گروه بیابان‌زدایی، دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین، دانشگاه کاشان، ایران

3 دکتری، گروه مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه سمنان

10.22125/iwe.2023.383176.1704

چکیده

هدف از مطالعه، ارزیابی تغییرات پارامترهای دمای متوسط و بارش بااستفاده از مدل‌های گزارش ششم (CMIP6) IPCC تحت سناریوهای SSP (SSP1-2.6، SSP2-4.5 و SPP5-8.5) طی دورۀ 2100-2022 در دشت کاشان است. آمار مربوط به دمای متوسط و بارش از 7 ایستگاه‌ (کاشان، حسین‌آباد کویر، کامو، اردستان، علوی، نوش‌آباد و سن‌سن) در دشت کاشان با در نظر گرفتن دورۀ 30 سالۀ پایه (2014-1984) جمع‌آوری شد. هم‌چنین 7 مدل از بین مدل‌های گزارش ششم (CMIP6) انتخاب گردید. پس‌پردازش خروجی مدل‌ها با استفاده از روش نسبت‌گیری خطی انجام شد. برای تعیین دقت مدل‌ها از شاخص‌های ناش-ساتکلیف (NSE)، ریشه میانگین مربعات خطا (RMSE) و ضریب همبستگی (r) استفاده شد. با استفاده از آزمون من-کندال روند سالانۀ تغییرات بررسی شد. در نهایت، از میانگین برون‌داد دو مدل IPSL-CM6A-LR و BCC-CSM2-MR برای شبیه‌سازی تغییرات دمای متوسط و بارش در دورۀ آتی استفاده شد. براساس نتایج، در همۀ ایستگاه‎های مورد مطالعه بارش در دورۀ آتی در مقایسه با دورۀ پایه دارای روند کاهشی خواهد بود. دمای متوسط نیز در دورۀ آتی نسبت به دورۀ پایه افزایش خواهد یافت. به‌طوریکه شدت افزایش دما در ایستگاه‌های حسین‌آباد کویر، اردستان، نوش‌آباد و سن سن بیشتر از کاشان، کامو و علوی خواهد بود. باتوجه به شرایط پیش‌بینی شده ضروری است سیاست‌های جامع در زمینۀ سازگاری با تغییر اقلیم دشت کاشان مورد توجه قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigation of Climate Change Using CMIP6 Models Outputs (Case Study: Kashan Plain)

نویسندگان [English]

  • Mahdieh Afsharinia 1
  • Fatemeh Panahi 2
  • mohammad ehteram 3
1 PhD student, Department of Desertification, Faculty of Natural Resources and Earth Sciences, Kashan University, Iran
2 Associate Professor, Department of Desert Sciences Engineering, Faculty of Natural Resources and Earth Sciences, University of Kashan, Iran
3 PhD, Department of Water Engineering and Hydraulic Structures, Faculty of Civil Engineering, Semnan University, Iran
چکیده [English]

The aim of the study is to evaluate the changes of mean temperature and precipitation parameters using IPCC Sixth Report models (CMIP6) under SSP scenarios (SSP1-2.6, SSP2-4.5 and SPP5-8.5) during the period of 2022-2100 in Kashan Plain. The mean temperature and precipitation data was obtained from 7 stations (Kashan, Kavir-e-Hosseinabad, Kamu, Ardestan, Alavi, Noushabad and Sensen) in Kashan plain considering the base period of 30 years (1984-2014). Also, 7 models were selected from the models of the sixth report (CMIP6). The post-processing of the output of the models was carried out using the linear ratio method. Nash-Sutcliffe indices (NSE), root mean square error (RMSE) and correlation coefficient (r) were used to determine the accuracy of the models. The annual trend of changes was investigated using Mann-Kendall test. Finally, the mean of IPSL-CM6A-LR and BCC-CSM2-MR models outputs was used to simulate mean temperature and precipitation changes in the future period. According to the results, in all of the studied stations, precipitation in the coming period will have a decreasing trend compared to the base period. The mean temperature will also increase in the future period compared to the base period. In Kavir-e-Hossein Abad, Ardestan, Noush Abad and Sen Sen stations, the intensity of temperature increase will be higher than Kashan, Kamu and Alavi. According to the predicted conditions, it is necessary to pay attention to comprehensive policies in the field of adapting to climate change in Kashan Plain.

کلیدواژه‌ها [English]

  • temperature and precipitation
  • SSP scenarios
  • simulation
  • meteorological variables
  • linear Scaling