ارزیابی مدل SALTMED در برآورد بهره‌وری مصرف آب خیار‌گلخانه‌ای تیمارهای اختلاط خاک‌اره، تحت شرایط تنش‌رطوبتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استاد دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی مغان- دانشگاه محقق اردبیلی

10.22125/iwe.2023.381291.1699

چکیده

خیار (Cucumis sativus L) یکی از مهمترین تولیدات گلخانه‌ای در ایران و جهان محسوب می‌شود که به تغییرات رطوبت خاک بسیار حساس است. بهمنظور مدل‌سازی کارایی مصرف آب خیار گلخانه‌ای در شرایط رژیم رطوبتی در تیمارهای خاک‌اره، آزمایشی در قالب طرح بلوک‌های کاملاً تصادفی با سه تکرار انجام شد. تیمارها شامل تیمار بدون خاک‌اره (S0) و ترکیب اختلاط 5 (S1)، 10 (S2) و20(S3) درصد خاکاره بود و تنش‌های رطوبتی در سطوح بدون تنش(I1) و 45 (I2) و 65 (I3) درصد ظرفیت زراعی منظور گردید. نتایج نشان داد، با استفاده از مدل SALTMED، برای تیمارهای I1S4 ،I1S3 ، I1S2 و I1S1 کارایی مصرف آب، به‌ترتیب برابر 22، 6/13، 8/14 و 8/14 (kg m-3) بود و نتایج گلخانه‌ای این تیمارها برابر 25، 5/13، 2/15 و 3/15 (kg m-3) برآورد گردید. همجنین در تیمارهای در معرض تنش رطوبتی و در تیمارهای I2S4 ، I2S3 ،I2S2 و I2S1 کارایی مصرف آب محاسبه شده توسط مدل، به‌ترتیب برابر32 ، 22، 29 و 28 (kg m-3) محاسبه گردید و نتایج گلخانه‌ای این تیمارها، برابر29 ، 23، 19 و 5/22 (kg m-3) بود. در تیمارهای I3S4 ،I3S3 ،I3S2 و I3S1 نیز کارایی مصرف آب محاسبه شده توسط مدل، به‌ترتیب برابر32 ، 29، 15 و 23 (kg m-3) برآورد گردید و نتایج گلخانه‌ای این تیمارها به‌ترتیب برابر33 ، 23، 4/11 و 13 (kg m-3) بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation of SALTMED Model in Estimating Water Consumption Efficiency of Greenhouse Cucumbers with Sawdust Mixing Treatments Under Moisture Stress Conditions

نویسنده [English]

  • Yaser Hoseini
Professor of Moghan College of Agriculture & Natural Resources - University of Mohaghegh Ardabili - Ardabil – Iran
چکیده [English]

Cucumber (Cucumis sativus L) is one of the most important greenhouse products in Iran and the world, which is very sensitive to soil moisture changes. In order to model the effect of mixing soil with sawdust on the yield of greenhouse cucumber under moisture stress conditions, an experiment was conducted in the form of a completely randomized block design with three replications. The treatments included no sawdust (S0) and a combination of 5 (S1), 10 (S2), 20 (S3) percent of sawdust, and the moisture stresses were considered at the level of no stress (I1), 45 (I2) and 65 (I3) percent of field capacity depletion. Using the SALTMED model, the results showed that the water consumption efficiency results for the treatment I1S4, I1S3, I1S2, I1S1 were estimated as 22, 13.6, 14.8 and 14.8 (kg m-3), respectively, and the greenhouse results of these treatments were estimated as 25, 13.5, 15.2 and 15.3 (kg m-3). In the treatments exposed to water stress and in the I2S4, I2S3, I2S2, I2S1 treatments, the water consumption efficiency calculated by the model was estimated as 32, 22, 29 and 28 (kg m-3), respectively, and the greenhouse results of these treatments were equal to 29, 23, 19 and 22.5 (kg m-3), In treatments I3S4, I3S3, I3S2, I3S1 the water consumption efficiency were calculated by the model were equal to 32, 29, 15 and 23 (kg m-3), respectively, and the greenhouse results of these treatments were 33, 23, 11.4 and 13 (kg m-3), respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Moisture stress
  • water consumption efficiency
  • SALTMED model
  • Sawdust
  • Greenhouse cucumber