بررسی وضعیت نیترات در آب آشامیدنی شهر نهاوند و پهنه بندی کیفیت آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه ملایر، ملایر، ایران

2 دانشجوی دکترا، گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی و محیط‌زیست، دانشگاه ملایر، ملایر، ایران

3 کارشناسی محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه ملایر ایران

10.22125/iwe.2023.383319.1706

چکیده

دسترسی به آب سالم از مولفه‌های اصلی توسعه پایدار بوده و پایش دوره‌ای منابع آب مورد استفاده انسان در این راستا لازم و ضروری است. به منظور درک بهتر جوامع انسانی از کیفیت آب، تحلیل پارامترهای فیزیکی و شیمیایی منابع آب به کمک شاخص‌ها و روش‌های آماری انجام می‌شود. در این پژوهش کیفیت منابع آب شهری نهاوند بررسی و به کمک روش‌های درون‌یابی پارامتر نیترات پهنه بندی شد. بدین منظور 48 نمونه آب آشامیدنی از 16 منطقه و محله از شهر نهاوند به صورت تصادفی برداشت و پارامترهای pH، EC و No3 در آنها اندازه‌گیری شد. شاخص‌های ویلکاکس، شاخص کیفیت آب (WQI) و شاخص آلودگی نیترات (NPI) جهت تعیین کیفیت منابع آب به کار گرفته شد. مقایسه مقادیر پارامترهای مورد بررسی با استاندارد WHO و استاندارد ملی ایران توسط آزمون تی تک‌نمونه‌ای انجام شد. همچنین با استفاده از روش کریجینک نقشه پهنه بندی نیترات و شاخص WQI در منابع آب شهری نهاوند تهیه شد. بر اساس نتایج به دست آمده اختلاف آماری معنی‌داری بین مقادیر پارامترهای مورد بررسی با استانداردهای ملی ایران و WHO وجود داشت (p<0.05). به طوری که میانگین pH و No3 کمتر از حدود استاندارد و میانگین EC بالاتر از حد مجاز استاندارد بود و بر اساس طبقه‌بندی ویلکاکس 44 درصد از نمونه‌های آب شهری نهاوند در وضعیت شوری متوسط و 56 درصد نمونه‌های باقی مانده در وضعیت شوری بالا قرار داشتند. کیفیت آب بر اساس شاخص WQI و NPI به ترتیب عالی و بدون آلودگی برآورد شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the Status of Nitrates in Nahavand Drinking Water and Its Quality Zoning

نویسندگان [English]

  • Eisa Solgi 1
  • Fouzieh Beigmohammadi 2
  • Asma Moafi 3
1 Professor, Department of Environment, Faculty of Natural Resources and Environment, Malayer University, Malayer, Iran
2 Ph.D Student ‎of Environmental Pollution, Faculty of Natural Resources and Environment, Malayer University, Malayer, Hamedan, Iran
3 BSc of Environment, Faculty of Natural Resources and Environment, Malayer University, Malayer, Hamedan, Iran
چکیده [English]

Access to safe water is one of the main components of sustainable development, and monitoring of water resources used by humans is necessary and essential. In order to better understand the water quality of human societies, the analysis of physical and chemical parameters of water resources is done with the help of indicators and statistical methods. In this research, the quality of urban water resources of Nahavand was investigated and zoned with the help of nitrate parameter interpolation methods. For this purpose, 48 samples of drinking water from 16 districts of Nahavand city were taken randomly and pH, EC and No3 parameters were measured in them. Wilcox, WQI and NPI indices were used to determine the quality of water sources. The comparison of the values of the studied parameters with the WHO standard and the national standard of Iran was done by a one-sample t-test. Nitrate zoning map and WQI index in Nahavand urban water sources were also prepared by using Kriging method. Based on the obtained results, there was a statistically significant difference between the values of the investigated parameters with the national standards of Iran and WHO (p<0.05). So that the average pH and No3 were lower than the standard limits and the average EC was higher than the standard limit and according to the Wilcox classification, 44% of Nahavand city water samples were in medium salinity condition and 56% of the remaining samples were in medium salinity condition.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Drinking water
  • Nhavand
  • Nitrate
  • Kriging
  • NPI index