ارزیابی روش هیبرید جهت تحلیل منطقه ای جریان کمینه در استان مازندران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی ـ بیابان زدایی دانشگاه تهران

2 استاد دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

چکیده

بی گمان خشکسالی ازجمله اصلی ترین و قدیمی ترین بلیه های طبیعی است که انسانها از دیر باز با آن آشنا بوده اند. تحلیل جریانهای کمینه روشی برای برآورد خشکسالی هیدرولوژیک است که در مناطق فاقد آمارکافی، مورد استفاده قرار می گیرد و متکی بر آمار واقعی بوده و نتایج آن قابل اعتمادتر می باشد. یکی از روشها در تحلیل منطقه ای جریان کمینه، روش هیبرید می باشد که برای غلبه بر مشکلات کمبود آمار در مناطق با تعداد ایستگاههای هیدرومتری کم  و یا عدم وجود آمار کافی درداشتن تعداد ایستگاهها مناسب است.  هدف از این تحقیق ارزیابی روش هیبرید در برآورد جریان کمینه در استان مازندران می باشد. به همین منطور از روش جریان کمینه شاخص استفاده شد. در این مطالعه با بررسی کلیه ایستگاه های موجود درمنطقه مورد مطالعه، 24 ایستگاه هیدرومتری مناسب انتخاب گردید. سپس سری های جریان کمینه با تداوم هفت روزه محاسبه و مناسبترین تابع توزیع که تابع لوگ پیرسون تیپ 3 بود بر داده ها برازش داده شد و دوره بازگشتهای مختلف برآورد گردید. منطقه مورد بررسی بر اساس نتایج تحلیل خوشه ای در روش جریان کمینه شاخص و بر اساس مساحت در روش هیبرید گروهبندی شد. سپس مدلهای منطقه ای جریان کمینه  طبق هر دو روش مذکور تعیین و با آزمون خطا  اعتبار دو روش بررسی شد. نتایج نشان داد که مدل هیبرید نسبت به روش جریان کمینه شاخص، روش دقیقتر و قابل اعتمادتری می باشد و  استفاده  از آن در ایستگاههایی که فاقد داده کافی هستند توصیه می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Regional Analysis of Low Flow by Hybrid Method in Mazandaran Province

نویسندگان [English]

  • Mahboobeh Mirzahoseini 1
  • Mohsen Mohseni saravi 2
  • Gholamreza Zahtabiyan 2
چکیده [English]

Drought is one of the oldest natural calamities which has been known by human. Analysis of low flows is a method for estimating the hydrologic drought in the reigns which don’t have enough data. This study evaluates hybrid method for estimating low flow with index low flow method. The first, all the stations in case study reign was investigated and 24 suitable hydrometric stations were chosen. Then, low flow series with duration 7 days were estimated and was fitted distribution function suitable (log pyrson III) and calculated different return period. Case study was divided in index low flow based cluster analysis and in the hybrid method based area. Then low flow regional method was determined based both method and compared using train and error. Result show that hybrid method enjoys high degree as a compared to index low flow and is recommended in station that haven’t suffusion data.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Regional analysis
  • Low flow
  • Mazandaran
  • Hybrid
1. اکرامی نسب، ن. 1386. نقش آموزش در بحران. اولین کنفرانس  بین المللی مدیریت بحران در حوادث غیر مترقبه طبیعی.ص355- 365
2. چاووشی، س. 1380. تحلیل منطقه ایی جریان در مناطق خشک به روش هیبرید، پایان نامه کارشناسی ارشدبیابان زدایی. 90ص.
3. سیف، آ. 1382. بررسی روش مقایسه ایی داده در برآورد جریان سیل در قسمت جنوب غربی کشور. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس. 114ص.
4. عباسی زاده، م. 1384. آنالیز منطقه ایی جریان به روش هیبرید در البرز جنوبی، پایان نامه کارشناسی ارشد آبخیزداری دانشگاه تهران 98ص.
5. نجاتی، آ. 1380. استفاده از روش هیبرید در زیر حوضه کرخه . پایان نامه کارشناسی ارشد آبیاری . داانشگاه تهران.100ص.
6. Brison, G. and Bates, F. 1998. Climatic and physical factors that influence the homogeneity
of regional floods in southeastern Australia, Water Resource Research, v 34, n 12, p 3369-
3381
7. Chalise Kansakar, S. R.؛  G. Rees ؛ K. Croker  and M. Zaidman. 2003. Management
of water resources and low flow estimation for the Himalayan basins of Nepal. J. of Hydrology, v 282, n 1-4, p 25-35.
8. Fuller, W. E. 1914.  flood   flows.  Trans. Guide lines for determining floods frequency . U.S.Water Resources Council Bulletin press.M.J. 256-617.
9. Jalmarson, H.W. ؛ M. ASCE and B. T. Tomas. 1992. Regional flood frequency relation for stream with many years of no flow American Society of civil Engineering's. New York., 483-488.
10. Koloskov, P. I. 1925. Climatologically Basis of Agriculture in the province of Amur. Blagoveshohesk. 440pp.
11. Kroll, C. N.  and R. M.  Vogel. 2002. “Probability Distribution of low stream flow series in the United States.” J. of Hydrologic Engrg., ASCE 7(2), 137-146.
12. Smakhtin, D. E.؛ E. Wallance and J. Land. 2001.Geomorphic parameters predict hydrograph characteristics in the southwest. Water resources bulletin. 13(1):217-238.
13. Thompson, S. A. 1999. Hydrology for Water Management, A. A. Balkema Publication,
14. Rotterdam, 362 pp.