دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، آذر 1389، صفحه 1-87 
ارزیابی روش هیبرید جهت تحلیل منطقه ای جریان کمینه در استان مازندران

صفحه 1-9

محبوبه میرزاحسینی؛ محسن محسنی ساروی؛ غلامرضا زهتابیان


تخمین عمق آبشستگی در محل پایه‌های پل با استفاده ازمدل ریاضی FASTER

صفحه 57-68

مریم شیخ‌الاسلامی؛ محمود شفاعی بجستان؛ سید محمود کاشفی‌پور