دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، اسفند 1389، صفحه 1-86 
متدولوژی پایش سد های زیر زمینی (مطالعه موردی پایش سد زیرزمینی راور کرمان)

صفحه 43-57

محمد رضا امینی زاده بزنجانی؛ غلامرضا لشکری پور؛ محمد غفوری