تاثیر کم آبیاری بر روی خواص کمی گندم و تعیین عمق آب مصرفی بهینه آن در شهرکرد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه شهرکرد

چکیده

به منظور بررسی تاثیر کم آبیاری بر روی خصوصیات کمی گندم پائیزه در شهرکرد، یک طرح کاملاً تصادفی شامل 36 پلات (نه تیمار آبیاری و چهار تکرار) در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه شهرکرد در خاکی با بافت لوم شنی در سال زراعی 85-84 انجام شد. تیمارهای آبیاری از اول خرداد ماه 1385 اعمال شد. زیرا قبل از آن در شهرکرد نیازی به آبیاری نیست. زمان آبیاری براساس تخلیه 50 درصد از رطوبت موجود در خاک در تیمار آبیاری کامل تعیین شد. تیمارهای T1 و T2 بیش از حد آبیاری شده بودند و تیمار T3 در حالت آبیاری کامل و بقیه تیمارها تحت مقادیر مختلف کم آبیاری قرار داشتند. به طور خلاصه می توان نتیجه گیری نمود که تاثیر کم آبیاری بر روی خصوصیات کمی گندم پائیزه (شامل عملکرد کل، عملکرد دانه، عملکرد کاه و وزن هزار دانه) در شهرکرد معنی دار می باشد به طوریکه به ازای عمق آب مصرفی  314 میلیمتر، حداکثر دانه در واحد سطح بدست می آید. اما در اثر کم آبیاری و استفاده از 106 میلیمتر آب، می توان به حداکثر سود نائل شد. بنابراین در شرایط محدودیت منابع آبی، عمق آب مصرفی را می توان 34 درصد عمق آب مصرف شده در آبیاری کامل در نظر گرفت و با اعمال کم آبیاری سطح زیر کشت را 9/2 برابر افزایش داد و به سود حداکثر نائل شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of deficit irrigation on quantitative properties of winter wheat and determination of its optimum applied water in Shahrekord

نویسنده [English]

  • Mohammad Shayannejad
چکیده [English]

For investigation of effect of deficit irrigation on quantitative properties of winter wheat, a completely randomized design consisted of 36 plots( 9 irrigation treatments and 4 replications) was conducted at farm research(with sandy loam texture) of Shahrekord university in 1384-1385. The irrigation treatments were applied since the first of Khordad ,1385, because before the date irrigation requirement was zero in Shahrekord climate. The irrigation time was determined base on which time 50% depletion of soil water content in full irrigation treatment occured. T1 and T2 treatments were over irrigation, T3 was full irrigiation and other treatments were under different levels of  deficit irrigation. The results showed that the deficit  irrigation effect on quantitative properties of winter wheat (consists total, grain and straw yield and wheight of thousand grain) significantly, so that depth of apply water which maximize grain yield per hectar  was 314mm. Finally the depth of applied water  for irrigation of  winter wheat that maximizes net income was 106 mm. While according to crop production  function the depth of applied water that maximizes grain yield was 314 mm. Thus in the water limiting situation the optimum depth of applied water is equal to 34% of full irrigation. Thus, using deficit irrigation, irrigated area can be increased 2.9 time related to full irrigation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Deficit irrigation
  • depth of optimum applied water
  • quantitative properties
  • Wheat